Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9742 af 10318
Afsender Dato Modtager
Johan Bravo [+]

Afsendersted

Rom

24.5.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

No 91

Fortegnelse

Over Høivelbaaren Commandeur Ridder Albert Thorvaldsens Efterladenskab.
Den Fire og Tyvende Maji i Aaret Attenhundrede og Fire og Fyrgetyve Klokken 10 om Formiddagen = 24 Maji 1844. =
Efter Commandeur, Ridder og kongelig dansk Conferentsraad Albert Thorvaldsens dødelige Afgang i Kiøbenhavn, blev paa Forlangende af de Hrr: Johan Bravo, H:M: Kongen af Danmarks Agent Hr: Dalgas, Dansk Consul i Livorno, og Hr Kolb, Ridder, Kongelig Vyrtembergsk Consul og p: t Dansk Consul, – samvittighedsfuldt forseglet for de Effecter, som befantes i Huset i Rom i Via Sistina No 46, hvilket beboedes af den Afdøde i levende Live, tilligemed hans Billedhugger Studie eller Studier, beliggende ved Palazzo Barberini. –
Efter Bemyndigelse af det i Kjøbenhavn af Commandeur Thorvaldsen udnævnte Executores testamenti til Udførelse af de Nødvendige ved hans Efterladenskab, bekjendtgjorde derpaa de ærede Herrer Advocat Filippo Ricci og dansk Agent Johan Bravo i Bladet ”Diario di Roma[”] No 41, Stedet, Dagen og Timen, da Fortegnelsen vilde finde Sted over samtlige Ejendele, henhørende til den Afdødes Efterladenskab.
Ved Bestemmelse af de ærede Hrr Befuldm: Ricci og Bravo, blev jeg imidlertid som Notarius overdraget at assistere ved den detaillerede Fortegnelse og bringe den i retslig Form, og jeg begav mig til Huset, beliggende her i Rom i Via Sistina No 46 paa 1ste Sal, hvor jeg traf sammen med de ovennævnte Hrr: Priori, Ricci og Bravo, tilligemed Hr Ridder Carl Kolb, Hr: Ridder Giuseppe Palomba, Hr Greve Antonio Savorelli og de Hrr: Peter Petersen og Frederik Holbek, de tvende Sidste i Qvalitet af Vidner.
Efterat ovennævnte Hr Ridder Kolb og de Hrr: Comparenter og Vidner vare overtydede om Seglenes urørte Tilstand paa de forskjellige Steder i Huset, bleve de brudte af Hr Ridder Kolb, og paa samme Tid anbragtes med den tilbørlige Formalitet tvende andre Segl af mig som Notar i Vidnernes Overværelse paa de tvende Døre i Huset, hvor ovennævnte Hr Konsul havde anbragt sine.
Efter derpaa at have begivet os til Billedhugger Studierne, det Ene i Vicolo delle Colonette og det Andet i Palazzo Barberini, gjentoges den foregaaende Forretning idet Hr Consul Kolb borttog de af ham paatrykte Segl, og jeg som Notar igjen anbragte mine med den fornødne Formalitet. = Til Bekræftelse = Carl Kolb. Guiseppe Palomba, Keiserlig østerigst Cancellieraad ved det østerigske Gesandtskab, i Qvalitet af Vidner. –
Vendte tilbage til Huset i Via Sistina No 46 blev derpaa, med al mulig lovlig Reservation nedskrevet, som følger:
