The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10075 of 10246
Sender Date Recipient
Ludvig Müller [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været forseglet.

16.11.1847 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Thorvaldsens Museums Bestyrelse [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum.
Tilskrift: Til Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Jeg tillader mig at meddele den ærede Bestyrelse, at imellem de Personer, der have ydet mig Bistand i Museets Anliggender, ere tvende, som herved have havt ikke ubetydelig Uleilighed, nemlig Medailleur Krohn og Billedhugger Freund, idet jeg henstiller til Bestyrelsen, hvorvidt den maatte ansee det for passende, at sende disse en skriftlig Taksigelse.

Da antike Kunstgienstande ofte ere eftergiorte til en høi Grad af Skuffelse og der i Thorvaldsens forskiellige Antiquitetssamlinger fandtes ikke faae falske og tvivlsomme Stykker, med Hensyn til hvis Optagelse i Museet jeg ikke tilstrækkeligen stolede paa min egen Dom eller ønskede alene at have Ansvaret, henvendte jeg mig til Med. Krohn, som den Mand i Kiøbenhavn jeg ansser for at besidde det grundigste Kiendskab til denne Slags Forfalskninger og det skarpeste Blik til at opdage dem, erhvervet under hans fleeraarige Ophold i Rom. Han har i Forening med mig giennemgaaet de Stykker jeg ansaae for at være Tvivl underkastede, en Undersøgelse, der har medtaget ikke ringe Tid, og der er saaledes erholdt større Sikkerhed for, at ikke falske Stykker komme til at vanzire Museets Samlinger.

Billedhugger Freund har med Gips restaureret 3 til Opstilling bestemte antike Marmorbuster uden at ville modtage nogen Godtgiørelse for sit Arbeide, hvilken Museet udviste Tieneste jeg ikke vilde undlade herved ligeledes at tilmelde Bestyrelsen.

Med største Ærbødighed

Kbhvn d. 16 Nov. 1847. L Müller


Licent. Müllers Forslag bifaldes  
  Collin 17 Nov.
  Thiele
  H. N. Clausen
  Schouw
  M. Lange
  Bissen
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 334
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 08.06.2011 Print