Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 504 af 10246
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Pisa

Afsenderinfo

Herman Schubarts laksegl: Tø løver frembærer et våbenskjold omkranset af Dannebrogsordenens korskæde. Aftrykket har dog ikke afsat noget spor af den Herkules-figur, som pryder skjoldet. Et klart aftryk ses på brev af 3.6.1808.

5.11.1805 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Alberto Thorwaldsen / Professeur del’accademie Royale de Peinture / et Sculpture a Copenhague, Professeur honaire / de l’accademi de Florence / a Rome

Resumé

Schubart anbefaler C.F. Høyer til Thorvaldsen. Han håber at komme til Rom, når krigsurolighederne er slut. Han beder ham fortælle C.F.F. Stanley, at han arbejder for hans sag.

Se original

Pisa d: 5te Novembre 1805

Min kiære Thorwaldsen! De vil faae dette Brev ved en ung Dansk Historie Maler navnlig Høyer som i Morgen afreiser til Rom. At jeg misunder ham den Glæde at see og tale Dem kand De vel begribe. Men jeg haaber at saasom Krigen gaaer saa rask frem vil ogsaa Freden snart blive sluttet, og saaledes kommer min Søster Søn Grev Reventlow hertil, og vi med ham til Rom. Gud give at det maatte være saaledes; thi hvor fornøyet ville vi ikke være om vi kunde tilbringe nogle lykkelige [Dage eller Uger] med Dem min søde Ven i midten af Konsternes Tempel. Den unge Høyer har bedet mig at anbefale ham til Deres Venskab, og han behøver i Sandhed Anbefaling, da han ikke kand et Italiensk Ord, og neppe forstaaer fransk. De begriber altsaa let hvor mange Vanskeligheder der vil møde ham i en uprøvet Bane, og hvor han uden Bistand vil blive standset ved hvert Fied. Hils den eyegode Stanley. Bed ham om at have friskt Mod. Jeg vil arbeide for ham af alle Kræfter, og han kand være vis paa at jeg intet skal forsømme til at skaffe ham det hand ønsker, det være sig af Akademiet, eller paa anden Maade. Hans Tegninger ere meget skiønne; jeg har været ret tilfreds med dem. Give Gud at jeg selv kunne vise dem til Akademiet, og være Vidne til den Fornøyelse de vil foraarsage.
Lev vel, og mindes

Deres oprigtigste Ven
B[aron] Schubart

Arkivplacering
m1 1805, nr. 30
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige · Kunstakademiet, stipendium · Revolutions- og Napoleonskrigene
Personer
C.F. Høyer · Ditlev Reventlow · Sybille Reventlow · C.F.F. Stanley
Værker
Sidst opdateret 19.08.2014 Print