Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10086 af 10246
Afsender Dato Modtager
Just Mathias Thiele [+]

Afsendersted

København

29.11.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Da saavel Overdragelsen af Opstillingsarbeidet til Bissen alene som ogsaa Bestemmelsen, ved forcerede Kræfter at fremskynde Opstillingen, grunder sig paa Forhandlinger i en Tid, da jeg var fraværende paa en Reise, er Bissens Forhold og Ansvarlighed i denne Sag mig ikke tilstrækkelig bekjendt. Formodentlig ville da mine Herrer Colleger bedre end jeg kjende de Udtryk, i hvilke man hos Bissen anholdt om, at, han med sin bekjendte Velvillighed vilde overtage et saa byrdefuldt Arbeide, om hvis Ansvarlighed der vel næppe dengang har været Tale, og hvorom han til Dato vel næppe har nogen Anelse. Jeg kunde derfor ogsaa – og mod større Grund – have Anledning til nu at trække mig ud af denne ubehagelige Sag, men indskrænker mig dog hellere til at tiltræde de Forholdsregler, om hvilke vi bleve enige i sidste Møde, kun med den Modifikation, som Etatsraad Schouw foreslaaer i Henseende til en Tilførelse til Protokollen af Brevet til Hs. Excellence i Stedet for dets Expedition. Jeg agter i denne Sag kun da at, protestere, naar det skulde komme dertil, at Bissens gode og ærlige Villie paa nogen Maade skulde krænkes, og erklærer det for min Over-bevisning, at det er udenfor hans eller hvilkensomhelst Kunstners eller Ikke-Kunstners Evne forud at kunne bestemme Omkostningerne ved et Arbeide af denne Natur, og at han med et høiere Ansvar vilde være geraadet i en større Fare, om han af økonomiske Hensyn havde ladet fem være lige, for at skaffe Opstillingen snarest muligt færdig og for det bedste Kjøb.
Dermed har jeg imidlertid endnu ikke yttret nogen Mening om, hvad der da for Tiden vil være at gjøre. Jeg mener, at man vel tør haabe paa, af en nogenlunde passende Sum rimeligvis fra Consistoriet vil blive bragt tilveje, og at Arbeidet derfor ustandset bør fortskride. Og for saa-meget som muligt at hindre lignende Forlegenheder, inden Alt er færdigt, vil jeg troe det hensigts-mæssigst, om Professor Bissen underhaanden fik et Vink om at indskrænke det forestaaende Arbeide til det allernødvendigste, i Haab om at de resterende Arbeider successive kunne fore¬tages senere.
Skrevet i Hast, da Wilckens trænger paa Expedition.

Den 29de November 1847. J. M. Thiele.
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 338a
Andre referencer

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 129-130.

Sidst opdateret 28.11.2011 Print