Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8488 af 10246
Afsender Dato Modtager
N.L. Høyen [+]

Afsendersted

København

10.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

J.F. Schouw [+]

Modtagersted

Roskilde

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Se original

Ifølge Baronesse Stampes Ønske maa jeg nu nedskrive følgende Ord:
– Forslaget om at lade Arbeidet fortsætte på den Thorvaldsenske Commitees An- og Tilsvar har forekommet mig særdeles heldigt, men jeg veed jo ikke om det lader sig udføre; naar Repræsentanterne saa bestemt – eenstemmigt – har erklæret sig for Standsningen af hele Arbeidet. Det værste ved Sagen er den Omstændighed, at jeg ingen Ende seer paa alle disse Schicaner. Naar nu Bindesbøll har udført Tegningerne efter Forlangende, giorte og ladet giøre nye Overslag,– saa kunne disse gierne blive approberet, og i Løbt af et halvt eller heelt Aar nye Indvendinger og nye Standsninger skee. –
Hvad er det overhovedet for Garantier man forlanger? Er det muligt[?] her til Lands at erholde flere eller stærkere Garantier for det gode Udfald af et Bygningsproject, end der er giort for Bindesbølls? – Men det er jo en Selvfølge, at naar enhver paa dette løseste Sladder troer sig berettiget til at tvivle og til at opponere og til at komme med overflødige Forslag, eller til at forsøge Magtsprog, – saa kommer Projectet ingen Vegne. Hvad jeg anseer for det Vigtigste for Øieblikket er at holde Thorvaldsen i Ligevægt. Man blande dog for Guds Skyld ham slet ikke ind i Sagen, naar han ei af ”Rette vedkommende” vil blive trukket ind i den. Thorvaldsen er jo ei Bygmester, hans mening som Donator kan dog heller ikke i dette nu opstaaede Stridspunckt have nogen Indflydelse, bør ikke have dette. Man bør giøre alt, for at overbevise Thorvaldsen om, at det er ikke Lunkenhed mod ham, men netop Iver for hans sag, som har bragt Borgerrepræsentanterne til bona fide at giøre det slet overlagte Skridt de have giort.– Til min store Sorg maa jeg jo tilstaae, at Academiets Architecter have endnu langt mere Skyld end den sølle Capt. Sibbern og Consorter. – Men hvorledes de kan modarbeides paa anden Maade, end ved nu at finde sig – , i det Skeete, mens derimod, naar Bindesbøll har udført Tegningerne, holde paa den gode Sag og af al Kraft og saavidt muligt forebygge videre Chicaner, – det veed jeg ikke. – Er det muligt at hæve Standsningen, uden Magtsprog, som dog ikke passer nu længere her tillands, saa var det jo herligt, thi al denne Skraal, al denne Skrigen, alle disse latterlige Rygter ere, saavidt jeg kan see aldeles uden Grund. Bindesbøll fører Pennen slet, og Munden ikke synderligt bedre, og forsaavidt kan han have nogen Skyld, i øvrigt har han opført sig som en redelig og dygtig Kunstner. C[a]ptain Schaper er vist ogsaa den solideste Techniker som kan erholdes, og det ville være et stort Tab, om han forlader dette Arbeide –

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 164b
Emneord
Standsningen af byggeriet af Thorvaldsens Museum, august 1840
Sidst opdateret 09.07.2019 Print