Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1440 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.W. Eckersberg [+]

Afsendersted

Rom

5.8.1815 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af udkastet.

J.F. Clemens [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

[Translation]

Afsendt den 5 August 1815
Deres Brev gode Hr. Clemens med Vexelen, og det fra Møller og Bagge her jeg med meegen fornøyelse imodtaget d. 28. July. Vexelen har dennegang indbragt 72 Scudi. Det har fornøyet mig usigeligt at De gode Hr. Clemens som ogsaa vore Venner befinder Dem for saavidt vel, jeg takker Dem meeget for alt hvad De har meddelt mig, men især at De altid med saa utrættelig Iver sørger for mig, og bestyrer mine Affairer. De Bifald De kære Hr. Clemens som ogsaa mine Venner har ytret mig over mine hiemsendte Arbeider, er mig meeget Opmuntrende, og belønnende, men De ere maaskee lidt for overbærende med mig. Det er en stor Lykke for mig at disse Ting hældig ere ankomne til Deres Bestemmelse, og at Altertavlen har faaet en Kjøbere, og maae især takke Dem, for Deres Medvirkning dertil, jeg beeder Dem meeget at hilse Hr. Nathanson, og takke ham fra mig, at han ikke alleene vil være Eyere af Altertavlen om den förste ikke vil, men at han ogsaa allerede, har giordt mig Anviisning paa Pengene. Det er at beundre hvad denne sjældne Mand giør meeget for Konsten, og jeg glæder mig til snart at giøre hans nøyere Bekjendtskab. jeg tror nok at Akademiet har været uvillig over at betale en saa uhyre Transport, for Thorw. Portrait, men denngang vidste vi endnu ikke at der gaves Leilighed i Livourno og giærne ønskede Hr. Thorw. og jeg at det skulde indtreffe til Expositionen, derfor blev det sendt bort over Hals og Hoved. Jeg er meeget glad, at disse Malerier dog har fundet fleeres Bifald, at giøre alle tilpas er jo gandske umueligt, de ere vel ogsaa malte efter andre Principer end dem man hidtil kjendte hos os, og derfor vilde det ikke undre mig om mange fandt det besynderlig, man har i almindelighed, vel om ingenting fleere hinanden imodstridende Begreber, end om Malerie som man især mærker her i Rom, og om ingen Ting synes mig burde der være meere almindeligt Begreb, det er ikke tilfælde med Billedhuggerkonsten, og jeg troer, netop derfor staaer den i vore Dage over Malerkonsten. Det glæder mig ellers at man begynder at faae meere og meere Smag for de skjøne Konster hieme hos os, og at vore Konstnere dog alle har lidt at bestille. Raden burde dog ogsaa engang kome til os i Norden at giøre Epoque i Konsten. Ogsaa Svendskerne begynder nu meere end tilforn at opmuntre de skjøne Könster, og har to fortrinlige Artister her, en Billedhugger Hr. Byström og en Maler Hr. Haselgreen denne sidste er en Mand af meegen Talent, og mange Kundskaber, Hr. Thorwaldsen beder mig at hilse Dem paa det forbindligste, og han arbeider overmaade flittig og har siden jeg skrev Dem sidst endt det skiøne Basrelief Priamus, og giordt et andet forestillende Dianeira bortført af Centauren en overmaade skiøn Gruppe, desuden 2 andre smaae Basreliefer af skiøndt Indhold og yndig Komposition, det ene Natten svævende over Jorden, med hendes begge Børn Søvnen og Døden, og det andet Morgenen strøende Blomster paa Jorden, ledsaget af Lyset: en Genius med en Fakel, og nu arbejder han paa en deilig Portraitstatue af en Rusisk Prindsese, Gemalinde til en Rusisk General Ostermann, nu ere vi allene her tilbage, Hr. Malling reiste bort herfra i Løverdags d. 29. med Hr. Architect Hetsch og Hr. Capt. v. Huth med Kone og Børn, efter hvilken sidste Hr. Malling deels har opholdt sig saa længe, og deels for at blive Medlem af Akademiet St. Luca her, som han er blevet faae Dage førend hans Afreise. De vil haaber jeg see dem allesammen og især vilde jeg anbefale Dem Hr. Hetsch som et Menneske af god Characteer og udmærket Talent, men hvorom De selv bedst vil kunde Døme naar De seer hans Arbeider. Jeg fik Deres Brev dagen forend de toge bort, og sagte Malling at Gibssagerne vare ankomne til deres Bestemmelse. [...] saa meeget imod [...] for mig, at jeg umueligen kunde udholde at blive her længe, komer og, at jeg maaskee aldrig vilde komme til at fortjeene saa meeget som jeg behøvde til mit Underhold, om jeg end ogsaa fik det jeg sendte hjem godt betalt, vilde der tabes saameeget deels ved den lange Vey imellem, og mange andre Omstændigheder, at der kun blev lidt tilbage, som en Figur- eller Historiemaler kan man arbejde ligesaa godt i Norden, det ønske at see min lille Søn igien og at leve med mine sande Venner og tillige at engang ogsaa kunde faae en Huusindretning for mig selv, giør at jeg længes efter at vende tilbage, naar jeg faaer dette Ønske opnaaet haaber jeg sikkert at ogsaa Arbeidet vil gaae bedre, for nu til den Ende at benytte den øvrige Tid her i Rom, jeg har tilbage, har jeg forresat mig, naar jeg gandske har endt Hr. Nathansons Malerie, som vil skee i Sept. eller først i Octob., i Efteraaret saa længe Veyret tillader det at samle mig Studier, af adskillige Ting og i Vintermaanederne at giøre et Malerie af Prosessionen i Koloseet med maaske et Sidestykke, andet udført tør jeg ikke love herfra Rom. Febr. og Marz har skjøne Dage som jeg vilde anvende til Studier og vuer og et og andet som man ikke finder andetsteds, siden vilde jeg som omstændighederne tillader det betræde tilbagereisen i Aprill eller May.

Generel kommentar

Dette er et udkast til et afsendt brev. Udkastet er skrevet af efter den trykte afskrift i Bramsen & Ragn Jensen, op. cit.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 301-2 (IV-51)
Andre referencer

  • Henrik Bramsen & Hannemarie Ragn Jensen (ed.): ‘Eckersbergs brevkoncepter 1813-16’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1973, p. 87-90.

Personer
O.O. Bagge · Johan Niklas Byström · G.F. Hetsch · Wilhelm von Huth · Peder Malling · J.P. Møller · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 24.04.2018 Print