No. 9568 af 10318
Afsender Dato Modtager
C.F. Holbech [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Laksegl.
Poststempler: Rundt poststempel med teksten: 30 MAR 44 DIRETIONE DI ROMA. Firkantet poststempel med teksten T.T. HAMBURG 10. Apr. 44.

24.3.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Sr Hochwohlgeborn / Dem Herr Conferennsrad / A. Thorvaldsen / Derectorn der Kunst Akademie in / Kopenhagen und St Luca in Rom / Groskreuz der Dannebrog Orden / o. s. v. / in / Kopenhagen / Danimarca

Tilskrift: Deres Høivælbaarenhed herr Comferentseraad / A Thorvaldsen Storkors af / Dannebrog / o. s. v.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Tilføjet med Brocks hånd:]

No 29
Fremlangt i Cftrd Thorvaldsens Bo d 25 April 1844

HN Clausen

[Herefter med Holbechs hånd:]

Høivælbaaren Her Comferenseraad A Thorvaldsen.

Af Baronesse von Stampes Brev til her Kolb haver jeg erfaret at De befinder Dem væl, og at det er Deres Hensigt at gieste Rom i dette Foraar hvilket glæder mig usigeligt. Tillige haver jeg modtaget Deres Høivælbaarenhed befaling at lade udform [sic] Medaillionnen med de tre Gratier som høre til Muserne, tilligemed Baronessens Buste, imellem Deres Forraad af Marmor haver jeg fundet passende Stykker til begge disse Arbeider og ladet dem paabegynde. De Penge som Deres Høivælbaarenhed sidst anbetroede mig ere nesten ganske forbrugte, memlig [sic] de 400 ciciner for de tre Basrelieffer, jeg anseer det derfor for min Pligt, førend jeg anmoder Dem om at sende mig flere, at give Den en kort Oversigt over de Udgivter som jeg dermed haver bestrit [sic].

Til Boboni haver jeg heraf udbetalt hvad der resterede paa Gratiernes gruppe nemlig
Til Luigi Scaramelli ligeledes hvad han havde tilgode paa Apostlerne
Til Madamme Anna Maria for 10 Maaneder
Huseleie for Studierne for et Aar
Marmorblok til Conradin med Transport
Til Scaramelli for at pungtere samme
Til Smaating, for Exemper [sic] hielp af Faciner, for Meisters sendning, Trækul til at varme Studierne med,
de sædvanlig Nytaar Drikepenge [sic] til Barberinis Dommestiker, renhaaldelse af Studierne, Brevporto, o. s. v. omtrent 27 Scudi, hvilket giør tilsammen
400 Ciciner giør
211. Scudi
94.
150.
104.
84.
130.
 
 
 
800 Scudi
864

 
Jeg haver altsaa ikkun tilbage af Deres Høivælbaarenheds Penge 64 Scudi. Her Kolb lader Dem hilse og sige at han med den største Fornøielse vil forstrække mig med de nødvendige Penge, dog er der den Omstendighed derved, at Her Kolb paa lengere Tid vil reise bordt fra Rom, og at hans Folk paa Comptoret intet vil kunde udbetale mig uden at jeg kan forevise en af Deres Høivælbaarenhed underskreven Anvisning. Her Kolb haver derfor selv Skreven indlagte Anvisning og beder Dem om at sende mig den med Deres Navn underskreven tilbage. Kronprinsen af Bayeren haver atter ved Professor Vagner ladet spørge hvornaar Conradins Statue vil blive færdig. Professor Vagner, Reinhart og Flohr befinde sig alle væl og lader Deres Høivælbaarenhed hilse paa det vænskabeligste. Flohr vil komme til Kiøbenhavn i denne Sommer. De vil formodentlig have hørt at Kykler med stor Høitidelighed er gaaet over til den Katolske Troe, han faster i denne Tid saaledes at han neppe mere kan hænge saammen [sic], og gaar i Prædiken hvær Dag istedet for at Male [sic]. Deres Frue Datter befinder sig ret væl og boer siden nogle Maaneder i Deres Høivælbaarenhed [sic] Værelser.
Jeg beder at formelde hendes Naade Baronesse von Stampe min serdeles Resspegt og sige hende at de Kunstgienstande hun haver givet mig i Comision ere paa Veien til Kiøbenhavn, og i Kassen vil hendes Naade tillige finde et Brev. Til slutning haver jeg den Ære med den største Høiagtelse at underskrive mig Deres Høivælbaarenheds

 
Rom den 24 Mars 1844.
ærbødigste
C. F. Holbeck

 

[Vedhæftet bilag:]

Ich ersuche den H. Carl Kolb in Rom dem Herrn Friedrich Holbeck diejenigen Summen, welche er ihnen in meinen Namen zu Beendigung der Arbeiten in meinem Attelier fordern wird, für meine Rechnung auszuzahlen, und mir solche auf Rechnung zu stellen. – Copenhagen den [tom plads]

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 445, nr. 29
Personer
H.N. Clausen · C.F. Holbech · Karl von Kolb
Værker
Sidst opdateret 20.05.2016 Print