Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10096 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Flyve-Posten 31.12.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Thorvaldsens Museum.

Excecutorerne i Conferentsraad Thorvaldsens Bo har tilstillet Communalbestyrelsen en af dem udarbeidet Plan i Anledning af Museets nærforestaaende Aabning, og deri gjort følgende Forslag, der dog, som af Comiteen selv antydet, da Erfaringen rimeligviis vil gjøre en Deel Forandringer eller Modificationer nødvendige i mange Punkter, ikkun kunne blive provisoriske.

I. Museets Bestyrelse. Adgang dertil.
Indtægter og Udgifter:

1. Inspectoratet. Majoriteten af Executorerne har indstillet, at der ved Museet ikkun ansættes 1 Inspecteur, med en aarlig Gage af 600 Rbd., der bliver at antage af Executorerne, dog først efter at disse forinden have underrettet Communalbestyrelsen, om hvem de agte dertil at vælge, ligesom de ogsaa, ligeledes efter forudgaaet Meddelelse til Communalbestyrelsen, skulle være berettigede til at afskedige ham.

2. Betjente. Thorvaldsens Tjener Wilkens, der af den Afdøde var designeret til Betjent ved Museet, er allerede traadt i Function der med en aarlig Gage 350 Rbd., fri Bolig og 1 Favn Brænde. Foruden denne Betjent formente Executorerne, at et større Antal vil gjøres nødvendig, formentlig 12 à 14, uden at de saae sig i Stand til nærmere at afgjøre dette hvilke foresloges antagne blot for de Dage, Museet vil aabnes for de Besøgende, med en bestemt Gage for hver Dag. de gjøre Tjeneste, hvilken Gage formentes passende at kunne ansættes til 3 Mk. Disse Betjente formeentes at burde engageres af Inspecteuren, og det maatte forbydes dem at modtage Drikkepenge.

3. Aabningstiden foresloges at kunne ansættes til 3 a 4 Gange ugentlig fra April til November og een Gang om Ugen fra December til Marts 3 a 4 Timer ad Gangen, hvorhos en speciel Adgang maatte indrømmes Kunstnere og Studerende til de archæologiske Samlinger. Kobberstikkene, Haandtegningerne og Bøgerne, hvilken Adgang man troede at kunne foreslaae til een Gang om Ugen 2 a 3 Timer ad Gangen.

4. Adgangen formeentes at burde staae aaben uden Betaling.

5. Musees Reengjørelse formentes, hvad Kunstsagerne angaaer, at burde overdrages til en sagkyndig Mand under Tilsyn af Profesor Bissen, og Omkostningerne derved, saavelsom ved den øvrige Reengjøring, ansloges til 600 Rbd. med en rund Sum. Opvarmningen af Museet, som Executorerne ikke troede burde indskrænkes til de enkelte Aabningsdage, ansloges til c. 400 Rbd. aarlig. De ordinaire aarlige Udgifter ere calculerede til 3,200 Rbd., der formenes godt at kunne afholdes af en aarlige Rente af Museumsfundet, c. 76,239 Rbd. i Forbindelse med forskjellige mindre betydelige Indtægter, der ville tilflyde Museet, f. Ex. ved Salg af Kataloger, Brugen af Gibsafstøbninger m. v.

(Sluttes).

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Flyveposten, Tredie Aargang. Nr. 304.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1847, Flyve Posten 31.12.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
H.W. Bissen · Bertel Thorvaldsen · C.F. Wilckens
Sidst opdateret 26.03.2015 Print