1. Tvende Skabe med Skuffer forneden, og store Ruder foroven, aldeles tomme.
2. Et Bordskab med tvende tomme Rum.
3. Et lidet Bordskab, perlemalet med to større og to mindre Rum: i Et af disse fandtes 11 Marmor Fragmenter: de andre Rum vare tomme: i tvende Siderum fandtes 34 Stykker egyptiske Oldsager, hvoraf Tvende vare i Fragmenter.
4. Et Portrait af den Afdøde i Vox med sort Ramme og Glas.
5 Et andet tomt Bordskab: ovenover: Ganymedes Rov med Ørnen i Gybs, af den Afdøde.
6. Midt i Værelset en Staffeliebuk, med den Afdødes Portrait i Gibs
7. 8te Stole af Nøddetræ med Rygstykker af indisk Rør.
8. 18 Bind af Værket, betitlet = Opere di Torwaldsen =
9. En Mappe med Tegninger udførte af afdøde Thorvaldsen ialt 112 Stykker.
10. En Bog indeholdende Optegnelse af Gjenstande vedrørende den Afdøde, afsendte til Danmark.
11. Nogle dels løse, dels indbundne Hefter med forskjellige Arbeider af den Afdøde og af Andre
12. Lithographier og Omrids af hans Arbeider.
13. En Mappe med 3 gamle Tegninger.
14. En Dto med Lithographier af nogle af hans Arbeider og Kobbere.
15. En Portofeulle med Kobbere, forestillende Frelseren og de tolv Apostle.
16. En Mappe med nogle Bøger med Kobbere og ordnede Værker.
17. en Dto med Kobbere af Morghen, ialt 25 Stk, tilligemed en Aqvarel af Werner og en original Tegning af Witmer. –
18. 4re originale Haandtegninger af den Afdøde.
De ovenanførte Mapper Tegninger og Værker, bleve nedlagte i ovennævnte Skab. Denne Fortegnelse bliver fortsat Tirsdagen d: 28 i d: M: Kl: 9.
De optegnede Gjenstande bleve tilbage paa Stedet selv, og overgivne til De Hrr: Befuldmægtigede, Bravo og Ricci.
Forretning udført i Rom som ovenfor i ovennævnte Vidners Nærværelse.
= Filippo, Adv: Ricci = Johan Bravo = Frederik Holbek, Vidne. = Antonio Savorelli, Vidne. = Peter Petersen. Vidne. =
Reg: i Rom d: 1 Juni 1844 paa 6 pag. heng: Apost: Vol: 208. Att: pub: Side 92. R. Casr [tegn] modtaget 30 Bajocci. Vincenzo Compagnoni, Skriver.
Aaret Et Tusind, Otte Hundrede og Fire og Fyrgetyve d: 28 Maj. Klokken Ni. = 28 Maj 1844.
Efterat der i foregaaenden Forretning d: 24d den: var blevet bestemt, at de Hrr: Befuldmægtigede fra de af Høib: Commandeur Thorvaldsen i Kiøbenhavn udnævnte Executores testamenti, at fortsætte Fortegnelsen over de til hans Efterladenskab henhørende Ejendele, begav jeg mig som Notarius efter Andragende af ovennævnte Befuldmægtigede til Huset i Via Sistina No 46, 1ste Sal, hvor jeg atter fandt de Hrr: Befuldmægtigede Filippo Ricci og Johan Bravo, paa hvis Forlangende, som og ved Hjælp af en af Hr: Greve Antonio Savorelli, opsat Fortegnelse, blev optegnet, som følger:

