5.12.1838

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

København

Modtager

Københavns Magistrat

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.
En kladde til Thorvaldsens gavebrev og testamente af 5.12.1838.

Dokument

[venstre spalte:]
Conferentsraad Bertel Thorvaldsens Gavebrev til Staden Kiøbenhavn og Testament.
d 5 Dec 1838

[højre spalte:]

Undertegnede Billedhugger Bertel Thorvaldsen, Conferentsraad, Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand p.t: Directeur for det Kongelige Akademie for de skiønne Kunster i Kiøbenhavn, erklærer herved, at ligesom jeg under mit Ophold i Rom, deels i et den 24de August 1837 i Notarii publici Torrianis Contoir deponeret Document, deels i en senere ligeledes i bemeldte Contoir deponeret Codicil af 24de Juli dette Aar har tilkiendegivet min sidste Villie om, hvorledes der efter min Død skulde forholdes med mine Efterladenskaber, saaledes har jeg, der som Kongelig dansk Embedsmand, navnligen som Professor ved Akademiet for de skiønne Kunster i Kiøbenhavn, hører hiemme i denne Stad, i Betragtning heraf, og med Hensyn til, at den Hovedskiftebehandling, der i sin Tid efter min dødelige Afgang vil finde Sted maa blive at afholde her i Staden, besluttet, ved mit Ophold her [overstreget:] i Staden [overstreget tekst slut] at gientage og [overstreget:] nøiere [overstreget tekst slut] bestemme, hvad der skal ansees for min sidste Villie, og [indskudt i venstre spalte:] ubrødeligen overholdes. [indskud slut] [overstreget:] i den Henseende udfærdiget to Documenter, nemlig nærværende Gavebrev til Staden Kiøbenhavn betræffende mine Kunstsamlinger, og et Testament angaaende mine øvrige Eiendeles Fordeling mellem mine Descendentere og Andre.

I Overeensstemmelse hermed (efterlader) og skienker jeg herved [overstreget tekst slut]

[Venstre spalte:]
Thi fastsætter jeg herved:

1

[Højre spalte:]
Til min Fødeby Kiøbenhavn [indskud i venstre spalte:] skienker jeg [indskud slut] alle mig tilhørende Kunstgienstande – saavel de der allerrede ere her i Hovedstaden, som den langt større Deel deraf der endnu er i Rom, tilligemed den Tilvæxt, de endvidere indtil min Død maatte erholde, det Hele bestaaende af Statuer og Basrelieffer i Marmor og i Gips, antike Vaser, udskaarne Stene, Paster, Bronzer, Terracotter, Medailler, Malerier, Pragtværker, [indskudt i venstre spalte:] stukne Kobberplader [indskud slut] løse Kobbere og Lithographier, Haandtegninger, Bøger, og hvilke som helst andre antike og moderne Gienstande, der henhøre til Videnskaberne og de skiønne Kunster. De af mine Arbeider, som i sin Tid ere bestilte af Commissionen for Christiansborg Slots og Frue Kirkes Opførelse, og som tildeels ere anbragte paa de for dem bestemte Steder, ere selvfølgeligen ikke herunder indbegrebne. Forbemeldte min urokkelige og uigenkaldelige Gave er underkastet følgende Betingelser:
A, at alle de ovenfor anførte Gienstande skulle udgiøre et eneste og særskilt Museum, der skal bære mit Navn, saaledes at det aldrig skal kunne blandes med hvilkesomhelst andre Samlinger, og følgeligen heller ikke formindskes, deles eller forandres under nogetsomhelst Paaskud eller af nogensomhelst Aarsag,
b, at Staden Kiøbenhavn skal lade indrette et passende, særskilt og for Ildsvaade sikkert Locale, for dette Museum.
[overkrydset:] c, at Pladsen, hvor Museet skal opføres, skal være valgt og erhvervet, og de fornødne Fonds til Opførelsen og Indretningen være tilveiebragte inden et Aar fra dato, da jeg ellers maa tage en anden Bestemmelse, for at sikkre forommeldte Kunstgienstande, samlede paa eet Sted, et hensigtssvarende Locale; [overkrydset tekst slut] [indskud i venstre spalte:] c, at jeg forbeholder mig, dersom det skulde møde Vanskeligheder med at faae forbemeldte Locale i Stand, at forandre min Disposition over den Deel af ovennævnte Kunstgienstande, som ere i Rom, hvorimod den Deel deraf, som er ankommet, eller endnu maatte ankomme til Danmark, er og forbliver Staden Kiøbenhavns Eiendom. [indskud slut]
d, at de Statuer og Basrelieffer, som ved min Død skulde findes ufuldendte, paa mit Stervboes Bekostning skulle fuldføres af Hr Professor Freund og Herr Pietro Galli, min Elev, hvorefter disse saaledes fuldendte Arbeider skulle forenes med og indbefattes i denne Donation under samme Betingelser.

