The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9476 of 10246
Sender Date Recipient
Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Sender’s Location

København

11.2.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om et koncept.
Tilskrift: Til / den Kgl SlotsbygningsCommiss.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Forsaavidt den Kgl. SlotsbygningsCommission maatte have paatænkt at holde Slots Gaarden ved Slotskirken, den saakaldte Prinds Jørgens Ridebane, for Fremtiden indelukket, efterat de Mure, som forbandt Kirken med det nuværende Thorvaldsenske Museum, ere nedbrudte, finder man sig foranlediget til at [forestille] andrage paa, at det maatte behages taget i Betragtning, at Museumsbygningen forbliver aldeles fri og isoleret, og fra alle Sider til enhver Tid aldeles tilgængelig fra alle Sider baade for Kiørende og Gaaende. da Det var ogsaa den af de Betingelse hvorunder Thorvaldsen i sin Tid modtog den h[xxxxxx] Konges Tilbud af den gamle Bygning; at den ny Bygning skulde være ligge frit og adskilt fra en hver af de tilstødende Bygninger og Grunde, følgelig have sit eget Fortoug rundt om Bygningen. Derfor [ere] ogsaa de ommeldte Mure saavelsom en Deel af Arcadebygningen nedbrudt x
Bygnings Commiss. for Thorvaldsens Museum d 11 febr 1844

C M H D. L L G

x Grundtegning af de betræff. Bygninger medfølger

General Comment

På bagsiden af dette koncept er en hurtig skitse af det, der ligner en grundplan.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 99
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 02.08.2011 Print