Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9835 af 10246
Afsender Dato Modtager
Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Afsendersted

København

21.1.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift, da det er et koncept.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Concept til
Bedømmelse –

17 Januar 1845.

Allernaadigste konge

Opførelsen af et af de mærkeligste og smukkeste danske Nationalværker fra vor Tid, det Thorvaldsenske Museum, nærmer sig nu sin Fuldendelse, og det egentlige Museum, Kunstskattene, ere nu samlede her paa Stedet. Med Orlogsfregatten Gefion modtage vi nemlig Resten af de i Rom værende dertilhørende Gienstande, og for faa Postdage siden ankom Midlerne til dets Vedligeholdelse, nemlig Thorvaldsens hos Torlonia & Co staaende Formue, som, efter Fradrag af adskillige Udgifter i Rom, beløb sig til £ 7122, 2[x] 1[x] sterl.

Undertegnede, Testaments-Executorer og Museets Bestyrere, maa, [ved] allerunderdanigst at indberette dette, taknemmeligen erkiende hvormeget den forevigede Kunstner og hans Kunsts Beundrere, i denne Anledning, skylde Danmarks Regiering – saavel Høisal. Kong Frederik den Siette, som Deres Majestæt – for alle Kunstsagernes fri Hidførsel i flere Orlogs Krigsskibe, for Gaven af Grunden til Bygningen og dens Omgivning og for den til Bygningens Forskiønnelse bestemte Rum til Anbringelse af en Victoria paa en Qvadriga over Hovedfacaden.

Tillige maae vi, efter den os mig, Collin, allern. givne Tilladelse, bør vi allerunderd. nævne og til Deres Majestæt[s] allernaadigste Opmærksomhed anbefale de Mænd i Italien, som kraftigen have medvirket til, at, efter Thorvaldsens Død, alt, uden Vanskeligheder og Indsigelser, er kommet hertil.

Saaledes er det ingen Tvivl underkastet, at den Interesse, som den østerrigske Ambassadeur i Rom, Gr. Lützow, efter Anmodning af Depart. f. d. udenl. Sager, har viist for Sagen, har givet vore nærmeste Commissionairers [Paastande] megen Vægt, og havt stor Indflydelse paa de høiere Autoriteter i Rom.

Kunstagent Bravo, som af Thorvaldsen var udseet til TestamentsExecutor i Rom i Forening med Advocat Ricci, og som allerede i Thorvaldsens Levetid, ved de forrige Afstøbninger, havde været særdeles behjælpelig, har omhyggelig sammensanket alle Efterladenskaberne, og næsten ene forestaaet den sidste Transport, Indpakning og Aflevering til Indladningen, og har i denne Henseende viist en ganske udmærket Omsorg og Anstrængelse.

Den nylig nævnte Advocat Ricci, der, baade for sin Duelighed og for sin retskafne Charakter, nyder megen Agtelse i Rom, har fuldkommen viist sig den Tillid værdig, som Thorvaldsen altid havde til ham.

Endelig har Gen. Consul Dalgas i Livorno, som, paa vor Anmodning, efter Thorvaldsens Død, strax begav sig til Rom for at deeltage i de første Foranstaltninger, ogsaa siden, efter Commandør Gardes Udsagn, viist sig særdeles driftig og omhyggelig for Sagernes Bevaring medens de vare i Livorno.

Om og hvorledes Deres Majestæt vil allernaadigst tage Hensyn til disse fire Mænds udviste Interesse for det her omhandlede Anliggende, maae vi i dybeste Underdanighed henstille til allerhøieste Forgodtbefindende.

Kiøbenhavn, d. 21 Januar 1845

C. Th. Cl. B. K.

[Delvist udvisket kommentar med anden hånd og blyant i margen:] særdeles forekommer mig ikke stærk nok – [xxx] [xxx] [xxxxxxx] [xx] gandske, [xxxx] [xxx] udmærket.
[xxx]

Generel kommentar

Brevet er konciperet af Jonas Collin.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 231a
Personer
Johan Bravo · Jonas Collin · Christian Dalgas · H.G. Garde · Rudolf Lützow · Filippo Ricci
Sidst opdateret 28.06.2016 Print