Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10085 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København

29.11.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

I Anledning af Overpræsident Langes Paategning bemærkes, at det forekommer mig at ville være høist anstødeligt mod vor Formand, om vi for længere Tid (thi de omtalte Overslag ere, naar de skulle være paalidelige, ei saa hurtigt gjorte) vilde lade ham blive uvidende om, hvad der var passeret i sidste Møde. Derimod er der vist Ingen Nødvendighed for at han faaer et formeligt Brev, og jeg mener derfor, at det bedste Expedient vilde være, at lade det Nedskrevne blive at betragte som vor Tilførsel til Protokollen, der som saadan da strax kunde meddeeles Collin tilligemed den af ham nu forlangte Protokollation.
Brevet til Consistorium bedes underskrevet, da det saa kan komme for paa Onsdag.

Schouw.

Med Hensyn til det af Professor Clausen tilføiede Tillæg „indtil Optagelsen af Laanet,” da er dette Udtryk noget vagt, thi man bliver uvis, om derved skal forstaaes Optagelsens Begyndelse eller Slutning. Optagelsen er jo skeet i mangfoldige smaae Summer og vil jo fremdeles fortsættes paa samme Maade. Ogsaa mine Udtryk er noget ubestemte, men den nærmere Bestemmelse mener jeg kunde beroe, indtil vi skrive til Cancelliet om Approbation. Justitsraad Thiele er, som det synes, gaaet ind paa en Drøftelse af Overpræsident Langes Brev til mig. Da dettes Indhold gaaer tildels ud paa en Forandring af det i Mødet Vedtagne, – saa formeenes, at det bør gjøres til Gjenstand for Forhandlinger i et nyt Møde, hvortil der vil være Anledning, naar Overslagene indkomme fra Bissen og Holm. For Øieblikket var det mig blot om at gjøre, at faae Tilladelse til at sende Forhandlingerne i Mødet til Collin.

Schouw.

Efter en Samtale med Holm vil jeg vel nok kunne holde mig som Kasserer indtil Terminen og faaer da circa 1300 Rdl. ind. Senere ville vel de 3000 Rdl. fra Kirken komme.


[med Clausens hånd:]
Efter given Oplysning om den successive Optagelse af Pengene, frafalder jeg naturligen den fore-slaaede Redaktionsforandring. Jeg tiltræder Forslaget om Protokollering i Stedet for Skrivelse og antager forøvrigt, at det i Mødet Vedtagne holdes ved Magi, navnlig angaaende Arbeidets Fortsættelse, da det er den milde Vintertid, som maa benyttes til Murarbeidet.

H. N. Clausen.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 338b
Andre referencer

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 130-131.

Personer
H.N. Clausen
Sidst opdateret 28.11.2011 Print