Første Værelse paa venstre Haand.

19. En Træbuk til Billedhuggerarbeide med legivo under, og med en stor Tavlesteen
20. En anden lignende Dto, bærende Gruppen de tre Gratier af den Afdøde i Gybs
21. Et Bordskab med højere Skab over, med Gitter, bag hvilket forskjellige Gybsfragm: efter Naturen
22. En stor Tavlesteen, 8te Palmer lang.
23. En Ovn med Rør.
24. To Stykker af et Staffelie, en Gliedermand og en Stige, Alt af Træ.
25. Et lille rundt Arbeidsbord.

Inde i Retiraden.

26. 30 Stk. Basrelief i Gybs, henhørende til Alexanders Triumph i lille Format.
27 Et Gybs Arbeide forestillende Amor foran Jupiter og Juno; tvende Copier.

Andet Værelse paa venstre Haand

28. 2de Commoder, en med tre Skuffe, den Anden med to, tomme.
29. En gammeldags Sopha
30. Et Sengested med sine Straadyner, Madratser, Puder, Lagener og Tæppe.
31. Et Natskrin.
32. Et lidet Bord med Skuffe.
33. En Sove-Sopha med uldne Madratser, Hynde og Puder.
34. 2de Stole med Rygge af indisk Rør.
35. En Servante, et lidet Toilet.
Da jeg derpaa efter Opfordring af de Hrr: Befuldmægtigede havde overtydet mig om den urørte Tilstand af Seglet, som var paatrykket indenpaa den Dør, som fører til de af den Høivbl: Commandeur Thorvaldsen beboede Værelser aftog jeg Seglet, og indtrædende i det tredie Værelse til Venstre, beliggende ved Siden af det allerede beskrevne, blev der fundet og nedskrevet som følger:
36. 10 Kasser af forskjellig Størrelse, alle tillukkede med Søm: 4re Kufferter og 4re jernbeslagne Dto ligeledes Lukkede [sic] i Laas: 24 forskjellige Stk: Gybsarbeide, en stor Mappe med Tegninger i, et Malerie og et Kobber. Alle de her under dette Nummer opskrevne Gjenstande, udgjøre ingen Dele af den afdøde Com: Thorvaldsens Efterladenskab, da de efter Overenskomst vare nedlagte hos ham som Pant af afdøde Ridder Brønsted.

Fjerde Værelse til Venstre

37. 6 Stole aldeles liig de foregaaende.
38. 4” Basrelief, forestillende Jesu Christi Liv.
39. Diana og Jupiter, Basrelief.
40. 2de Medaglioner, forestillende den Ene, Hercules og Hebe, den Anden Minerva og Prometheus
41. Medaglion, forestillende Victoria.
42. 2 Basrelief med Engle.
43. 2de Basrelief med to Engle til Indgangen til en Kirkegaard.
44. Et Basrelief med Amor.
45. Et Dto med Amorernes [sic] Rede.
46. Et Dto Amor og Psyche.
47. Et Dto: det menneskelige Liv.
48. Et Dto Jupiter som giver Amor Love.
49 Et Dto Amor, som styrer Baaden.
50. Et Dto Bogtrykkerkunstens Opfinder.
51. En Medaillon forestillende en Engel med en Basun.
52. En Skitze i Gybs til Christi høitidelige Indtog i Jerusalem.
53. Tolv originale Skitzer forestillende Gratierne, Venus og Amor, Schiller, Vittoria[,] Hertug Maximilian til Hest, to Aposteler, Lord Byron, et Monument, nok en Vittoria, et Portrait med et Barn, en tredie Vittoria.
54. Et Genre Malerie af Wilkam.
55. En Græker af Robert
56. Copie efter Raffaels Violinspiller.
57. Marco – Mindre Landskab.
58. Dtto Større Dto
59. Kock – Landskab, Noahs Offring.
60. Dto – dto La ciavara di Olevano
61. Krafft – Karnevals-Scene.
62. Reinhold. Landskab, eller Udsigt til St. Peter.
63. Et Landskab af en Ubekjendt.
64. [klamme]
65 Reinhard = Tvende Udkast eller store Studier.
66 [klamme]
67 Tvende Genre Malerier af Ernst Meier
68. Thorvaldsens Portrait malet af Hor: Vernet.
69. En Copie af ovennævnte Original.
70. Portraitter af Thorvaldsens Familie
71. Portrait af Kongen af Bajern.
72. Madonna af Sasso Ferrato.
73. En Magdalena = gammelt Malerie.
74. En gammel Tegning. (NB: Raphael)
75. Kobber med Ramme af Mercuri.
76. Et rent Malerie paa Porcelain.
77. 4re smaa Portraitter i Vox.
78. 7 smaa Malerier paa Kobber.
79. Et gammelt Malerie paa Steen.
80. En gl.dags Halv-Sekretair.
81. Et lidet Bord med Skrivertøj.
82. En Commode med tre Skuffer.
83. Skrivepult med Stoel.
84. En lille Commode med et Skab over til Brug for Medailler.
85. Understykket til en Seng
86. Et Bord af antik Mosaik.
87. En Æske med flere Afdelinger, indeholdende Basreliefs i Svovl.
88. En Æske til Medailler.
89. 51 Copier i Vox af Basreliefs.
90. Forskjellige Hefter af Kobbere af den Afdødes Arbeider, Basreliefs og andre Kobbere.
91. Museo. Tomi 8 af Pittura e scultura, Firenze 1840.
92. En Piedestal af sort Marmor og Porta santa med en Kop af giallo antico.
93. 66 Medailler.
94. 5 Miniatur-Portraitter.
95. 9 Lagener, 1 Overtræk, et Næt imod Myg.
96. En Kasse med adskjellige Glassager: øverst forskjellige Fragmenter af Marmor
De forskjellige Papirer, som fandtes i Commoden, Skrivepulten og i det lille Bord bleve alle tilsammen nedlagte i Commodeskuffen alene, og denne forsynet med Segl: derpaa fortsattes Forretningen.

