Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10211 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Berlingske Tidende
Ludvig Müller
4.11.1857 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original


–––––––––

Thorvaldsens Museum.

Thorvaldsens Museum har i den Tid, der er hengaaet siden dets Aabning i 1848, erholdt en ikke ubetydelig Forøgelse i forskjellige Retninger, saavel ved Anvendelse af dets egne Pengemidler, som ved Gaver og Testamenter. Herom har Bestyrelsen meent, at der offentlig burde meddeles en Beretning.

Hvad Bestyrelsen maatte ansee for det vigtigste at erhverve for Museet, var de af Thorvaldsens Arbeider, som endnu manglede i samme. Der var især tvende Hovedværker, af hvilke Savnet føltes i Forhallen, nemlig Schillers Statue, for hvilken der var levnet en tom Plads ved Indgangen til Corridoren, og Maximilian af Baierns Figur, idet man af denne Rytterstatue alene havde havt Hesten at opstille. Det var forbundet med særegne Vanskeligheder at erholde disse to Værker. Modellen til Schillers Statue, som er reist i Bronce paa en offentlig Plads i Stuttgart, befandt sig i Kunstskolens Museum i denne Stad; Modellen til Monumentet over Maximilian, der er opstilt paa Wittelsbacher-Pladsen i München, var i Kong Ludvig af Baierns private Besiddelse og opbevaredes paa Slottet i Schleizheim. I Krigsaarene og den nærmeste Tid efter disse turde man ikke gjøre Regning paa nogen velvillig Imødekommen fra tydsk Side, og der fandt navnlig et spændt Forhold Sted med Bestyrelsen for Kunstskolen i Stuttgart, fordi de Fordringer, den würtembergske Regjering efter Thorvaldsens Død havde gjort paa endeel af Thorvaldsens Værker, vare blevne afviste herfra. Omsider lykkedes det i 1856 at faae en Afstøbning tagen af Modellen til Maximilians Figur, og efter langvarige Underhandlinger med den stuttgartske Kunststole i indeværende Aar at erhverve selve Modellen til Schillers Statue, idet der i Bytte for samme blev givet Afstøbninger af endeel af Thorvaldsens Arbeider, som fattedes i den Samling af disse, der under Navn af Thorvaldsens Museum findes i Kunstskolens Bygning i Stuttgart. Den er nu bleven opstilt paa sin Plads i Museet. Foruden disse to colossale Værker har Museet ogsaa erholdt endeel af Thorvaldsens mindre Arbeider. Skizzen til Hyrdedrengen, som var i privat Besiddelse i Rom, blev for nogle Aar siden kjøbt der ved Prof. Bissen. En Marmorbuste af Maleren Høyers Moder tilfaldt Museet ved hans Død ifølge hans Testamente. Af Thorvaldsens Ungdomsarbeider forefandtes der, da Opstillingen i Museet gik for sig, kun nogle enkelte; disse have efterhaanden faaet en betydelig Tilvæxt. Paa Auctionen efter Maleren Abildgaards Enke blev der kiøbt en lille skizzeret Gruppe, en Moder med to Drenge, modelleret forinden Thorvaldsen forlod Kiøbenhavn 1796, og to Marmorbuster, Homer og Raphael, copierede af Thorvaldsen i Rom i de første Aar af hans Ophold der. Fra det kongelige Kunstacademi er der til Museet overleveret: et ovalt Relief med en staaende Amor fra Aaret 1784, to Statuetter af Terpsichore og Euterpe fra 1794, og tre Marmorbuster, to af Cicero og een af Agrippa, copierede efter Antiker i Rom paa samme Tid som de foregaaende. Fremdeles ere adskillige Medailloner med Familieportraiter, som høre til Thorvaldsens tidligste Arbeider i Kjøbenhavn, skienkede til Museet af Private, nemlig to af Conferentsraad Monrads Familie og tre as Fabrikant C. J. Glahn. Til disse Ungdomsarbeider maa endnu føies en Medaillon med P. A. Bernstorfs Brystbillede, som blev funden iblandt endeel Gipsafstøbninger, der fra tidligere Tid henstøde i Billedhugger-Atelierets Locale paa Materialgaarden.

