Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10030 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København

3.1.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Dhr Executorer i Thorvaldsens Boe. / Justitsraad Thiele / Professor Bissen. / Professor Clausen. / Overpræsident Lange.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Efter at det af Justitsraad Thiele var bleven oplyst, at Thorvaldsen for Modellen til Copernicus ikke havde faaet 16000d, men kun 8000d, blev det hele Mellemværende mellem Finantserne og Museet saa forandret at jeg ansaa det for rigtigst, at høre Et: Blechinbergs Mening, inden jeg opsatte en Concept til Brevet, for hvilket Hverv Prof: Clausen ønskede sig fritaget. Efter at have hør[t] Blechingbergs Mening om Hovedsagen og dernæst confereret med Prof: Bissen, har jeg nu opsat et Udkast til et Brev til Grev Moltke. Blechingberg har med Blyant giort nogle Bemærkninger, mod hvilke jeg ikke har noget væsentligt at erindre. Det er rimeligt at naar Prætiosa og Doubletter blive solgte vil Beholdningen, uagtet flere Udgifter forestaae Boet, blive noget over 60000rd; men for en Sikkerheds Skyld kan man jo gierne sætte 50-60000rd.

Da vor Formand i denne Sag er imod os, saa vil det vist være nødvendigt at enten Justitsraad Thiele, som Viceformand, eller Overpræsidenten, som Communens Repræsentant, personligen taler med Kongen om Sagen.

d: 3 Janr. 1847.

Schouw

Jeg har intet at bemærke ihenseende til Concepten, og hvad det Overdrag angaaer, som Prof Schouw omtaler, da er jeg naturligviis beredt dertil, saafremt man ikke skulde finde, at det vilde blive gavnligere for Sagen, om Overpræsidenten vilde paatage sig dette, da den derved vilde faae en større Vægt hos Hs Maj. Men, som yttret, skal jeg i modsat Tilfælde giøre mit bedste.

Thiele

I Conceptet med de omtalte, af Hr Etatsraad Blechenberg foreslaaede Modificationer og Tillæg er jeg aldeles enig.

Forsaavidt det maatte ansees hensigtsmæssigt at der – uagtet der indsendes et udførligt og vel motiveret Andragende til Forelæggelse for hans Majestæt – tillige derom tales [mundlig] med Kongen, da maae jeg for mit Vedk. ønske at Hr Justitsraad Thiele vil paatage sig dette Hverv. Han er nemlig i en langt høiere Grad end jeg fortroelig med Andragendets Grundlag og som jeg i Betragtning af hans Stilling tør [forudsætte] – mere vant til at foredrage Kongen slige Sager

M Lange

d 5 Jan 1847

Enig med Concepten og de foreslaaede Forandringer.

H. N. Clausen.

ligeledes Bissen
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 306c
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 08.06.2011 Print