Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 346 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.F.F. Stanley [+]

Afsendersted

Napoli

27.3.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Det Høj Kongelige Maler Billethugger og Bygnings Akademie

Resumé

Stanley beder om Kunstakademiets tilladelse til at blive i Napoli, indtil han er blevet helbredt for sin sygdom.

Underdanigst!
Til Det Kongelige Maler, Billethugger og Bygnings
Akademie. –
Underdanigst Pro Memoria!

Skiøndt langt fra at være fuldkommen helbreedet af min svære Sygdom, hvilken har effterladt sig en Svaghed i Hænder og Fødder der kun meget langsom, og som jeg haaber engang ved Bruget af de varme Bade i Ischia, vil kunde forlade mig; havde jeg dog for lang Tid siden foresat mig at være i Rom, hvis ej iidelige fornyede Angreeb af min Sygdom havde hidindtil giort mig Reisen aldeeles umulig; ved at fængsle mig for meere end totrediedeele af denne forbigangne Vinter i Sengen. – Vel er min Forfatning i nærværende Øieblik lidt taaleligere, men da jeg ved at forlade Neapel nu, maatte tillige opgive det eeneste Haab som Læger, og fleere kyndige Mænd giver mig om min Helbreeds Forbædring ved Bruget af de omtalte Bade i Ischia, som ej kan skee før i Juli Maaned, har jeg tillige saa fuldkommen Tillid til Akademiets Bevaagenhed for mig, at jeg ej tviiler paa at samme jo gunstigere vil bifalde midt Ønske og Bøn om at kunde oppebie her den Tid, for i det muuligste at forsøge det eeneste Midel som er mig tilovers, og hvorpaa midt heele Haab grunder sig, da jeg ellers ved at begive mig til Rom i min nærværende Tilstand, vil see mig udsat for igientagne Angreeb af min Sygdom, og saaledes sat aldeeles ud af Stand til at blive midt Fædreland nyttig og opfylde de Pligter som det Kongelige Akademies Velgiørenhed har paalagt mig. – Det være mig tilladt herved ærbødigst at tilstille Akademiet en udførligere Vidnesbyrd herom af min Læge, forsynet med den Danske Ministers Hans Eccelense Hans Kammerherre de Schubart[s] Paategning; Denne værdige Mand, hvis Godhed har forbundet mig til den oprigtigste Taknemmelighed, og som kiender desuden fuldkommen min Forf[a]ttning, har havt den Bevaagenhed for mig at indberette samme til vores Regiering, og jeg vover endog at beraabe mig paa hans Vidnesbyrd, ved at forsikre ærbødigst at jeg stræber at anvende paa beste Maade her de faae Øieblikke i hvilke min ulykkelige Helbreed hidindtil har giord mig det muligt at Arbejde. –
Det er mig meget ukiert at Erfare at mine første Tegninger, fremsendte med Skipper Martin Kruse, ej endnu er kommede til Akademiets Bedømmelse, jeg vil imidlertid haabe de dog nu ere det – Jeg haver for nærværende Tid en anden Idé under Hænder, som skal blive afsendt forinden Junii Maaneds Udgang, om Skibs Leilighed maatte Gives –
Af Nydt, Bygnings Faget andgaaendes ved jeg intet af Betydenhed, eller som kunde have Interesse for Akademiet at Melde, untagen, at Buuen som Deeler Scenen fra Parterret i det Berømte store Teater St Carlo er sprungen, og staaer nu under Reparation hvilket skal koste efter sigende 100000 Neapolitanske Docater, – I Pompeia er man ej kommede Viidere med Udgravningen en[d] man skal have været for 20 Aar tilbage, og nu Arbeides aldeeles intet, Amphiteatret som var udgravet i Herkulanum er nu nesten gangske igien tilmuret, da man var bange de derpaa staaende Bygninger i Portici skulde styrte ned –
I Haab om naadigst Bønhørelse af midt Øndske hendlever jeg det Høie Kongelige Akademies

Napel d: 27 Martz 1804 – Underdanigste Eleve og
Tiener C.F. Stanley
Generel kommentar

Stanley anmoder her om Kunstakademiets tilladelse til at blive i Napoli, indtil han er kureret for sin gigtsygdom. Han opnåede tilladelsen i svarbrevet fra Akademiet af 8.5.1804, underskrevet Nicolai Abildgaard og Torkel Baden (i Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1976, 2º).

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1976, 2º.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Kunstakademiet, indberetninger til · Kunstakademiet, stipendium
Personer
Herman Schubart
Værker
Sidst opdateret 13.10.2014 Print