Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7880 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

5.1.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

H.N. Clausen
Jonas Collin
Just Mathias Thiele
[+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Hrr Conferentsraad Collin
Hrr Professor Clausen
Her Professor Thiele

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Som jeg hører har Hans Majestæt nu skriftligen gjentaget, hvad han for 8 Dage siden var saa naadig at meddele mig, nemlig at han skjænker til Locale for mine Kunstsager den Bygning, som ligger bag ved Christiansborg Slotskirke, bestaaende af to Sidefløie og et Endepartie. Jeg modtog min Konges Tilbud med Glæde og Taknemmelighed, og hvad jeg saaledes sagde til Hans Majestæt og til Kunstakademiets høie Præses, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian, saavelsom til alle mine Venner, som derom have talt med mig, det beder jeg Dem, mine Herrer, at de ufortøvet ville, paa mine Vegne, foredrage, saavel for Deres gode Colleger i Committeen, som for den ærede Magistrat og Stadens Deputerede Borgere. Jeg miskjender sandeligen ikke den Iver og gode Villie, som besjæler nogle af mine Velyndere, idet de ønske et andet Locale, end dette, som jeg er fuldkommen tilfreds med, men det skulde smerte mig, om der derved skulde gives Anledning til den allermindste Yttring, til Hans Majestæt eller til det Offentlige, hensigtende til at forandre hiin Kongelige Beslutning. Mit Ønske for mine Kunstsager er nærved at opnaaes. Fundamentet er, ved denne Kongelige Gave, nu lagt. Udførelsen kan med de af mine Medborgere og Landsmænd allerede ydede velvillige betydelige Bidrag, som jeg erkjendtligen paaskjønner, og ved det Tilskud, som der kan ventes fra denne Stads Øvrighed, der allerede har givet mig umiskjendelige Prøver paa deres
Hengivenhed, ikke længe udeblive. Min Alder, min Kunst og mit Helbred fordrer Ro og Fred, og disse mig vigtige Goder vil ingen som har mig kjær, forstyrre.

Kjøbenhavn den 5 Januar 1839
med Høiagtelse
Thorvaldsen
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 99
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist NN
Emneord
Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens helbred · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Christian 8. · Frederik 6.
Sidst opdateret 27.06.2018 Print