Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2788 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johan Gunder Adler [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rødt laksegl med utydeligt aftryk af rigsvåbnet.

3.3.1821 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Hermann Ernst Freund [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: Hr / Billedhugger Freund -
Udskrift: S.T. / Hr Billedhugger Freund / Rom

Resumé

C.F. Hansens forslag til de opgaver som Hermann Ernst Freund kan løse for Slotsbygningskommissionen som erstatning for den tabte apostel-opgave for Kirkebygningskommissionen: Freund kan skabe fire evangelister til Christiansborg Slotskirke, to figurer til slotskirkens portal samt figurer til 24 meterstore nicher i Kongens henholdsvis Dronningens trappeopgang på Christiansborg Slot. Thorvaldsen skal koordinere arbejdet for Freund.

Udtog af en Skrivelse fra Hr Etatsraad og Overbygnings-Directeur Hansen, dateret Kiøbenhavn d 26 Januar 1821

... Ligeledes har jeg gjort mig Umage for at Freund bekommer to Aars Forlængelse af samme Fond (ad usus publicos). Jeg har talt med H.M. Kongen og de Herrer af Slotcommissionen at ham kunde overdrages at gjøre de fire Evangelister i de fire Nicher inde i Slotskirken. Skade at han ei har begyndt med Apostlen Johannes, saa kunde han strax gjort ham til Evangelist. Nichernes Størrelse er 1 Alen 18 Tom: Bredde og 4 Alen 18 Tom: Høide. Ligeledes ønsker jeg i de to store Nicher, der er paa Marmortrappen i Kongens og Kronprindsens Etage i den ene en siddende Figur og i den anden maaske en liden Gruppe; Nichernes Størrelse er 2 Al. 6 Tom. brede og 5 Alen 12 Tom. høie; ligeledes er paa Dronningens Trappe 16 Nicher af samme Størrelse, hvori skulle Figurer. Maaske naar vi faa Afstøbningerne af Etatsraad Torvaldsens Arbeider, der imellem kunde findes nogle, som kunde passe hertil. Vi behøve og 2 Figurer i Portalet af Slotskirken, men det var ønskeligt, naar disse kunde blive af brændt Leer, da de komme i frie Luft. Størrelsen af disse Nicher er 1 Al. 20 Tom. brede og 4 alen 20 Tom. høie. – Det forstaaer sig af sig selv at Alt er dansk Maal. – Ved Domhuset fattes ligeledes 2de Figurer Solon og Lycurg. I Øvrigt ved Etatsraad Torvaldsen Besked om Alt hvad man ønsker til disse offentlige Bygninger og har bekommet Maalene med, da han reiste; han kan derfor bedst bestemme hvad Freund skal begynde paa. – Dette er mig overdraget at melde for ei at tabe Tid, til at det kunde meldes ham fra Commissionen. Tør jeg derfor underdanigst bede Deres Høihed at underrette Etatsraad Thorvaldsen og Freund herom. – Man venter og at Freund vil stræbe af alle Kræfter for paa bedste og letteste Maade at fremme et Arbeide, han overdrages, efter Aftale med Etatsraad Thorvaldsen, da Forlængelsen af hans Stipendium af den kongelige Casse er grundet paa dette Haab. –

–– ––

Ovenstaaende Udtog har jeg efter hans Høiheds naadigste Befaling herved den Ære at meddele Dem

Rom 3 Marty 1821

Adler

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 257, 2º.
Thiele
Jf. Thiele III, p. 95-97.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Kunstakademiet · Bestillingen til Råd- og Domhuset · Christiansborg Slot og Kirke, H.E. Freunds kunstværker · Christiansborg Slot, Hovedtrapperne
Personer
Christian 8. · Fonden ad usus publicos · Frederik 6. · C.F. Hansen · Slotsbygningskommissionen · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 20.01.2017 Print