Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8487 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christine Stampe [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rester af segl.

10.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

J.F. Schouw [+]

Modtagersted

Roskilde

Modtagerinfo

Udskrift: ST / Hr Professor / Schouw / Roskilde

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Jeg skriver disse Ligner med Bindesbøll, ieg sendte Bud efter, for at raade ham selv at tage til Roskilde og tale med Eder, jeg haaber sikkert du har faaet mit Brev fra Igaar. Hvad jeg deri foreslog havde jeg først spurgt Collin om hvad han synes om, og han bad mig meget strax at skrive dig det, da han i Grunden helst ønskede at det kom efter Eder derude, i hvert tilfælde vil jeg kun blot tilføie at I endelig maae skynde Eder at giøre noget Alvorligt, thi saa længe Arbeidet ikke er i gang igien, saa er jeg ikke roelig for Thorvaldsen, han seer saa daarlig ud af de Par Dages Ærgrelse, og de mange Inbildninger han giør sig at jeg kuns bede Eder giøre hast dermed, thi imellem os sagt troer han det er lagt an paae at der intet skal blive af det Heele, og naar de nu lader Sommeren gaae uden at arbeide, saa kan de nok faae mit Endeligt at see før de begynder igien, men saa skal jeg nok i Tide Tage en saadan beslutning, at jeg skal gaa andre Steder faae at Skue til mine Sager osv osv – naar han bander og støier er jeg enda ikke saa bange; dog det er ham en Hierte Sag, og der for giør det ham og melankolsk, saa jeg fleere Gange har set Taarer i hans Øie i disse Dage. – Lad mig see I giør Blæst hurtigt. Thi naar Barnet er druknet er det for sildig at dække Brønden og det virker mere en[d] man skulde troe paa Thorvaldsens helbred, Bindesbøl venter, altsaa farvel

Chr Stampe

I hast

Hvad siger du om at Skrive til Kongen? og ligge ham det paa Hiertet, eller Stænderne kunde de ikke giøre noget?

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 164
Emneord
Standsningen af byggeriet af Thorvaldsens Museum, august 1840
Sidst opdateret 09.07.2019 Print