No. 9463 af 10318
Afsender Dato Modtager
Just Mathias Thiele [+]

Afsendersted

København

10.10.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Johan Bravo [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Signor J: Bravo / pr recap. Cafe Greco, via Condotti / a / Roma/ fr. Gr.
Poststemplet: ”KJØBENHAVN 10 10”, ”DANEMARCK PAR HAMBOURG”,“T.T. HAMBURG 16. Oct. 43”, ”AUGSBURG 20. OCT 1843” og ”Transtito per l’Austria”.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Kiere Hr Bravo!
Det har glædet mig at modtage Deres Brev og efter at jeg nu seer mig istand til at meddele Dem de Oplysninger, som De ønsker, udsætter jeg ikke at skrive til Dem og først og fremmest at bevidne Dem min Tak for det, de oversender mig med Signor Rossi, forbeholder mig ved en passende Leilighed at godtgøre Dem Deres Udlæg af 1½ Scudi.
Angaaende Kassen med Bøger, da kan jeg kun sige, at det som jeg har at sende Dem, både Deres eget og Hans Haandbibliotheket for Øieblikket kan sende til det romerske Bibliothek, allerede længe ligger parat, men at jeg endnu ikke har modtaget det belovede fra Justitsraad Collin. Jeg har nu igien talt med ham, og han lovede om nogle dage at give mig Underretning om hvad han har at sende, og til Freund i Altona vilde han skrive med næste Post, angaaende Expeditionen af Kassen.
Angaaende Billedhugger Waltrech’s Statuette, da erindrer Hs Majestet denne Bestilling og sagde mig, at de nævnte fire Medailloner rigtigt var modtagne. Naar Statuetten (Thorvaldsens St.) ankommer har jeg Ordre at bede Geh. Etatsraad Adler anvise 200 Scudi af Chatolkassen [.]
Bindesbøll har jeg forgieves søgt flere gange uden at træffe ham, men han skal faae Deres Besked angaaende Ornamenterne fra Villa Madama.
Jeg har meldt Hs. Maj. hvad De skriver angaaende Feoli’s Vaser og han syntes at bifalde deres forsigtige Fremgangsmaade.
Jeg glæder mig til engang at modtage de Efterretninger, som De maaske kan faae til mig fra Camia om Thorvaldsens Arbeider. Løst og fast, Alt hvad han kan skrive om Thorvaldsen, vil være mig særdeles kiært og er det passende at honorere ham for dette Arbeide, da beder jeg Dem, efter eget Skiønnende at modtage ogsaa dette Udlæg for mig, indtil jeg kan betale Dem Deres Udlæg. Jeg haaber, at anvende den forestaaende Vinters lange Aftener til Thorvaldsens Biographie.
Til Jericau vilde de have den Godhed at besørge hoslagte lille Seddel og at hilse ham.
Thorvaldsens Sager staae endnu i Kasserne, kun én Kasse har jeg faaet ham til at udpakke, den med Kobberstik og Tegninger. Fra Petersen haaber jeg en gang at modtage et lille Arbeide til den omtrentlige Pris, som jeg har opgivet.
Bissen har modtaget Deres brev med Marmorpriser. Fra ham og fra Ernst Meyer skal jeg hilse.
Thorvaldsen har modtaget deres Brev af 30[.] Juni med det indlagte fra Campana, Camia og Holbech. Førend jeg slutter dette brev skal jeg forespørge om han har noget Budskab til Rom.
Dette var mit svar paa hvad De har spurgt om. Nu et Paar Ord til Tilgift.
Thorvaldsen har det meget godt og Humøret har i den sidste Tid været ualmindeligt godt. Han har modeleret fire herlige Basreliefs. 1) Malerkunstens Genius 2) Sculpturens Genius 3) Poesiens og Musikkens Genius og 4) en Gruppe af Thalia og Melpomene, i hvilken Thalia beder Melpomene om dog ikke altid at være saa alvorlig. Men Kronen for al hans senere Arbeide bliver dog alt hans colossale Hercules Statue (en af de fire, 6 Alen høie Statuer, som i Bronze skulle smykke Christiansborg Slot) Det bliver et af hans beundringsværdigste Arbeider! Med Museet gaaer det ypperligt, snart er der Intet andet tilbage end Dekorationen og til at de øvrige Stanzer alle kunne udføres saa rigt som et Par af de allerede færdige, har Magistraten nyligt bevilget et Extra tilskud af 14.000rd. Enthusiasmen for denne Bygning vaagner mere og mere i Publikum. Jeg selv tilbringer daglig 3 à 4 Timer hos Thorvaldsen med at bringe alle hans Pennesager i Orden og at catalogisere alle de skiønne Samlinger af Ringe, Medailler og skaarne Stene, etc, som skulle afleveres til Museet.
Ernst Meyer har det ret godt, men han har endnu ikke begyndt at arbeide. Han har, som De vel veed, giort en interessant Reise i Lapland.
Bissen har næsten fuldført de 10 Statuer i Universitetets Vestibule Muserne og Apollo. Han har det som sædvanligt.
Hs Majestæt befinde sig meget vel. Jeg har i søndags forelest ham det af deres Brev, som kunde interessere ham.
I min Familie, det vil sige, [xxx] min Kone og mine Børn, ere vi nu ganske raske; men den yngste Søn, som blev født d. 16de Juli havde nære berøvet sin Moder livet. Nu er hun, Gud være takket, igien rask 10 Ugers Sygdom.
Lev vel, kiere Hr. Bravo og hils alle Landsmænd
Deres Forbundne
Thiele

Charlottenb. d.10d Oct. 1843
Fra Thorvaldsen var der ikke noget andet at tilføie end indlagte brev til Fru P. Den Gamle er temmelig vel og synes at glæde sig meget ved Arbeidet. Kongen besøgte ham igaar og var, som Alle andre, henrykt over den herlige Herkules. Thorv. klager af og til over forholdene i Rom og af Collin hørte jeg, at Grunden skal være, at den gamle bilder sig ind, at Torlonia ikke vil udbetale ham hans Penge. Det skal grunde sig paa, at Holbeck ikke har kunnet faae nogle Penge udbetalt hos Torlonia, uagtet Thorv. har anviist dem. Hvorledes hænger dette sammen? Naar De skriver til mig, saa lad mig faa lidt Lys i denne Sag, thi de kan vel vide, at jeg som Executor Testamenti ikke kan være ligegyldig med om der skulde være alt for mange Bryderier med hans Affairer.
Deres Th.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1857 II, 2
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsens møntsamling
Personer
Johan Gunder Adler · Gottlieb Bindesbøll · H.W. Bissen · Leonardo Camia · Christian 8. · Jonas Collin · C.F. Holbech · J.A. Jerichau · Elisa Paulsen · Bertel Thorvaldsen · Marino Torlonia
Værker
Sidst opdateret 17.02.2014 Print