Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8489 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

10.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo
Omnes [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: DrExecutores af min sidste Villie Cfdrd. Collin, Justitsraad Thiele, Professor / Clausen og Professor Schouw.
Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette udkast er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Jeg har i disse Dage i de offentlige Blade læst en Bekiendtgiørelse fra Borgerrepræsentationen, hvilken har giort ret høist ubehageligt Indtryk paa mig og som mere end noget andet kan paaskynde min Afreise fra mit ellers saa kiære Fødehjem. Jeg skyer Strid og Trætte, som ere uforeenlige med den Sindsroe, jeg som Kunstner behøver og i mit Livs Aften trænger til, og jeg afholder mig derfor helst fra al umiddelbar Deeltagelse i denne Sag; men jeg kan for mine venner ikke tilbageholde den Yttring, at ligesom det har smertet mig at erfare de uforskyldte Ubehageligheder, som paadrages den talentfulde Bygmester, saaledes har det krænket mig, at man vil drage Mænd, som af Kiærlighed til min Kunst og mig have været de første og vigtigste Drivfiedre til at faae Museet tilveiebragt, til pecuniairt Ansvar for mulige Bygningsfeil.
Dengang jeg i mit Gavebrev af 5 Decbr 1838 skrev, at jeg forbeholdt mig dersom Det skulde møde Vanskeligheder at faae Museet istand, at forandre min Disposition over den Deel af mine Kunstsager, som er i Rom, ahnede jeg mindst, at jeg skulde møde Krænkelse af den Natur og fra den Kant, men derfor er det ogsaa vist, at saadanne Begivenheder høre til de Vanskeligheder, fortriinsviis kunde bestemme mig til paa anden Maade at anvende hine tilbageblivende Deel. –
Dem mine Herrer, som jeg har udnævnt som Executores af mit Gavebrev og Testament, beder jeg at modtage denne min Erklæring og benytte den efter Behag. –
Jeg finder mig i øvrigt foranlediget til at gientage hvad jeg forhen har bestemt, at de Summer, som til Committeen ere indbetalt for mine Værker, Christus og Apostlene, saa velsom hvad der fremdeles paa denne Maade maatte ligesaalidt som hvad der ellers af min Formue kunde blive bestemt for Museet anvendes til Bygningsarbeidet, men skal alene bruges til de indvendige Indretninger og til Museets Forøgelse med Konstsager

Dhr Executores af min sidste Villie Cfdd. Collin, Justitsraad Thiele, Professor Clausen og Professor Schouw. –

Khvn. d. 10 august 1840.

Concepten forelagt Thorvaldsen, som dermed var tilfreds og var villig til at underskrive samme

Generel kommentar

Dette udkast er helt og holdent skrevet af J.F. Schouw.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 165
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist J.F. Schouw
Emneord
Standsningen af byggeriet af Thorvaldsens Museum, august 1840
Sidst opdateret 09.07.2019 Print