Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8671 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

København

13.1.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Af Borgerrepræsentanternes Møde den 28de Decbr. sidstleden fremhæve vi følgende Sager: Forsamlingen blev meddeelt en kgl. Resolution af 2den December angaaende Dækningen af Stadens Udgifter ved Indretningen af Thorvaldsens Museum, hvilken Resolution gaaer ud paa, at den ene Halvdeel af den Frue Kirke tillagte Afgift af Brænde, der for Tiden indflyder i Kirkens Rente- og Afdragsfond, saasnart dette Fond har opfyldt sin Bestemmelse, maa tilfalde Stadens Kasse, for at den ved Hjelp heraf kan erholde Refusion af de Udgifter, der af samme udredes til Opførelse af det Thorvaldsenske Musæum, men at der af den i Kirkens extraordinaire Bygningsfond indflydende anden Halvdeel, indtil første Halvdeel tilfalder Stadens Kasse, maa fra 11 Juni 1841 afgives aarligt 4000 Rbd., imod at Bygningsfondet oppebærer sin Andeel af Brændeafgiften saa meget længere som Udredelsen af dette Beløb maatte gjøre det fornødent. – I Anledning af et gjentaget Andragende fra en Mand i London ved Navn Watt om at ville belyse Staden med Gas, blev af Borgerrepræsentationen Gamst, Ryhl og Owen udnævnte til at tiltræde en af Magistraten foreslaaet Comitee.

[...]

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 15de Aarg., Nr. 13, 1841.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1841, Kjøbenhavnsposten 13.1.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Heinrich Gamst · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 17.11.2014 Print