Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8486 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

Roskilde

Afsenderinfo

Sort laksegl med utydeligt slyngmonogram.

10.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin, / Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand / & &
Udskrift: Deres Høivelbaarenhed / Hr. Conferentsraad Collin / Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand / Bet

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Ved at gjennemlæse Konst-Achademiets og sammes Comités Erklæringer, have vi opfattet Sammes Mening saaledes, at de Indvendinger, Capitain Sibbern har gjort imod detaillen af Bygnings-Inspektør Bindesbølls Plan til det Thorvaldsenske Museum ikke i den Grad afficere det hele Arbeide, at dette bør standses, indtil alle Detail-Tegninger fuldstændigen ere gjennemførte og, om behøves, approberede, men snarere, at hine Erklæringer indskrænke sig til:, at Bindesbøll, efterhaanden som Arbeidet rykker frem, bør raadføre sig med Bygning-Commissionen, og kuns, forsaavidt Man skulde finde det fornødent, at afvige fra det oprindelige Forslag, dertil indhente Communalbestyrelsens og den Thorvaldsenske Comités Samtykke:. Der synes os derfor, allerede heri at ligge en stærk Opfordring saavel for Bygnings-Commissionen som for den Thorvaldsenske Comité, til at bringe Communebestyrelsen til ikke at inhærere den, som det synes med Mistydning af de noget uklare Erklæringer fremkaldte, Protest, hvis Efterlevelse ville hindre Arbeidets Fortsættelse netop i den meest skikkede Aarstid. Men en anden langt større Opfordring finde vi i det Hensyn, der bør tages til den store Konstner selv, der sandelig allerede har faaet saamegen Anledning til at blive utaalmodig over de mange Standsninger, der, meest af reen formelle Aarsager, have fundet Sted med Hensyn til Bygningens Opførelse. Denne Utaalmodighed kunde let være til den Grad, at de sørgeligste Følger for det hele Foretagende deraf kunde opstaae. Det maa ikke glemmes, at Thorvaldsen har forbeholdt sig Disposition over de af hans Konstskatte, der endnu ere i Rom; hvilke udgjøre maaskee Mere end Halvdelen af hans samtlige Konst-Eiendomme, og at han, som nu staaer i Begreb med at forlade sit Fødeland, let i et forstemt Øieblik kunde disponere over disse til Fordeel for en af de Fyrster, som med største Iver tragte efter en saadan Skat, og med hvem han paa Reisen kunde komme i Berøring. Vi troe, at man ret kraftigt maa forestille Communebestyrelsen det Ansvar, den i saa Tilfælde vilde paadrage sig med Hensyn til Danmarks Fordeel og Hæder, – et Ansvar, der langt vil overgaae det, som muligen, skjøndt neppe sandsynligen, kunde blive Følge af Arbeidets uafbrudte Fortsættelse. Kraftigst vilde det maaskee virke, om tillige Thorvaldsen selv vilde tilskrive Communebestyrelsen, og for samme udtale sig om Sagen.

Vi overlade til Deres Høivelbaarenhed at gjøre den Brug af nærværende Skrivelse, som De maatte finde passende.

Roeskilde, den 10de August 1840

C Hansen. H Gamst [x]Scavenius Schouw
Arkivplacering
m30 II, nr. 44
Emneord
Standsningen af byggeriet af Thorvaldsens Museum, august 1840
Sidst opdateret 09.07.2019 Print