Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9398 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Berlingske Tidende 9.10.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

— Commissionen for Bygningen af Thorvaldsens Museum har i en Skrivelse til Communalbestyrelsen, næst at bemærke, at Museumsbygningen i det Væsentligste vil blive fuldført i dette Efteraar, og, forsaavidt Beregning allerede lader sig gjøre, Overslagssummen ikke vil vorde overskreden, yttret, at til det indvendige Decorationsarbeide er i Overslaget intet beregnet og Bygmesteren har derfor kun seet sig i Stand til at fuldføre Decoreringen af nogle enkelte Værelser; dersom imidlertid Bygningen i en Tilstand af simpel Afpudsning blev tagen i Brug. vilde enhver, som ved Øiesyn overtyder sig om den Virkning, der i de færdige Rum er frembragt ved den sindrige og smagfulde Decoration, vist høiligen beklage det. Commissionen ønskede derfor en mundtlig Forhandling med Communalbestyrelsen om Tilveiebringelsen af de manglende Pengemidler og indbød den til et Møde i Museumsbygningen. Et saadant fandt Sted den 19de f. M. og Repræsentantskabet besluttede derpaa i sit nærvarende Møde at tilmelde Magistraten, at da Bygningscommissionen ved et af dets Medlemmer, der tillige har Sæde i Repræsentantskabet, efter Conference med Bygmesteren har opgivet, at det omhandlede indvendige Decoreringsarbeide vilde kunne udføres for en Sum af 14,000 Rbd., vilde Forsamlingen samtykke i at et saadant Beløb i dette Øiemeed anvistes Bygningscommissionen, dog under Betingelse af at Conferentsraad Thorvaldsen ogsaa billigede, at en Decoration som den paabegyndte anvendes, og under den Forudsætning at disse 14,000 Rbd. ville med Renter blive Stadens Kasse refunderede paa samme Maade som i allerhøieste Resolution af 2den Decbr. 1840 er bestemt med Hensyn til de allerede til Museumsbygningen af Stadens Kasse bevilgede 125,000 Rbd.

— Forsamlingen discuterede dernæst den samme fra Magistraten tilstillede særdeles udførlige Erklæring fra den combinerede Comitee, der har været nedsat forat afgive Betænkning angaaende hvorvidt en Forandring i de nu gjældende Bestemmelser om Natterenovationens Udførsel og Benyttelse med hvad mere dermed staaer i Forbindelse maatte være at tilraade. (Dahl, David, P. C. Hansen, Bjerre, O. Müller).

[...]

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Berlingske politiske og Avertissements- Tidende 9.10.1843.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1843, Berlingske politiske og Avertissements- Tidende 9.10.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 07.03.2016 Print