No. 6802 af 10318
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin 26.8.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Admiralitets- og Commissariats Collegiet [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift. Tilskrift: Til Det Kongl Admiral. og Comms. Collegium

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Til Det Kongl Admiral. og Comms. Collegium
I Følge Hans Mayst. os, af det Kgl. Adm. og Comiss Collegium, meddelte Befalinng af 13. d. M. om, at tage under Overveielse, hvorvidt det til paa Gammel-Holm henhørende beliggende Garnmagazin, som støder op til Charlottenborg Slot, kunde anvendes til deri at hensætte de Thorvaldsens Kunstværker, som kan ventes med Bellona, kunde paa den hensigtsmæssigste Maade hensættes i Garnmagazinet, som støder op til Charlottenborg Slot, have vi taget dette anstillet de fornødne locale i nøie Øiesyn Undersøgelser.

Det er unægteligt, at denne Bygning, som kan sættes i umiddelbar Forbindelse med Charlottenborg, endog med den Deel deraf, hvori Leiligheder ere anordnede for flere mange af Thorvaldsens Arbeider, for hans Attelier og til Bolig for ham, betræffen har en fortrinlig Beliggenhed til at vorde et Opbevaringssted for hans øvrige Arbeider, og at den kan yde en tilstrækkelig og smuk Plads for dem, men dersom dog kun under den Forudsætning, at den erholdes heel og holden dertil; thi af i et Museum for plastiske Arbeider kan der ikke være en Afdeling til overlades indrømmes Plads Rum til Opbevaring af en stor Tiærebeholdning, ligesaa lidt som der paa i de øverste Etager kan være Giemmested for 400,000 tjæret Garn.

Af Men naar denne Bygning saaledes –[xxx] var gaaet ud fra dens nuværende -Bestemmelse Anvendelse og bleven Kunstens Eiendom, maatte den undergaae en total Forandring. kan kun Ydermurene og en Deel af Tømmeret vilde kunne bruges for dens fremtidige Bestemmelse. Etage=Afdelingen maatte forandres, Murerne giennembrydes for at skaffe Lysning og Belysnng, og Tagværket gives en anden Form, – alt foruden det Indres Anordning uden fuldstændigt Overslag lader sig ikke nøiagtigere opgiøre hvad dette Arbejde vilde kunde koste; at det vilde medtage en Summ af 20,000, kan man uden Overdrivelse antage; men naar Thorvaldsens Kunst Mesterværker kunde skaffes et anstændigt Opbevaringssted for denne Sum, kunde man end sige, at det var tilveiebragt paa billige Vilkaar.

Men med denne Udgift er det Localet ikke erhvervet. Holmen behøver, ved at naar den skal afgive denne Leilighed, 1/ et hvælvet Rum til at giemme 200 Tdr. Tiære, og 2/ Plads til at opbevare 400,000 [tegn for vægtpund] Garn, og begge Dele i Nærheden af Reberbanen, som staaer i Forbindelse med Garnmagazinet. Opførelsen heraf af disse Leiligheder vil koste i det mindste ligesaameget som Garnmagazinets Aptering til et Museum. – Om det nu i enhver Henseende kunde ansees for hensigts planmæssigt, at anvende saa meget paa at opføre nye Bygninger paa Gammel=Holm, henstilles til høiere Overveielse.

Imidlertid vil det foreløbig være uundgaaeligt nødvendigt, at der til den foreløbige Modtagelse af de forventede Kunstsager, og deres Opbevaring i indpakket Tilstand, haves et sikkert og beqvemt Sted paa rede Haand: Et saadant findes paa Proviantgaarden, frit for Fugtighed, og let tilgiængeligt med Fartøier, i hvilke Kasserne kunde transporteres fra Skibet.

Forøvrigt kunne vi ikke tilbageholde den Bemerkning, at dersom der er Udsigt til, at Kunsteren snart kunde kan ventes hertil, turde det vel være tilraadeligst, at udsette Foranstaltningen med at indrette et Locale for hans Værkers Opstiling, indtil han selv var her tilstede.

Disse vore Bemærkninger maa vi aller ærbødigst anmode det Kgl. Collegium om at ville allderund. forelægge Hans Majestet i Deres allerunderdgst Beretning om dette Anliggende. 2 Grund=Tegninger, hvoraf den ene viser af Charlottenborg Slot, botanisk Have og hele Gammel-Holm, den anden særlig –af- særlig af Garnmagasinet efter dets nuværende Inddeling, vedlægges for at ledsage –Rapporten til ko- bemelte allerunderdgst. Beretning.
Kiøbhvn d. 26 Aug 1835
Steph. Coll. Wib. Koch

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 20a
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens værksteder
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 03.09.2013 Print