[venstre spalte:]

2

[højre spalte:]
[overkrydset:] Til at have midlertidigt Tilsyn med Opbevarelsen af hine Kunstgienstande, saavel de som allerede ere hidkomne, som de øvrige successive som de ankomme, har jeg befuldmægtiget, ligesom jeg ogsaa herved befuldmægtiger den under Navn af: ”Comitee for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum organiserede Autoritet, fra hvem ogsaa Afleveringen til sin Tid vil finde Sted.
Forsaavidt som der er Udsigt at Museet engang i Tiden kunde erholde nogen Indtægt af de Midler jeg ellers efterlader, naar nemlig mine Descendentere og testamentariske Arvinger ere uddøde, bemærker jeg, at mine Testaments Executorer ere Hr Conferentsraad Collin, HrProfessor Freund og Hr Professor Thiele.

Oversættelse af dokument

[left column:]
Konferensråd Bertel Thorvaldsen’s Deed of Gift to the City of Copenhagen and Will.
December 5th 1838

[right column:]

The undersigned sculptor Bertel Thorvaldsen, Konferensråd, Commander of the Order of the Dannebrog and decorated with the Silver Cross of the Order of the Dannebrog, at present Director of the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen, hereby declares that just as during my stay in Rome, in a document deposited August 24th 1837 in Notarii Publici Torriani’s office, as well as in a later codicil also deposited in the mentioned office July 24th this year I have made known my last will and testament as to what is to be done after my death with my property, in this way, I who as a royal Danish public servant, especially as professor at the Academy of Fine Arts in Copenhagen am domiciled in this city considering this and regards that the main administration of my property which in time after my death will take place in this city I have decided at my stay here [crossed out:] in this city [end of crossed out text] to repeat and [crossed out:] more precisely [end of crossed out text] to stipulate what must be considered my last will, and [inserted in the left column:] to be inviolably kept. [end of insertion] [crossed out:] in this respect I have made two documents, namely the present deed of gift to the City of Copenhagen concerning my collections of art, and a will concerning the allocation of my other property among my descendants and others.
I accordance with this (I leave) and hereby donate %{color:#999}[end of crossed out text]

[left column:]
For I hereby stipulate :

1

[right column:]
To my native town of Copenhagen [insertion in left column:] I donate [end of insertion] all objects of art belonging to me – the ones that are already here in the capital as well as the much greater part which is still in Rome, besides the increase which they may obtain until my death, it all consists of statues and bas-reliefs in marble and in plaster, antique vases, carved stones, pastes, bronzes, terra-cottas, medals, paintings, magnificent works, [inserted in left column:] engraved copperplates [end of insertion] loose copper engravings and lithographs, drawings, books, and any other antique and modern objects belonging to science and fine arts. Those of my works, which were originally commissioned by the Building Commission for Christiansborg Palace and for the Church of Our Lady, Copenhagen and which have in part been placed in their appointed places have of course not been included in this. My abovementioned, firm and irrevocable donation is subject to the following conditions:
A, that all the above mentioned objects should constitute one single and detached museum, which shall carry my name, so that it will never be possible to mingle with any other collections and consequently neither be decreased, be divided, or changed on any pretext or of any reason.
b, that the City of Copenhagen must organize suitable, single and fireproof premises for this museum.
[crossed out:] c, that the place where the museum is to be built must be chosen and obtained and the necessary funds for the building and arrangement must be found within a year from date as otherwise I must take another decision to ensure the abovementioned objects of art collected in one place, suitable premises [end of crossed out text]. [insertion in the left column:] c, that I reserve the rights, if organizing the mentioned premises will meet with difficulties, to change my disposition about the part of the abovementioned objects of art which are in Rome whereas the part of it which has arrived or yet may arrive in Denmark is and remains the property of the City of Copenhagen. [end of insertion].
d, that the statues and bas-reliefs, which at my death are left unfinished, should be finished by professor Freund and Mr Pietro Galli, my student, at the expense of my estate after which these then finished works should be combined with and included in this donation on the same conditions.

[left column:]

[right column:]
[crossed out:] I have authorized just as I also hereby authorize the people under the name of: The Committee for the Foundation of Thorvaldsen’s Museum to keep temporary supervision with the keeping of the objects of art, the ones which have already arrived, as well as the others as they successively arrive and from these people the delivery will in time take place.
As far as it may be expected that the museum some time will obtain any income from the means I otherwise leave, that is when my descendants and testamentary heirs have dies out, I state that the Executors of my will are Konferensråd Collin, Professor Freund and Professor Thiele.


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

En kladde til Thorvaldsens gavebrev og testamente af 5.12.1838.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 84a

Emneord

Personer

Sidst opdateret 15.10.2020