Værelset, som vender imod Venstre.

97. Et stort Speil med to Lampetter og med forgyldt Ramme.
98. Et antik Taffeluhr med Klokke.
99. Et lidet Bord af Steen (Porto Venere)
100. En Canapee betrukken med Morens
101. Tvende Gybse: Hebe og Ganymed.
102. Statue i Marmor = et Barn med Fodstykke af Port Venere.
103. En dansk Digters Büste.
104. 4re Figurer og et Basrelief

Værelset ved Siden af det Beskrevne.

105. En Række af Bogreoler, hvori, og ovenpaa hvilke, forskjellige Fragmenter i Gybs, hvoriblandt Formen til De tre Gratier.
106. Paa Trappen, som fører til Kjøkkenet, mange Gybsafstøbninger efter Statuerne.
107. To Kasser med Glas.
108. 4re Malerier, forskjellige Rammer foruden Glas.

I Kjøkkenet

109. 3d Borde, en perlemalet Commode, Alt i maadelig Tilstand.
Nærværende Fortegnelse blev afbrudt for atter at fortsættes førstkommende Torsdag d: 30 dennes Klokken 9 i det store Studie, beliggende ved de saakaldte Barberinske Stalde.
De optegnede Gjenstande forbleve paa Stedet, hvor de fandtes og overgaves til fri Raadighed til de Herrer Befuldmægtigede: Alt paa lovformelig Maade.
Forretning udført i Rom i Overværelse af De Hrr Vidner, som tilligemed Comparenterne og mig Notarius underskrive som hosføjet:
= Filippo, Adv. Ricci = Johan Bravo = Antonio Savorelli, Vidne = Peter Petersen, Vidne = Frederik Holbek, Vidne = Antonio Salvucci – Vidne, = Antonio Torriani, Notarius publicus.
Indregistreret i Rom d: 2 Juni 1844 paa 8te Pag: h: Apostil Vol: 209. Atti publici fog 5 R baj modtaget 30 Baj: = Vincenzo Compagnoni.

Den Tredivte Maji i Aaret Attenhundrede og Fire og Fyrgetyve Kl No præscis. = 30 Maji 1844.
Da denne Dag var berammet og fortsat, efter den sidste Forretnings Afslutning d: 29d d: af De Hrr: Adv: Ricci og Johan Bravo, som Befuldmægtigede og Reppræsentanter [sic] for de af Høivl: Commandeur Alberto Thorvaldsen i Kiøbenhavn udnævne Executores testamenti, – til at fortsætte Fortegnelsen paa Ejendele henhørende til den afdøde Com: Thorvaldsens Efterladenskab og begynde med det store Billedhugger-Studie, saaledes vil Alle, nemlig Jeg som Notar, de Hrr: Befuldmægtigede Adv: Filippo Ricci og Johan Bravo samt Høivbr: Hr Grev Antonio Savorelli og de tidligere nævnte Vidner i Udbygningerne, henhørende til den adelige Familie Barberini’s Palais, paa den Side, som vender ud til det saakaldte Piazza Barberina, hvor omtalte høje Families Staldremiser ligge, af hvilke den allersidste udgjør ovennævnte Studie.
Efterat d: Hrr: Befuldmægtige og Vidner vare overtydede om den urørte Tilstand hvori det Segl befandt sig, som var trykket paa ovennævnte Studies Port, blev jeg som Notar af Vedkommende bemyndiget til at aabne bemeldte Segl.
Da dernæst Porten blev aabnet og vi indtraadte i dette rummelige Studie, blev ved Hjelp og ved en Liste [sic] forfattet af Hr: Greve Antonio Savorelli, hvorom han specielt var anmodet af de Hrr Befuldmægtige, ovennævnte Adv: Ricci og Bravo, skredet til en Fortegnelse over hvad Studiet indeholdt, og da blev af mig som Notar nedskrevet som følger:

