Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8669 af 10246
Afsender Dato Modtager
Ludvig Müller [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl.

11.1.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S. T / Hr Conferentsraad Collin.
Tilskrift: Til Formændene I Comiteen for Thorvaldsens Museum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Efterat den ærede Comitee havde overdraget mig Opsynet med Salget af Gipsafstøbningerne, anmodede jeg Madam Antoinette om saa snart som muligt at opgiøre sit Regnskab, baade med Hensyn til alt det hun havde arbejdet for Museet og det hun havde solgt til Indtægt for det fra Begyndelsen af indtil 1ste Decemb. 1840, for at jeg fra denne Dato som Udgangspunkt kunde indføre en nøiagtigere Control og bedre Regnskabsførelse. Som en Følge heraf har jeg af hende modtaget en Fortegnelse paa de Afstøbninger, der var solgte hos hende fra 7de April f. A., hvilken var den Tidspunkt, da Udsalget blev hende overdraget, indtil 1 Dec., til Beløb af 646 Rbd 2 [x] 12 [x] med Fradrag af de hende tilkommende 8 Privat, og dernæst en Regning paa 1452 Rbd som hendes Tilgodehavende for de Former og Afstøbninger, som allerede i Aaret 1839 havde begyndt at udføres for Museet, men hvorpaa hun dog erklærede allerede at have erholdt at Afdrag til Beløb af 800 Rbd af Prof. Freund.

Men da saaledes Mad. Antoinettes Udsalg af Afstøbninger først er begyndt efterat hun i lang Tid havde arbeidet for Museet, vilde det, for at kunne sammenligne begge Fortegnelser og eftersee, om der ikke paa Regningen over hendes eget Arbeide er opført et større Antal Afstøbninger end der er solgt, være nødvendigt at erholde en fuldstændig Liste paa alle de Afstøbninger, der før 7d April 1840 ere solgte til Indtægt for Museet. Hvis en saadan ikke skulde existere, vil det ikke være muligt at undersøge Rigtigheden af Regningen over hendes Tilgodehavende; og i saa Fald udbeder jeg mig Comiteens Tilladelse til alligevel at udbetale den. Ligeledes ønskede jeg Underretning, om det har sin Rigtighed, at Mad. Antoinette har erholdt 800 Rbd og intet mere i Betaling for det Arbeide. Saa snart jeg har modtaget den ærede Comitees Svar herpaa, skal jeg indsende et fuldstændigt Regnskab for mit Vedkommende over Museets Indtægter og Udgifter indtil 1ste Dec. 1840 som den Termin, fra hvilken jeg, som ovenfor anført, ønskede at begynde en ny Orden.

Slutteligen vilde jeg endnu anmode den ærede Comitee om at maatte erholde flere Penge stillede til min Disposition. Thi da jeg endnu har betalt 2 Regninger for Mad. Antoinette paa Conf. Thorvaldsen og Baronesse Stampe til Beløb af 133 Rbd; foruden endeel andre mindre, vil jeg for at kunne clarere den ovenmeldte Regning for Gipaarbeide mangle en 120-30 Rbd. Det var vel ogsaa ønskeligt, at jeg havde noget i Behold til fremtidige Udgifter; og Mad. Antoinette har sagt mig, at siden 1ste Dec. betydelige Arbeider ere udførte af hende paa Nysø til Museet.

Ærbødigst
L Müller.

Kiøbenhavn d. 11 Jan 1841.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 180
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 17.06.2011 Print