The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6787 of 10246
Sender Date Recipient
Kunstakademiet, København [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med Frederik 6.s monogram og teksten “SIGIL : REG : ACAD : PICTOR SCULPT ARCHITECTORUMQVE”.
Poststemplet: “DANEMARCK PAR HAMBOURG” og “T. T. HAMBURG 1. Jan. 36.” og “RO[MA] [X] [XXX] [18XX]”.

21.12.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Signore illustmo / il Cavaliere, Alberto Thorwaldsen / Scultore celeberrimo pp. / Roma.
Tilskrift: Til / Akademiets Directeur / Etatsraad Thorvaldsen, Commandeur af Dannebroge.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Akademiet skylder dets høitærede Directeur en Meddelelse, som Man hidindtil kun har udsat for at kunne give den saa fuldstændig som muligt.

Ved Ankomsten af den Kongelige Fregat Bellona har Fædrenelandet atter haft den Glæde at modtage en betydelig Deel af Deres Arbeider og den Interesse, som stadig lever i Deres Fædreneland for Deres verdensberømte Kunstfrembringelser, gjorde det til et almindeligt Ønske, at disse paa en passende og tilgjængelig Maade maatte kunne opstilles til Kunstnernes Studium og samtlige Beskueres udeelte Beundring.

Ved Hans Majestæts allerhøieste Befaling til Slotsbygnings Commissionen af 4 Octobr d.A. er dette Akademiets og alle Kunstelskendes Ønske paa det glædeligste blevet opfyldt, idet Hans Majestæt allernaadigst befalede, at en Suite af Værelser paa Christiansborgslot skulle midlertidigen afbenyttes til Opbevarelsen af Deres hidsendte Værker. Ved Professor Freunds Bestræbelser er denne Hans Majestæts allerhøieste Naade saaledes benyttet, at en successive Opstilling af Deres hidsendte Arbeider der er begyndt, ligesom Man ogsaa har afbenyttet Deres Atteliers paa Charlottenborg til samme Hensigt.

De Kister, som indeholde Apostlene ere endnu ikke udpakkede, da Man forventer at erfare, hvorvidt disse Gjenstande efter Deres Ønske skulde henstilles i Deres Atteliers eller afleveres efter en nærmere Bestemmelse. De henstaae midlertidigen i et Pakhuus ved Søe Etatens Proviantgaard. Angaaende Deres hidsendte Malerier, Kobbere og Antiquiteter, da er et særegent Værelse paa Christiansborgslot hertil afbenyttet, og Akademiet haaber, at De ville tillade, at hvad der af de Dem tilhørende Malerier maatte ansees passende til Forskjønnelse af den forestaaende Udstilling dertil turde afbenyttes.

Ved Udgangen af det snart henrundne Aar og ved Nærmelsen af et nyt kan Akademiet ikke tilskrive dets hæderværdige Directeur uden tillige at bringe Dem dets Taksigelse for de sande Smykker, som Danmark i det afvigte har modtaget fra Deres Haand, og uden Yttring af Haab om at see Fædrenelandet end mere forskjønnet i det tilkommende ved Deres egen Nærværelse i et Land og i en Kreds af Kunstnere og Kunstens Venner, som beundrer og elsker Dem og Deres Værker.

Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster d. 21 December 1835

H Freund CF Hansen C W Eckersberg J I Lund Koch
  Hetsch   Ursin N. Høyen W Stein


/ J Thiele

Archival Reference
m20 1835, nr. 79
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1835 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Pre-Museum at Charlottenborg 1833 · Thorvaldsen's Pre-Museum at Christiansborg Palace 1835 · Thorvaldsen's Workshops
Persons
C.W. Eckersberg · Hermann Ernst Freund · C.F. Hansen · G.F. Hetsch · N.L. Høyen · Joseph Anton Koch · J.L. Lund · Th. Stein · G.F. Ursin
Last updated 06.07.2020 Print