20.1.1838

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rødt laksegl præget med signet med teksten: “Alberto”.
Poststemplet: “T.T. HAMBURG / 6. Febr. 38.”, samt utydeligt rundt stempel.

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Hr Conferentsraad Collin / Commandeur af Dannebrog p: p: / a / Kopenhagen / Danemarca.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Beste Ven

Til Svar paa Deres kjære Brev fra d. 23.d Decb: glæder det mig at kunne lade Dem vide, – hvad der dog sandsynligvis allerede er Dem bekjendt, – at Kongen allernaadigst har besluttet, i Begyndelsen af denne Sommer at sende en Fregat til Livorno for at modtage Kunstsager herfra. – Det er mig saa meget desto behageligere, da jeg saaledes ikke behøver at indsende den med Deres Skrivelse følgende Ansøgning.

Da imidlertid nu et Skib bliver beordret hertil, skal jeg naturligvis søge at gjøre den best mulige Anvendelse af det, og har jeg allerede pakket en Del og er fremdeles beskjæftiget dermed. – Jeg haaber tillige at Kongen ikke vil have noget derimod, naar ogsaa jeg for mig selv benytter denne herlige Leilighed til min endelige Hiemreise, i hvilken Anledning jeg ogsaa har skrevet til Prinds Christian; jeg venter at De beste Ven vil have den Godhed at underrette mig derom, samt om det kunde være mig tilladt at medtage En eller Anden.

Afskriften af mit Testament skal jeg sende Dem kjære Hr Conferentsraad, i min næste Skrivelse; thi dette mit Svar har alrede forsinket sig noget, saa jeg ikke gierne vil opholde det endnu længere.

Det hører med til mine kjæreste Forestillinger at jeg snart skal være istand til, i Kjøbenhavn, mundtligen at takke Dem kjære Ven for alle Deres Venskabsbeviser.

Jeg beder at formelde min venskabeligste Hilsen til Deres kjære Familie og selv være forsikkret om at jeg stedse forbliver Deres

Rom d 20st Jan: 1838 oprigtige hengivne Ven
Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

My friend,

As an answer to your kind letter of December 23rd it pleases me to be able to let you know that the King most graciously has decided to send a frigate to Leghorn at the beginning of this summer to receive objects of art from here – which you probably already know. – It is the more pleasant to me as I then need not send in the application enclosed in your letter.

As a ship now has been directed here, I shall of course seek to make the best possible use of it, and I have already packed up a great deal and am still occupied with it. – I also hope that the King will have nothing against my making use of this great opportunity for my final home journey, in connection with which I have also written to Prince Christian; I expect that you, my friend, will be so kind as to inform me of this, and whether I might be allowed to bring with me somebody.

In my next letter, dear Konferensråd, I shall send the copy of my will, for this answer is already somewhat delayed, and I do not want to keep it any longer.

It belongs to my most cherished conceptions that, in Copenhagen I shall soon, be able to thank you verbally, my friend, for all your proofs of friendship.

I bed you to convey my kindest regards to your dear family and be assured that I am ever Yours

Rome, January 20th 1838 Sincerely friend,
Albert Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette brev eller dele af det blev optrykt i Dansk Kunstblad, 3. Bd., nr. 1, 17.2.1838.

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

Ditlev Blunck

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 55

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 602-603.

Andre referencer

Sidst opdateret 25.08.2016