No. 9541 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Afsendersted

København

11.2.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift, da der er tale om et koncept.
Tilskrift: Til / den Kgl SlotsbygningsCommiss.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Forsaavidt den Kgl. SlotsbygningsCommission maatte have paatænkt at holde Slots Gaarden ved Slotskirken, den saakaldte Prinds Jørgens Ridebane, for Fremtiden indelukket, efterat de Mure, som forbandt Kirken med det nuværende Thorvaldsenske Museum, ere nedbrudte, finder man sig foranlediget til at [forestille] andrage paa, at det maatte behages taget i Betragtning, at Museumsbygningen forbliver aldeles fri og isoleret, og fra alle Sider til enhver Tid aldeles tilgængelig fra alle Sider baade for Kiørende og Gaaende. da Det var ogsaa den af de Betingelse hvorunder Thorvaldsen i sin Tid modtog den h[xxxxxx] Konges Tilbud af den gamle Bygning; at den ny Bygning skulde være ligge frit og adskilt fra en hver af de tilstødende Bygninger og Grunde, følgelig have sit eget Fortoug rundt om Bygningen. Derfor [ere] ogsaa de ommeldte Mure saavelsom en Deel af Arcadebygningen nedbrudt x
Bygnings Commiss. for Thorvaldsens Museum d 11 febr 1844

C M H D. L L G

x Grundtegning af de betræff. Bygninger medfølger

Generel kommentar

På bagsiden af dette koncept er en hurtig skitse af det, der ligner en grundplan.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 99
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 02.08.2011 Print