Basrelief. (?)

110. Mercurius i Gybs
111. Copernicus.
112. Poniatowski’s store Hest
113. En anden mindre Hest.
114. En liggende Løve.
115. Amor af Gratiernes Gruppe.
116 En Portrait-Statue af en Qvinde.
117. En anden lignende, siddende.
118. En Hyrde.
119. Lord Byrons Statue
120. Keiser Conradin.
121. Vulcan.
122. 12 Statuer og Grupper og St: Johannes’s Prædiken.
123. Pius den 7des Monument eller Statue.
124. 13 Statuer: – Christus med Apostlene.
125. Tvende Engle til Pius den 7des Monument, fuldførte i Marmor.
126. Tvende Statuer, St Taddeus og St Matheus i Marmor, ikke fuldførte.
127. Vulcani Statue i Marmor paabegyndt.
128. Conradins Statue i Marmor, paabegyndt.
129. Alexanderi Vogn.
130. 4re store Medaillioner til det kongelige Slot i Kiøbenhavn, originale
i Gybs.
131. Christi Daab, Basrelief.
132. Barmhjertigheden, Basrelief.
133. Tvende Basrelief: Victoria og Schillers Monument.
134. Colossalt Hoved af Poniatowski.
135. Amor og Psyche, Basrelief.
136. Amor og Hymen, Basrelief.
137. Achilles og Briseis, Basrelief.
138. Et Grav Basrelief
139. Et Dto Dto
140. En Døbefont.
141. Tvende Basrelief, henhørende til ovenanførte Døbefont.
142. 14 Medaillioner forestillende Apollo og Muserne.
143. Holbergs Buste.
144. Christus, som overgiver Nøglerne til St: Peter, i Gybs
145. Grav-Basrelief.
146. Triumph paa Parnas.
147. Amor og Psyche, Basrelief.
148. Frelserens Daab, Basrelief; en Fremstilling af Jesu Christi Liv.
149. De tre Gratier, Basrelief.
150. Vulcans Værksted.
151. Salomons Dom, en Skitze.
152. Victoria, Basrelief.
153. Rygtet, Basrelief.
154. Udkast til Pius den 7des Monument, i Gybs.
155. Frelserens Aftensbord, Basrelief.
156. Amor paa Løven.
157. Bacchus og Amor, tvende Basrelief.
158. Et Udkast til Opstandelsen, Basrelief.
159. 4re Medailloner, de fire Aarstider.
160. Anacreon og Amor, 3 Gjentagelser.
161. Det menneskelige Liv, Basrelief.
162. 6 Gybs-Buster af den Kongelige Familie.
163. Horazio Vernet’s Buste.
164. Alexanders Triumph, Basrelief.
165. 4re Stykker af det ovenanførte Basrelief
166. Amor og Hymen, Basrelief i Marmor.
167. Dag og Nat, to Basrelief.
168. Priamus og Acchiles, Basrelief.
169. Alexander som befaler Persepolis’s Brand, Basrelief.
170. Frelserens Nadverre [sic], Basrelief i Marmor.
171. Det Samme i Gybs, i Emaus’s Huus. [sic]
172. Schillers Apotheose, Basrelief.
173. Amorernes Rede, Basrelief.
174. En Satyr-Faun, – Dto
175. Minerva med Dyden og Lasten, Gravmonument, Basrelief.
176. En Jæger og en Jægerinde, tvende Basreliefs.
177. Baronesse Stamps Buste i Marmor.
178. Dto Dto Dto i Gybs.
179 De tre Gratier, Marmor-Medaillon, Basrelief.
180. 16 Piedestaler af Træ.
181. 3, [sic] Billedhugger-Bukke med Hjul.
182. 20, Bukke [sic]
183. 9 – Legivi. (?)
184. 2 Billedhugger Staffelier
185. 2 Stiger.
186. En Varme-Ovn.
187. To Jernboer.
188. Nogle Stykker Træredskaber, henlagte til fornødent Brug.
189. 40 Stykker Marmor, store og smaa.
190. Et Varmefad af Jern og Et af Kobber.
191. To store og To smaa Skillerumstæpper.
Da der ikke fandtes Andet end det anførte i bemeldte Studie, lukkede de Herrer Befuldmægtigede Studiet og tilbageholdt Nøglerne; derpaa begave vi os Alle paa de Bemyndigede Herrers Forlangende til det andet Billedhugger-Studie, beliggende i den saakaldte Via Colonetta No 38, hvor Seglet, som var anbragt paa Døren, og som af de ærede Hrr: Befuldmægtigede Ricci og Bravo samt Vidner, befandtes at være i urørt Tilstand, blev aabnet af mig Notarius, og med Hjelp af den ærede Hr: Ridder Savorelli, blev optegnet som følger:
