The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7427 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Rødt laksegl præget med signet med teksten: “Alberto”.
Poststemplet: “T.T. HAMBURG / 6. Febr. 38.”, samt utydeligt rundt stempel.

20.1.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Hr Conferentsraad Collin / Commandeur af Dannebrog p: p: / a / Kopenhagen / Danemarca.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original [Translation]

Beste Ven

Til Svar paa Deres kjære Brev fra d. 23.d Decb: glæder det mig at kunne lade Dem vide, – hvad der dog sandsynligvis allerede er Dem bekjendt, – at Kongen allernaadigst har besluttet, i Begyndelsen af denne Sommer at sende en Fregat til Livorno for at modtage Kunstsager herfra. – Det er mig saa meget desto behageligere, da jeg saaledes ikke behøver at indsende den med Deres Skrivelse følgende Ansøgning.

Da imidlertid nu et Skib bliver beordret hertil, skal jeg naturligvis søge at gjøre den best mulige Anvendelse af det, og har jeg allerede pakket en Del og er fremdeles beskjæftiget dermed. – Jeg haaber tillige at Kongen ikke vil have noget derimod, naar ogsaa jeg for mig selv benytter denne herlige Leilighed til min endelige Hiemreise, i hvilken Anledning jeg ogsaa har skrevet til Prinds Christian; jeg venter at De beste Ven vil have den Godhed at underrette mig derom, samt om det kunde være mig tilladt at medtage En eller Anden.

Afskriften af mit Testament skal jeg sende Dem kjære Hr Conferentsraad, i min næste Skrivelse; thi dette mit Svar har alrede forsinket sig noget, saa jeg ikke gierne vil opholde det endnu længere.

Det hører med til mine kjæreste Forestillinger at jeg snart skal være istand til, i Kjøbenhavn, mundtligen at takke Dem kjære Ven for alle Deres Venskabsbeviser.

Jeg beder at formelde min venskabeligste Hilsen til Deres kjære Familie og selv være forsikkret om at jeg stedse forbliver Deres

Rom d 20st Jan: 1838 oprigtige hengivne Ven
Albert Thorvaldsen
General Comment

Dette brev eller dele af det blev optrykt i Dansk Kunstblad, 3. Bd., nr. 1, 17.2.1838.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 55
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Ditlev Blunck
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 602-603.
Other references

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 183.

Last updated 25.08.2016 Print