Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7426 af 10244
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rødt laksegl præget med signet med teksten: “Alberto”.
Poststemplet: “T.T. HAMBURG / 6. Febr. 38.”, samt utydeligt rundt stempel.

20.1.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Hr Conferentsraad Collin / Commandeur af Dannebrog p: p: / a / Kopenhagen / Danemarca.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Beste Ven

Til Svar paa Deres kjære Brev fra d. 23.d Decb: glæder det mig at kunne lade Dem vide, – hvad der dog sandsynligvis allerede er Dem bekjendt, – at Kongen allernaadigst har besluttet, i Begyndelsen af denne Sommer at sende en Fregat til Livorno for at modtage Kunstsager herfra. – Det er mig saa meget desto behageligere, da jeg saaledes ikke behøver at indsende den med Deres Skrivelse følgende Ansøgning.

Da imidlertid nu et Skib bliver beordret hertil, skal jeg naturligvis søge at gjøre den best mulige Anvendelse af det, og har jeg allerede pakket en Del og er fremdeles beskjæftiget dermed. – Jeg haaber tillige at Kongen ikke vil have noget derimod, naar ogsaa jeg for mig selv benytter denne herlige Leilighed til min endelige Hiemreise, i hvilken Anledning jeg ogsaa har skrevet til Prinds Christian; jeg venter at De beste Ven vil have den Godhed at underrette mig derom, samt om det kunde være mig tilladt at medtage En eller Anden.

Afskriften af mit Testament skal jeg sende Dem kjære Hr Conferentsraad, i min næste Skrivelse; thi dette mit Svar har alrede forsinket sig noget, saa jeg ikke gierne vil opholde det endnu længere.

Det hører med til mine kjæreste Forestillinger at jeg snart skal være istand til, i Kjøbenhavn, mundtligen at takke Dem kjære Ven for alle Deres Venskabsbeviser.

Jeg beder at formelde min venskabeligste Hilsen til Deres kjære Familie og selv være forsikkret om at jeg stedse forbliver Deres

Rom d 20st Jan: 1838 oprigtige hengivne Ven
Albert Thorvaldsen
Generel kommentar

Dette brev eller dele af det blev optrykt i Dansk Kunstblad, 3. Bd., nr. 1, 17.2.1838.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 55
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Ditlev Blunck
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 602-603.
Andre referencer

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 183.

Sidst opdateret 25.08.2016 Print