The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10076 of 10246
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

København

20.11.1847 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af Bruun og Fenger, op. cit.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Til Dato er nu til Opstillingen medgaaet 15,977 Rdl. 85 Sk. (derunder indbefattet Bindesbølls Honorar 1000 Rdl. og paa lidt nær Holms Honorar samt nogle tidligere Udgifter af Müller saavel-som Udgifter for Afstøbninger, der behøvedes til Opstillingen).
Det vil næppe vare længe, førend Holm vil forlange flere Penge. Jeg henstiller i den Anledning til Deres Excellence, om det ikke skulde være hensigtssvarende at holde et Møde. Vel troer jeg, at vi ikke kunne gjøre Andet end at fuldføre Opstillingen, uanseet hvad der endnu vil gaae med, men dels er jo dette kun min individuelle Mening, dels vil der i alt Fald blive Spørgsmaal om, hvorvidt vi strax bør henvende os til Cancelliet for at faae Approbation paa at optage en større Sum end de 13,000 Rdl.. samt om hvad der videre behøves skal optages af Kapitalen i Banken, eller vi maaske skulle see at faae Noget f. Ex. 3000 Rdl. betalt fra Frue Kirke paa de 4000 Rdl. for de to nær færdige Apostle. Hvis et Møde holdes, kunde deri ogsaa foretages de Sager, som sidst bleve udsatte.

Ærbødigst forbindtligst.
Schouw

General Comment

Dette dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit.

Archival Reference
Ukendt arkivplacering.
Other references

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 124.

Last updated 02.12.2011 Print