No. 6406 of 10318
Sender Date Recipient
Just Mathias Thiele [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med slyngmonogram JT og aftryk af græsk-antik hjelm?
Poststempler: T.T. HAMBURG 21. Jan. og DANEMARCK PAR HAMBOURG og 3 FEBRAJO

18.1.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Sigr. Cavalre Alb. Thorwaldsen / Scultore celeberrimo, Consigliero / di Stato del S.M.R. di Danimarca pp. / a / Roma / Fr.

Abstract

The three works that had been delivered to the Church of Our Lady even though they belonged to Thorvaldsen are now being brought back to the Academy of Fine Arts. The mistake was probably due to the wrong marking of the crates with Thorvaldsen’s works on the corvette Galathea. The crates had been marked so that it would be easy to transfer them to three large boats and transport them to a location as close as possible to their respective destinations, i.e. the Academy of Fine Arts, the Church of Our Lady, and Christiansborg Palace. Thorvaldsen’s instructions regarding the Alexander Frieze, Christ, damaged plaster casts, and paintings will be followed. They hope that they will be allowed to unpack Thorvaldsen’s own marble works in order to be able to show them at the Academy exhibition in April.

See Original

Charlottenborg, d. 18 Jan. 1834.

Velbaarne Hr Etatsraad Thorwaldsen!

Jeg har for et Par Dage siden haft den Ære at modtage Deres Skrivelse af 21 Dec. f.A. og iler med at underrette Dem om, at den indløbne Feil ihenseende til Afleveringen af de to Basrelieffer og Døbefonten, tildeels er og tildeels vil blive, rettet. Man havde paa Skibet mærket Kasserne med A. K. og S efter en Designation og udskibet Sagerne i tre Barcasser, hvoraf den, der førte Kasserne til Frue Kirke skulde lægge an ved Frederiksholms Canal, for at være Stedet nærmere. Herved er Feiltagelsen opstaaet og da Man siden erfarede, at ogsaa Døbefonten og de to Basrelieffer vare komne derhen, blev Kassen med Basreliefferne et Par Dage efter bragt tilbage til Charlottenborg, hvor hen ogsaa Døbefonten om føie Tid vil blive transporteret.
Hvad Sammensætningen af Friesen angaaer, ligesom ogsaa hvad De skriver om Christusstatuen, da er det Nødvendige meddeelt Vedkommende.
Ligeledes skal Deres Ønske ihenseende til de Gipssager, der have lidt og til Deres Malerier, blive efterkommet.
Alle Kasser, hvori der er Arbeider i Marmor ligge endnu uaabnede i et af Deres herværende Studier. Akademiet ønskede, om De vilde underrette os om disse Sager tør udpakkes, under Freunds Tilsyn, deels fordi Publicum længes efter at see dem, deels fordi det vilde være en væsentlig Indtægt for denne Stiftelse ved den forestaaende Udstilling i April at kunne forherlige Expositionen derved. De har desværre ikke berørt denne Sag i Deres sidste Skrivelse, men vil maaskee erindre at Man har anmodet Dem om med et Par Ord at tilkiendegive Deres Villie. Hs Kongl. Høihed Prinds Christian har befalet mig at bemærke i denne Anledning, at han fra sin Marschal, Grev Moltke, som er i Rom, er bleven underrettet om, at De intet har imod at disse Kasser aabnes og at Arbeiderne udstiltes. Hs Kongl Høihed antager dette som tilstrækkeligt, saafremt der ikke fra Dem selv indløber forinden nogen nærmere Bestemmelse.
Det har været Os alle en Glæde at modtage Bekræftelse fra Dem selv paa, at vi snart kunne vente at see Dem. Hs Kongl. Høihed har paalagt mig at bringe Dem hans venligste Hilsen, Akademiet hilser ligeledes dets Directeur og Secretairen, min Ringhed lever i det Haab at nyde Deres Yndest og Velvillie, som er hans Stolthed

Deres hengivne
J Thiele

General Comment

Kort over København, 1850, Københavns Stadsarkiv, kort.nr. A 1850 ca. /1
Kort over København, 1850, Københavns Stadsarkiv, kort.nr. A 1850 ca. /1.

Archival Reference
m19 1834, nr. 5
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsen's Residences
Persons
Christian 8. · Hermann Ernst Freund · Kirkebygningskommissionen · Kunstakademiet, København · Slotsbygningskommissionen
Works
Last updated 18.04.2017 Print