192. 35 Basrelief af Alexanders Triumph i Marmor.
193. 16. Dto af den samme Gjenstand, smaa, i Gybs.
194. En Døbefont, Basrelief i Gybs.
195. 5 Basrelief hørende til ovennævnte Døbefont.
196. Basrelief af et Monument i Gybs.
197. En Medaillon med Portrait i Gybs.
198 Amor paa Ørnen, 2de Copier.
199. Udkast til Apollo med Hyrderne, til Frontespice.
200. Mercurius, som bærer den lille Bacchus, Basrelief.
201. Portrait-Medaillon; Marmor.
202. Minervas Dom med Hensyn til Achilles Vaaben.
203. Djaneira og Nesso, Basrelief i Gybs
204. Tre Basreliefs i Marmor = Gravmonumenter. –
205. Hygea og Amor, Basrelief i Gybs.
206. Jupiter, som giver Amor Love, Basrelief i Gybs.
207. Hejlas, bortrøvet af Nympherne – Do – Do
208. Dagen, Medaillon i Gybs.
209. Bacchanter med en Faun, Basrelief i Gybs.
210. De tre Gratier, Basrelief i Gybs
211. Satyr med Faunen – Dto – Dto
212. En Gryph i Gybs, – Dto
213. Minerva med Dyden og Lasten
214. Schubarths Grav-Monument, Basrelief
215. To Smaa-Basreliefs i Medaillon-Form.
216 Venus med Amor, stukket af Bien, Basrelief i Gybs.
217- En Bacchant med en Faun, Basrelief i Marmor, paabegyndt.
218 – Jesu Christi Daab, Basrelief i Marmor.
219 – 3de Engle, Basrelief i Marmor.
220. Schillers Buste i Gybs.
221. En Buste i Gybs
222 2de Buster af Landskabsmaler Dahl.
223. Keiser Alexanders Buste, i Gybs, 2de Copier.
224 – En lille Piges Buste i Gybs.
225. Dto – Dto i Marmor.
226. Schubarth’s Buste i Gybs.
227. Narchese Somariva’s Buste i Marmor.
228. En qvindelig Buste i Marmor, paabegyndt.
229. Ponniski’s Buste i Marmor.
230. Amor med Buen, liden Statue.
231. En Hyrde-Statue i Gybs.
232. En Ørn i Gybs.
233. To Copier af Mercurius, i Gybs
234. Et lidet Studie af Hestene paa Monte Cavallo, i Gybs
235. Hebes Statue, Fragment i Gybs.
236. Udkast til en Løve i Gybs
237. Goethes colossale Hoved, neden under skrevet ”af David”.
238. De tre Gratier, den originale Gruppe, i Gybs.
239. Amor med Bien, beskadiget Statuette.
240. Dronningen af Danmarks Portrait i Gybs.
241. Dandserinden i Gybs.
242. Liden Statue af Guttenberg, Skitze.
243. Amor med Faunen, liden Gruppe i Marmor.
244. Bacchus, Statuette i Marmor.
245. Hyrden i Marmor.
246. En Kasse indeholdende Horace Vernets, colossale Buste, i Udkast.
247. En Tavlesteen af Middelstørrelse.
248. 16 – Bukke.
249. 2 Fodstykker af Træ.
250. 4re Leggivi.
251 – 2de Jern Ovne.
252. To store Jernstænger, og To mindre Dto for at støtte Statuerne
253. Tvende Billedhugger Staffelier, 3 Bænke og 1 Stige.
254. Gruppe af Gratierne i Marmor, paabegyndt
255. Ganymed med Ørnen, liden, i Gybs.
256. Venus i Gybs, i Fragmenter.
257. [klamme]
258 Ni Bukke og 4re Leggivi.
259. [klamme]
260 To Stiger og en stor Billedhugger-Buk, med Hjul.
261. 4re Basrelief i Gybs, hvis Forme ere i Danmark og som Hr Holbeck forsikkrer ere blevne han oversendte af den afdøde, Com: Thorvaldsen.
262. 7, [sic] Bukke og 2 smaa Stiger.
263. Et Træskab.
264. Tvende Leggivi
265. Omtrent 50 Stykker Marmor, store og smaa.
266. Nogle henlagte Træredskaber
267. En Jernstang og 3 Stole.

