Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9971 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

5.3.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til DHr executores test., Etatsraad Blechingberg og Curator Hr. Winther.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

De Summer, der, saaledes som af Bygnings-Commissionen i vedlagte Skrivelse forudsættes, staae til Sammes Disposition, ere:

Den af Commiteens Indcassator Justitsraad Stæger ved hans

a     Regnskabs Opgiørelse afleverede Kassebeholdning:
            indsatte i Sparekassen under 22 Nov 1841.
b    Kunstakademiets Restbidrag
            inds. i Sp. K. 19 Nov 1841.
c    en fra Skindhandler Bechs Bo afleveret Sum
            inds. i Sp. K. 11 Octbr. 1841
d     fra Øefiords Syssel i Island.
            inds. i Sp. K. 24 Januar 1844.
Hvortil kommer Renten af disse Summer, à 3 til 11 Dec. 1845 og fra bemeldte Dato à 4 til Udbetaling skeer, som kan finde Sted midt i denne Maaned, naar Geh.Raad Grev Lerche tilbagebetaler 10000r.
3028.15/
 
1500
 
110 11
 
30 24
Dette kunde foreløbigen svares BygningsCommissionen 5 Marts 1846
Collin


Da jeg aldeles ikke kender Anledningen til at Executorerne af Thorvaldsens Testament ere i Besiddelse af Penge, som den i sin Tid sammentraadte Forening have indsamlet til Ths Museum saa kan jeg kun herved bekræfte at have seet dette     A.C. Kierulf d 7e Marts 1846.

Verte

DHrr behage at bestemme Tiden til et Møde, som i denne Anledning og vil blive nødvendigt for at undgaae Vidtløftighed.     8 Mart. 1846

Collin

Til foreløbigt Gennemsyn vedlægges 2 Noter over Ind- og Udbetalinger under Comiteen og Executorerne indtil Udgang Juni 1845 og Justitsraad Stægers Regnskaber.

C

Det vil ikke være mig mueligt at kunne deeltage i en Samling [før] Løverdag d. 14de dennes Kl 1

d. 9e Marts 1846 A.C. Kierulf


Jeg kan møde.

Blechingberg

ligl:

Schouw

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 271a
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 24.05.2011 Print