Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10075 af 10246
Afsender Dato Modtager
Ludvig Müller [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet.

16.11.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Thorvaldsens Museums Bestyrelse [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum.
Tilskrift: Til Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Jeg tillader mig at meddele den ærede Bestyrelse, at imellem de Personer, der have ydet mig Bistand i Museets Anliggender, ere tvende, som herved have havt ikke ubetydelig Uleilighed, nemlig Medailleur Krohn og Billedhugger Freund, idet jeg henstiller til Bestyrelsen, hvorvidt den maatte ansee det for passende, at sende disse en skriftlig Taksigelse.

Da antike Kunstgienstande ofte ere eftergiorte til en høi Grad af Skuffelse og der i Thorvaldsens forskiellige Antiquitetssamlinger fandtes ikke faae falske og tvivlsomme Stykker, med Hensyn til hvis Optagelse i Museet jeg ikke tilstrækkeligen stolede paa min egen Dom eller ønskede alene at have Ansvaret, henvendte jeg mig til Med. Krohn, som den Mand i Kiøbenhavn jeg ansser for at besidde det grundigste Kiendskab til denne Slags Forfalskninger og det skarpeste Blik til at opdage dem, erhvervet under hans fleeraarige Ophold i Rom. Han har i Forening med mig giennemgaaet de Stykker jeg ansaae for at være Tvivl underkastede, en Undersøgelse, der har medtaget ikke ringe Tid, og der er saaledes erholdt større Sikkerhed for, at ikke falske Stykker komme til at vanzire Museets Samlinger.

Billedhugger Freund har med Gips restaureret 3 til Opstilling bestemte antike Marmorbuster uden at ville modtage nogen Godtgiørelse for sit Arbeide, hvilken Museet udviste Tieneste jeg ikke vilde undlade herved ligeledes at tilmelde Bestyrelsen.

Med største Ærbødighed

Kbhvn d. 16 Nov. 1847. L Müller


Licent. Müllers Forslag bifaldes  
  Collin 17 Nov.
  Thiele
  H. N. Clausen
  Schouw
  M. Lange
  Bissen
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 334
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 08.06.2011 Print