I det nærmeste Magazin No 28.

268. En Mængde Trætøj, Bukke og Stænger, Alt i maadelig Stand
Denne Fortegnelse afbrødes, for atter at fortsættes Tirsdagen d: 4 Juni, Kl: 9 i Huset i Via Sistina No 46 i det Pakhuus underneden, som findes i Hovedindgangen til selve Huset.
De optegnede Gjenstande forbleve paa Stedet, hvor de fandtes, og overgaves de Herrer Befuldmægtigede Ricci og Bravo til fri Raadighed, Alt i Medhold af Loven. –
Forretning foretaget i Rom, i Overværelse af de sædvanlige Vidner, af Comparenterne, og af mig Notarius og undeskrevet som følger:
= Filippo, Adv: Ricci = Johan Bravo = Antonio Savorelli = Peter Petersen, Vidne = Frederik Holbek, Vidne = A. Salvucci, Vidne = Antonio Torriani, Notarius publ
Registreret i Rom d. 7 Juni 1844 paa 11 Pag: [XXX] apostilen Volum: 209 Atti publ: [XXX] 5 RBaj 2, Modtaget 30 Bajocci = V. Compagnoni, Preposto.

Aar Attenhundrede og Fire og Fyrgetyve, den fjerde Juni Kl: 9. = d: 4 Juni 1844. I Overensstemmelse med hvad der blev fastsat i Sessionen d: 30 Maji af De Hrr: Adv. Filippo Ricci og Giovanni Bravo, Befuldmægtigede af de af Høivb: Commandeur Thorvaldsen i Kjøbenhavn udnævnte Executores testamenti, om at fortsætte og fuldende Fortegnelsen paa alle de til ommeldte Commandeur Thorvaldsen’s Efterladenskab, henhørende Ejendele begav jeg mig som Notarius til Huset her i Rom i Via Sistina No 46, 1ste Sal, hvor jeg træf [sic] de ærede Herr: Adv: Ricci og Bravo, og paa disses Opfordring til at fortsætte nærværende Forretning, begave vi os Alle i Forening med Vidnerne ned i Pakhuset af ovennævnte Bygning, beliggende ved Hovedindgangen af samme, og nedskreves som følger:
Et Udkast i Gybs af Schwarzenbergs Monument. =
Et Skab uden Døre.
Et rundt Frokostbord med Fødder.
Nogle Bukke.
Adskjellige Jernstænger til at styrke Gybsarbeidet.
Adskillige Fragmenter i Gybs
Adskillige sonderbrudte [sic] Gybs-Buster
En Mængde Borde til forskjelleigt Brug.
Da der ikke befandtes andre Gjenstande at optegne i ovenanførte Pakhuus-Locale vendte vi tilbage til Husets øvre Værelser og efterat de ærede Herr: Befuldmægtigede Adv. Ricci og Bravo havde overbeviist sig om den urørte Tilstand af det Segl, som var paatrykket Kommodeskufferne af den Kommode, hvori alle Papirerne samtlig vare nedlagte, blev Seglet efter Forlangende af de samme Hrr: Befuldmægtigede, aftaget af mig som Notarius, hvorpaa skredes til at aabne og sortere ovennævnte Papirer i forskjellige Pakker, som følger.
