Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6190 af 10318
Afsender Dato Modtager
Fritz Paulsen [+]

Afsendersted

Rom

14.6.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: S:T: Herr Etatsraad Commandeur og Ridder Thorvaldsen etc.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Høyvelbaarne Herr Etatsraad

I Februar Maaned d:A: indgav jeg til Dem igiennem Consul Chiaveri en specificert Regning paa 556 Scudi 4 paoli der indeholdt Udlæg for Dem i Anledning af min Ægteskabelige Forbindelse med Deres Datter, min kiære Elise, og som Consul L. Chiaveri ifølge Deres Ordre betalte mig imod min derfor givne Quittering. –

I Anledning af Deres Høyvelbaarenheds Skrivelse af 11t. dennes og deri giorte Anmodning har jeg betalt følgende 3de Regninger; nemlig:
1, Udgivt for 2d. fra Rom, ved Consul Chiaveri expederte Estafetter til Livorno og Mayland….............. 65 Scudi
2, Til Advocat Testi i Vicenza efter dennes Opgivende: for Elisa Thorvaldsen for Kost og Ophold under Contracten i Klosteret i Vicenza i October 1832 betalt …... 37 lire Venete
3 Hoslagde Regning til een af Frue von Gothens Tienere for et til Herr Etatsraaden ankommen Brev under Deres Ophold i Vicenza betalt …....................... 13 centimer

Den første af Disse Regninger er mig først for kort Tiid siden bleven bekiendt at henstaae ubetalt og derfor ei bleven med opført paa den ovenomtalte indgivne Regning.

Den anden Regning har Deres Høyvelbaarenhed forinden Deres Afreise selv paalagt Advokat Teste at indlevere Dem personlig. Den 3d. hoslagde Regning var mig indtil jeg modtog Deres Høyvelbaarenheds ærede Skrivelse af 11t. dennes en aldeles ubekiendt Sag og er ligeledes nu betalt med ….... 13 centimer

Med Fornøyelse har jeg i overensstemmelse med Deres Ønske dels tiidligere, dels nu betalt disse Regninger og henstiller det aldeles til Deres Høyvelbaarenheds eget Gotbefindende om De vil refundere mig samme. – Tillige erklærer jeg herhos i Anledning og i overensstemmelse med Deres Høyvelbaarenheds Ønske, at ligesaalidet som jeg for min Siide denne Gienstand betreffende har nogen mindste Fordring, er det mig ogsaa aldeles ubekiendt at nogen anden videre Fordring denne Gienstand betreffende kan indkomme.

Deres Høyvelbaarenheds ærbødigst hengivne
F. Paulsen!

Rom den 14d. Juny 1833

[Som bilag til brevet:]

Ausgabe

Gezahlt für Herrn Thorwaldsen in Monathe 8bre 832 zu Vicenza für einen Brief von daudva 13 Centimi.
Rom den 18ten Juny 833.

Jos: Massari
Bedienter

Arkivplacering
m18 1833, nr. 67
Sidst opdateret 10.05.2011 Print