No. 8551 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

10.8.1840 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo
Omnes
[+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: DrExecutores af min sidste Villie Cfdrd. Collin, Justitsraad Thiele, Professor / Clausen og Professor Schouw.
Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this draft is not available at the moment.

See Original [Translation]

Jeg har i disse Dage i de offentlige Blade læst en Bekiendtgiørelse fra Borgerrepræsentationen, hvilken har giort ret høist ubehageligt Indtryk paa mig og som mere end noget andet kan paaskynde min Afreise fra mit ellers saa kiære Fødehjem. Jeg skyer Strid og Trætte, som ere uforeenlige med den Sindsroe, jeg som Kunstner behøver og i mit Livs Aften trænger til, og jeg afholder mig derfor helst fra al umiddelbar Deeltagelse i denne Sag; men jeg kan for mine venner ikke tilbageholde den Yttring, at ligesom det har smertet mig at erfare de uforskyldte Ubehageligheder, som paadrages den talentfulde Bygmester, saaledes har det krænket mig, at man vil drage Mænd, som af Kiærlighed til min Kunst og mig have været de første og vigtigste Drivfiedre til at faae Museet tilveiebragt, til pecuniairt Ansvar for mulige Bygningsfeil.
Dengang jeg i mit Gavebrev af 5 Decbr 1838 skrev, at jeg forbeholdt mig dersom Det skulde møde Vanskeligheder at faae Museet istand, at forandre min Disposition over den Deel af mine Kunstsager, som er i Rom, ahnede jeg mindst, at jeg skulde møde Krænkelse af den Natur og fra den Kant, men derfor er det ogsaa vist, at saadanne Begivenheder høre til de Vanskeligheder, fortriinsviis kunde bestemme mig til paa anden Maade at anvende hine tilbageblivende Deel. –
Dem mine Herrer, som jeg har udnævnt som Executores af mit Gavebrev og Testament, beder jeg at modtage denne min Erklæring og benytte den efter Behag. –
Jeg finder mig i øvrigt foranlediget til at gientage hvad jeg forhen har bestemt, at de Summer, som til Committeen ere indbetalt for mine Værker, Christus og Apostlene, saa velsom hvad der fremdeles paa denne Maade maatte ligesaalidt som hvad der ellers af min Formue kunde blive bestemt for Museet anvendes til Bygningsarbeidet, men skal alene bruges til de indvendige Indretninger og til Museets Forøgelse med Konstsager

Dhr Executores af min sidste Villie Cfdd. Collin, Justitsraad Thiele, Professor Clausen og Professor Schouw. –

Khvn. d. 10 august 1840.

Concepten forelagt Thorvaldsen, som dermed var tilfreds og var villig til at underskrive samme

General Comment

Dette udkast er helt og holdent skrevet af J.F. Schouw.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 165
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis J.F. Schouw
Subjects
The cessation of the construction of Thorvaldsens Museum, August 1840
Last updated 09.07.2019 Print