The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9971 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

5.3.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til DHr executores test., Etatsraad Blechingberg og Curator Hr. Winther.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

De Summer, der, saaledes som af Bygnings-Commissionen i vedlagte Skrivelse forudsættes, staae til Sammes Disposition, ere:

Den af Commiteens Indcassator Justitsraad Stæger ved hans

a     Regnskabs Opgiørelse afleverede Kassebeholdning:
            indsatte i Sparekassen under 22 Nov 1841.
b    Kunstakademiets Restbidrag
            inds. i Sp. K. 19 Nov 1841.
c    en fra Skindhandler Bechs Bo afleveret Sum
            inds. i Sp. K. 11 Octbr. 1841
d     fra Øefiords Syssel i Island.
            inds. i Sp. K. 24 Januar 1844.
Hvortil kommer Renten af disse Summer, à 3 til 11 Dec. 1845 og fra bemeldte Dato à 4 til Udbetaling skeer, som kan finde Sted midt i denne Maaned, naar Geh.Raad Grev Lerche tilbagebetaler 10000r.
3028.15/
 
1500
 
110 11
 
30 24
Dette kunde foreløbigen svares BygningsCommissionen 5 Marts 1846
Collin


Da jeg aldeles ikke kender Anledningen til at Executorerne af Thorvaldsens Testament ere i Besiddelse af Penge, som den i sin Tid sammentraadte Forening have indsamlet til Ths Museum saa kan jeg kun herved bekræfte at have seet dette     A.C. Kierulf d 7e Marts 1846.

Verte

DHrr behage at bestemme Tiden til et Møde, som i denne Anledning og vil blive nødvendigt for at undgaae Vidtløftighed.     8 Mart. 1846

Collin

Til foreløbigt Gennemsyn vedlægges 2 Noter over Ind- og Udbetalinger under Comiteen og Executorerne indtil Udgang Juni 1845 og Justitsraad Stægers Regnskaber.

C

Det vil ikke være mig mueligt at kunne deeltage i en Samling [før] Løverdag d. 14de dennes Kl 1

d. 9e Marts 1846 A.C. Kierulf


Jeg kan møde.

Blechingberg

ligl:

Schouw

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 271a
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 24.05.2011 Print