No. 6803 af 10318
Afsender Dato Modtager
Admiralitets- og Commissariats Collegiet [+]

Afsendersted

København

28.8.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Frederik 6. [+]

Modtagersted

Frederiksberg

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Indbemeldte Commissions Forslag finder i Eet og Alt Vort Allerhøieste Bifald
Frederiksberg d 28de Aug 1835.
Frederik R

[Med fremmed hånd:] d. 27 August 1835

Allerunderdanigst!

Collegiet tillader sig herved i allerdybeste Underdanighed at forelægge en Beretning d.d. 26de” d. M. fra Contre-Admiral Stephansen, Confenrentsraad Collin, Admiralitets-Commissair Wiborg og Etatsraad Koch, som ifølge allerhøieste Rescript hertil af 13de= d. M., ere sammentraadte for at tage under Overveielse, hvorledes Transporten og Opbevaringen af de for Etatsraad Thorvaldsen med Fregatten Bellona hidskibede Kunstsager hensigtsmæssigst vilde kunne skee. Af denne Beretning vil deres Majestet allernaadigst erfare, at det i allerhoistbemelte Rescript paapegede betegnede Locale, Gammelholms Garnmagazin har en fortrinlig er efter sin Beliggenhed vel skikket til at vorde Opbevaringssted for disse Kunstsager, og kan dertil yde en tilstrækkelig og smuk Plads, da det vil kunne sætte i umiddelbart Forbindelse med de Leiligheder paa Charlottenborg, som ere anordede for endeel andre af Thorvaldsens Arbeider.
Men gives Bygningen denne Bestemmelse, maatte den undergaae en total Forandring, og desuden maatte der da andetsteds i Nærheden af Reberbanen opføres et nyt Magazin for Holmen. Med den Bemærkning, at en saadan Foranstaltning vilde koste i det mindste 40.000rdl, anføres dernæst, at Proviantgaarden kan afgive et sikkert og beqvemt Sted til Sagernes midlertidige Opbevaring i indpakket Tilstand, samt at det, i Tilfælde af at Kunstneren snart kan ventes hertil, turde være Tilraadeligst at udsætte Foranstaltningen med at indrete et Locale for hans Værkers Opstilling, indtil han selv var tilstede.

Ved nu allerunderdanigst at henstille denne Sag til deres Majestæts allernaadigste Afgjøelse skal Collegiet blot tillade sig, at bekræfte hvad der i Beretningen er paa sit Sted er anført, er anført om Nødvendigheden derhen, at det vil være uundgaaelig nødvendig for Holmen at have Garnmagazinet remplaceret ifald del med en omtrentlig tilsvarende ny Bygning, dersom det for bestandigt skulde afgives til Kunst-Academiet.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 21
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens værksteder
Sidst opdateret 03.09.2013 Print