Næst efter det at tilveiebringe de manglende Arbeider, maatte Bestyrelsen ansee det for magtpaaliggende at sørge for Fuldendelsen af de Marmorværker, som Thorvaldsen havde ladet paabegynde, og som, uagtet flere Statuer i de første Aar efter hans Død vare blevne fuldførte, endnu, da Museet blev aabnet, udgiorde 3 Grupper, 5 Statuer, 2 Buster og 6 Reliefer, blandt hvilke adskillige colossale. Men deels fordi der ikke var nogen Kunstner tilstede, som besad tilstrækkelig Dygtighed til at hugge i Marmor, deels paa Grund af de store Bekostninger, der vare forbundne med Anskaffelsen og Opstillingen af Schillers og Maximilians Statuer, har Bestyrelsen ikke formaaet at lade flere end 3 Værker gjøre færdige, nemlig de colossale Buster af Horace Vernet og Napoleon og det mindre Relief, der forestiller Hylas’s Rov ved Flodnympherne. Dog ere desforuden nogle af de allerede 1848 i Museet opstilte Marmorværker, som manglede den sidste Haand, blevne eftergaaede, og Statuen Haabet er under Arbeide. Thorvaldsens Portraitstatue, til hvis Udførelse i Marmor Communen har bevilget den fornødne Sum, nærmer sig sin Fuldendelse og vil formodentlig i Løbet af næste Aar blive opstilt i Museet.

Hvad Museets forskiellige Samlinger angaaer, for hvis Forøgelse det i Thorvaldsens Testamente udtrykkeligt er bestemt, at der skal drages Omsorg, er det kun lidet, hvad der paa Museets Bekostning har kunnet udrettes for disse, da de Pengemidler, som staae til Raadighed, forholdsviis ere ringe og Thorvaldsens egne Værker, som anført, først maatte komme i Betragtning. Bestyrelsen har ladet et Portrait af Museets Bygmester Bindesbøll male af Prof. Const. Hansen for at ophænges i Museet, og da det maa ansees for hensigtsmæsigt, efterhaanden, at samle Alt Thorvaldsen vedkommende i Museet, ere de stukne og lithographerede Portraiter af Thorvaldsen, der siden 1848 ere udkomne, saavelsom Etatsraad Thieles sidste Biographi af Thorvaldsen blevne anskaffede. Men ved Gaver er der fra forskiellige Sider erholdt velkomne Bidrag. Saaledes er der til Malerisamlingen modtaget et Portrait af Geheimeraad Collin, som et Antal af dennes Venner i Anledning af hans Embedsjubilæum i 1851 havde ladet male ved Const. Hansen og bestemt til at ophænges i det Museum, i hvis Oprettelse Geheimeraaden fra Begyndelsen af har havt en saa væsentlig Deel. Hr. Exam. jur. N. P. Nielsen har udfærdiget et Gavebrev, ifølge hvilket Thorvaldsens af Eckersberg malede Portrait efter hans og Hustruens Død skal tilfalde Museet. Af Pros. Bindesbøll ere hans af Regjeringen i 1839 approberede Tegninger til Museumsbygningen skienkede til Opbevaring i Museet. Til Medaillesamlingen er fra det kgl. Kunstacademi sendt den i 1850 til Minde om Thorwaldsen prægede Medaille, i Sølv og i Bronce, og fra Universitetet den over Oehlenschläger prægede Medaille i Sølv samt 2 svenske Medailler over Berzelius. Endelig har Samlingen af de antike Mynter erholdt en anseelig Forøgelse ved afdøde Cancelliraad Devegges Testamente, i hvilket den store af ham efterladte Myntsamling blev tilbudt til Complettering af Thorvaldsens, efter at først det var udtaget, som manglede i det kongl. Myntkabinet; ifølge denne testamentariske Disposition er et Antal af 840 antike, meest romerske Mynter, nemlig 3 i Guld, 467 i Sølv og 370 i Kobber, i gode Exemplarer, blevet udvalgt til at indleveres i Museets Samling.


L. Müller, Museets Inspecteur.

–––––––––


Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Berlingske politiske og Avertissements-Tidende 4.11.1857.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1857, Berlingske politiske og Avertissements-Tidende 4.11
Personer
H.W. Bissen · Jonas Collin · Ole Devegge · Constantin Hansen · Ludwig 1. · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 04.01.2016 Print