Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7811 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

5.12.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.
En kladde til Thorvaldsens gavebrev og testamente af 5.12.1838.

Se original [Translation]

[venstre spalte:]
Conferentsraad Bertel Thorvaldsens Gavebrev til Staden Kiøbenhavn og Testament.
d 5 Dec 1838

[højre spalte:]

Undertegnede Billedhugger Bertel Thorvaldsen, Conferentsraad, Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand p.t: Directeur for det Kongelige Akademie for de skiønne Kunster i Kiøbenhavn, erklærer herved, at ligesom jeg under mit Ophold i Rom, deels i et den 24de August 1837 i Notarii publici Torrianis Contoir deponeret Document, deels i en senere ligeledes i bemeldte Contoir deponeret Codicil af 24de Juli dette Aar har tilkiendegivet min sidste Villie om, hvorledes der efter min Død skulde forholdes med mine Efterladenskaber, saaledes har jeg, der som Kongelig dansk Embedsmand, navnligen som Professor ved Akademiet for de skiønne Kunster i Kiøbenhavn, hører hiemme i denne Stad, i Betragtning heraf, og med Hensyn til, at den Hovedskiftebehandling, der i sin Tid efter min dødelige Afgang vil finde Sted maa blive at afholde her i Staden, besluttet, ved mit Ophold her [overstreget:] i Staden [overstreget tekst slut] at gientage og [overstreget:] nøiere [overstreget tekst slut] bestemme, hvad der skal ansees for min sidste Villie, og [indskudt i venstre spalte:] ubrødeligen overholdes. [indskud slut] [overstreget:] i den Henseende udfærdiget to Documenter, nemlig nærværende Gavebrev til Staden Kiøbenhavn betræffende mine Kunstsamlinger, og et Testament angaaende mine øvrige Eiendeles Fordeling mellem mine Descendentere og Andre.

I Overeensstemmelse hermed (efterlader) og skienker jeg herved [overstreget tekst slut]

[Venstre spalte:]
Thi fastsætter jeg herved:

1

[Højre spalte:]
Til min Fødeby Kiøbenhavn [indskud i venstre spalte:] skienker jeg [indskud slut] alle mig tilhørende Kunstgienstande – saavel de der allerrede ere her i Hovedstaden, som den langt større Deel deraf der endnu er i Rom, tilligemed den Tilvæxt, de endvidere indtil min Død maatte erholde, det Hele bestaaende af Statuer og Basrelieffer i Marmor og i Gips, antike Vaser, udskaarne Stene, Paster, Bronzer, Terracotter, Medailler, Malerier, Pragtværker, [indskudt i venstre spalte:] stukne Kobberplader [indskud slut] løse Kobbere og Lithographier, Haandtegninger, Bøger, og hvilke som helst andre antike og moderne Gienstande, der henhøre til Videnskaberne og de skiønne Kunster. De af mine Arbeider, som i sin Tid ere bestilte af Commissionen for Christiansborg Slots og Frue Kirkes Opførelse, og som tildeels ere anbragte paa de for dem bestemte Steder, ere selvfølgeligen ikke herunder indbegrebne. Forbemeldte min urokkelige og uigenkaldelige Gave er underkastet følgende Betingelser:
A, at alle de ovenfor anførte Gienstande skulle udgiøre et eneste og særskilt Museum, der skal bære mit Navn, saaledes at det aldrig skal kunne blandes med hvilkesomhelst andre Samlinger, og følgeligen heller ikke formindskes, deles eller forandres under nogetsomhelst Paaskud eller af nogensomhelst Aarsag,
b, at Staden Kiøbenhavn skal lade indrette et passende, særskilt og for Ildsvaade sikkert Locale, for dette Museum.
[overkrydset:] c, at Pladsen, hvor Museet skal opføres, skal være valgt og erhvervet, og de fornødne Fonds til Opførelsen og Indretningen være tilveiebragte inden et Aar fra dato, da jeg ellers maa tage en anden Bestemmelse, for at sikkre forommeldte Kunstgienstande, samlede paa eet Sted, et hensigtssvarende Locale; [overkrydset tekst slut] [indskud i venstre spalte:] c, at jeg forbeholder mig, dersom det skulde møde Vanskeligheder med at faae forbemeldte Locale i Stand, at forandre min Disposition over den Deel af ovennævnte Kunstgienstande, som ere i Rom, hvorimod den Deel deraf, som er ankommet, eller endnu maatte ankomme til Danmark, er og forbliver Staden Kiøbenhavns Eiendom. [indskud slut]
d, at de Statuer og Basrelieffer, som ved min Død skulde findes ufuldendte, paa mit Stervboes Bekostning skulle fuldføres af Hr Professor Freund og Herr Pietro Galli, min Elev, hvorefter disse saaledes fuldendte Arbeider skulle forenes med og indbefattes i denne Donation under samme Betingelser.

[venstre spalte:]

2

[højre spalte:]
[overkrydset:] Til at have midlertidigt Tilsyn med Opbevarelsen af hine Kunstgienstande, saavel de som allerede ere hidkomne, som de øvrige successive som de ankomme, har jeg befuldmægtiget, ligesom jeg ogsaa herved befuldmægtiger den under Navn af: ”Comitee for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum organiserede Autoritet, fra hvem ogsaa Afleveringen til sin Tid vil finde Sted.
Forsaavidt som der er Udsigt at Museet engang i Tiden kunde erholde nogen Indtægt af de Midler jeg ellers efterlader, naar nemlig mine Descendentere og testamentariske Arvinger ere uddøde, bemærker jeg, at mine Testaments Executorer ere Hr Conferentsraad Collin, HrProfessor Freund og Hr Professor Thiele.

Generel kommentar

En kladde til Thorvaldsens gavebrev og testamente af 5.12.1838.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 84a
Emneord
Thorvaldsens testamenter
Personer
Jonas Collin · Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum · Hermann Ernst Freund · Pietro Galli · Just Mathias Thiele
Sidst opdateret 15.10.2020 Print