Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3800 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johan Gunder Adler [+]

Afsendersted

København

25.7.1825 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Hermann Ernst Freund [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Hr Billedhugger Freund! / i Rom
Ingen udskrift.

Resumé

I København har man modtaget efterretning om, at briggen St. Croix nu er på vej med Thorvaldsens kunstværker. Forskellige økonomiske mellemværender udredes.

Kiøbenhavn d. 25e Julii 1825

Jeg har fra Consul Ulrich i Livorno modtaget Efterretning om 51 Kassers Afsendelse med Briggen St. Croix, og venter af Dem speciel Nota over disse Kassers Indhold! Prindsen beklager meget, at en Afstøbning af Christusfiguren ikke er medfulgt. Den ønskes meget her, og hvis det kan skee forinden Marmor-Statuen er ganske færdig, anmodes De om at lade tage en Afstøbning deraf. Denne Afstøbning, formoder Prindsen, kunne indpakkes Stykkeviis i flere Kasser, og derefter sendes til Livorno under Consul Ulrichs Adresse, for med privat Skibsleilighed at afgaae til Kiøbenhavn.
Jeg har paa H.H. Vegne h[?]onoreret Torlonias [x]atta for de Summer De for Prindsens Regning har optaget hos ham, men jeg kan hermed ikke undlade at bemærke, tvende Uregelmæssigheder, og forbeholder jeg mig i Anledning af disse H.H. Regres til Dem og Thorwaldsen.
Den første af disse Bemærkninger angaae de 32 Scudi som uden Ordre er bleven udbetalt til Thorwaldsen fordi, som De melder, Maler Jensen var ham denne Sum skyldig. De vil let indsee at Prindsen ikke kan paatage sig at betale Hr. Jensens Privatgjeld.
Den anden Bemærkning betreffer 6 Scudi for Afstøbningen af Philipsthal og Gemalindes Buster hvilke 6 Scudi bemeldte Prinds formener at have betalt for længe siden til Professor Brøndsted, og har for samme dennes Quittering ihænde.
I Anledning af de ved Afskibningen af hine 51 Kasser foraarsagede Omkostninger hvorover jeg seer Deres og Chiaveris Noter imøde, beder jeg indstændigt, at der nøie maae blive skielnet imellem, hvad der er afsendt til H.H. til Kunstacademiet og til Slots-Bygningscommissionen, for at jeg af de 2de sidste kan reclamere den H.H. Kasse tilkommende Godtgiørelse.
H.H. Prindsen har overdraget mig at anvise Dem 400 Specier til Deres Hiemreise nemlig 200 Specier som Slotscommissionen forskudsviis har bevilget Dem, og 200 Specier som H.H. ligeledes forskudsviis foreskyder for at sætte Dem istand til at vende tilbage til Fødelandet. Jeg glæder mig til snart at modtage Efterretning fra Dem, og forbliver med Venskab og Høiagtelse

Deres hengivne
Adler

Jeg beder Dem hilse Thorvaldsen og Chiaveri. Saasnart de 200 Sp fra Slotscommisionen bliver mig tilstillede, skal jeg lade Dem den hele ovennævnte Sum anviise.

Generel kommentar

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 257, 2º.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
P.O. Brøndsted · Luigi Chiaveri · Christian 8. · Slotsbygningskommissionen · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 13.05.2020 Print