No. 6406 af 10318
Afsender Dato Modtager
Just Mathias Thiele [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med slyngmonogram JT og aftryk af græsk-antik hjelm?
Poststempler: T.T. HAMBURG 21. Jan. og DANEMARCK PAR HAMBOURG og 3 FEBRAJO

18.1.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Sigr. Cavalre Alb. Thorwaldsen / Scultore celeberrimo, Consigliero / di Stato del S.M.R. di Danimarca pp. / a / Roma / Fr.

Resumé

De tre kunstværker, der var afleveret til Vor Frue Kirke, selvom de tilhørte Thorvaldsen, er nu ved at blive bragt tilbage til Kunstakademiet. Fejlen skyldtes en forkert mærkning af kasserne med Thorvaldsens kunstværker på korvetten Galathea. Her havde man mærket kasserne med A, K eller S, således at man nemt kunne udskibe kasserne i tre store joller og derfra sejle kasserne så tæt på deres respektive bestemmelsessteder, som muligt, dvs. til henholdsvis Kunstakademiet, Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot. Thorvaldsens retningslinjer for Alexanderfrisen, Kristus, beskadigede gipsafstøbninger samt malerier vil blive fulgt. Man håber på at måtte udpakke Thorvaldsens egne marmorværker for at kunne vise dem ved Kunstakademiets kommende udstilling i april.

Se original

Charlottenborg, d. 18 Jan. 1834.

Velbaarne Hr Etatsraad Thorwaldsen!

Jeg har for et Par Dage siden haft den Ære at modtage Deres Skrivelse af 21 Dec. f.A. og iler med at underrette Dem om, at den indløbne Feil ihenseende til Afleveringen af de to Basrelieffer og Døbefonten, tildeels er og tildeels vil blive, rettet. Man havde paa Skibet mærket Kasserne med A. K. og S efter en Designation og udskibet Sagerne i tre Barcasser, hvoraf den, der førte Kasserne til Frue Kirke skulde lægge an ved Frederiksholms Canal, for at være Stedet nærmere. Herved er Feiltagelsen opstaaet og da Man siden erfarede, at ogsaa Døbefonten og de to Basrelieffer vare komne derhen, blev Kassen med Basreliefferne et Par Dage efter bragt tilbage til Charlottenborg, hvor hen ogsaa Døbefonten om føie Tid vil blive transporteret.
Hvad Sammensætningen af Friesen angaaer, ligesom ogsaa hvad De skriver om Christusstatuen, da er det Nødvendige meddeelt Vedkommende.
Ligeledes skal Deres Ønske ihenseende til de Gipssager, der have lidt og til Deres Malerier, blive efterkommet.
Alle Kasser, hvori der er Arbeider i Marmor ligge endnu uaabnede i et af Deres herværende Studier. Akademiet ønskede, om De vilde underrette os om disse Sager tør udpakkes, under Freunds Tilsyn, deels fordi Publicum længes efter at see dem, deels fordi det vilde være en væsentlig Indtægt for denne Stiftelse ved den forestaaende Udstilling i April at kunne forherlige Expositionen derved. De har desværre ikke berørt denne Sag i Deres sidste Skrivelse, men vil maaskee erindre at Man har anmodet Dem om med et Par Ord at tilkiendegive Deres Villie. Hs Kongl. Høihed Prinds Christian har befalet mig at bemærke i denne Anledning, at han fra sin Marschal, Grev Moltke, som er i Rom, er bleven underrettet om, at De intet har imod at disse Kasser aabnes og at Arbeiderne udstiltes. Hs Kongl Høihed antager dette som tilstrækkeligt, saafremt der ikke fra Dem selv indløber forinden nogen nærmere Bestemmelse.
Det har været Os alle en Glæde at modtage Bekræftelse fra Dem selv paa, at vi snart kunne vente at see Dem. Hs Kongl. Høihed har paalagt mig at bringe Dem hans venligste Hilsen, Akademiet hilser ligeledes dets Directeur og Secretairen, min Ringhed lever i det Haab at nyde Deres Yndest og Velvillie, som er hans Stolthed

Deres hengivne
J Thiele

Generel kommentar

Kort over København, 1850, Københavns Stadsarkiv, kort.nr. A 1850 ca. /1
Kort over København, 1850, Københavns Stadsarkiv, kort.nr. A 1850 ca. /1.

Arkivplacering
m19 1834, nr. 5
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Alexanderfrisen, Christiansborg Slot, København · Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Kunstakademiet · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Thorvaldsens bopæle
Personer
Christian 8. · Hermann Ernst Freund · Kirkebygningskommissionen · Kunstakademiet, København · Slotsbygningskommissionen
Værker
Sidst opdateret 18.04.2017 Print