En Mængde Breve af nyere Dato og af meget ældre Dato, ialt 7 Pakker.
3 Pakker med Qvitteringer fra Kunstnere, Huusejeren og andre Personer.
En Pakke med Lejekontracter, saavel med Hensyn til det af afdøde Commandeur Thorvaldsen beboede Huus, som og angaaende de forskjellige lejede Localer til Brug for Studierne. –
En Portofeuille indeholdende 5 Obligationer fra Banken Torlonia & Cp. til Beløb Scudi Ni og Tredive Tusend, Ni Hundrede = 39,900, af mig vidimeret.
En Konto, corrente for hele Aaret 1841 over nye anmeldte Summa, til Beløb: Ni og Tredive Tusind, Syv Hundrede og Syv og Tredsindstyve Scudi, 30 Baj. = 39,767,,30.
En Journal fra Aaret 1831 til Aaret 1834 med henhørende Berigtigelser.
En Samling af Kontrakter af gammel Dato.
Diplomer fra forskjellige Souverainer.
Hos Hr Antonio Ceci befindes følgende Former til Figurer og Basreliefs
Figurer. = Mercurius – Venus – Ganymed med Ørnen – Ganymed.
Basreliefs = Christus, som giver Nøglerne til St: Peter.

Bacchus, som giver Amor at drikke

Favonino

Bacchant

Hyrdinde med Fuglerede

Hymeneus

Gratierne

Hylas

Amor med Hunden

Amor med Nettet.

Amor og Jupiter

Amor, Jupiter og Juno

Amor med Ganymed

Tobias.
En Baronesses Buste
Barnet som spiller paa Lyren
Napoleons Buste
Da De Hrr: Ricci og Bravo ikke kjendte nogen yderligere Gjenstand henhørende til Høivb: Commandeur Thorvaldsens Efterladenskab, sluttedes nærværende Fortegnelse med al lovlig Reservation.
De ovenanførte Gjenstande forbleve paa Stedet selv, hvor de vare forefundne, og til de Hrr: Befuldmægtigedes fri Raadighed, Alt overensstemmende med Loven.
Forretning udført i Rom i Nærværelse af Vidnerne fra foregaaende Samling og af Comparenterne og af mig som Notar, med hosføjede Underskrifter = Filippo, Adv: Ricci = Johan Bravo = Antonio Savorelli = Peter Petersen = Frederik Holbek = Antonio Salvucci = Antonio Torriani, tilkaldt: Notarius. =
Registreret i Rom d: 7 Juni 1844 paa 5 pag: s. a Vol: 209 a, pub: f 5 R Cas 3, modtag: 30 Baj: = V. Compagnoni, Skriver: –.

[På den anden led i venstre margen på første side:]
Fremlagt i Cftr Thorvaldsens Bo d 13de Juli 1844

GustBrock

Generel kommentar

Dette dokument er en oversættelse af den italienske inventarliste, se originalen af samme dato.

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 91
Emneord
Thorvaldsens dødsbo · Thorvaldsens møntsamling
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 28.08.2019 Print