Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8672 af 10246
Afsender Dato Modtager
Rentekammeret [+]

Afsendersted

København

14.1.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Den 14deJanuar 1841. No 22

Allerunderdanigst Forestilling

Paa Grund af, at Conferentsraad Thorvaldsen i en Række af Aar havde opholdt sig i Italien, var der ikke før hans Ankomst hertil i Aaret 1838 blevet beregnet nogen Rangskat af den ham allernaadigst tillagte Rang. Da denne imidlertid var opløben til en ikke ubetydelig Sum, fandt Kammeret sig foranlediget til allerunderdanigst at andrage paa, at Conferentsraad Thorvaldsen maatte forblive ukrævet for det Beløb, han som virkelig Etatsraad skulde have erlagt i Rangskat fra den 18de November 1819 og indtil den 10de September 1838, da han allernaadigst blev udnævnt til Conferentsraad. Under 30de December 1839 behagede det Deres Majestæt allernaadigst at bifalde denne Kammerets Indstilling.
Fra ovennævnte Datum, den 10de September 1838, er Conferentsraad Thorvaldsen følgelig pligtig til at erlægge Rangskat af den ham allernaadigst tillagte høiere Rang som Conferentsraad. Da han imidlertid, efter hvad Kjøbenhavns Magistrat hertil har indberettet, har vægret sig ved at betale denne Skat, der for ham udgjør 70 Rbdlr aarlig, tillader Kammeret sig, i Betragtning af den ham tidligere udviste Naade, i dybeste Underdanighed at henstille til Deres Majestæts allernaadigste Bestemmelse:

Hvorvidt Conferentsraad Thorvaldsen maa være ukrævet for den Rangskats-Restance, han har paadraget sig siden hans Udnævnelse til Conferentsraad den 10de September 1838,
samt hvorvidt han i saa Fald ligeledes for Fremtiden maa allernaadigst være fritaget for at svare Rangskat af den ham allernaadigst tillagte Rang.

Rentekammeret, den 12de Januar 1841.

[MN? xxxxxxmann?] [xxxxxx] [xxxxxs] JUnsgaard


/ Hoppe

Angaaende Conferentsraad Thorvaldsens Rangskat


[med en anden hånd:]
Vi tillade allernaadigst, at Conferentsraad Thorvaldsen maa forblive ukrævet for Rangskat fra hans Udnævnelse til Conferentsraad og indtil videre.

Kiøbenhavn den 14deJanuar 1841. –
Christian R

Generel kommentar

Kongens beslutning om at fritage Thorvaldsen fra rangskat blev meddelt billedhuggeren i brev af 23.1.1841.

Arkivplacering
Rigarkivet, Rentekammeret, Danske Afdeling, Sekretariatet: Danske relations- og resolutionsprotokol (1841-1848) 251.1: 1841 A
Emneord
Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens fritagelse for rang- og ordensskat · Thorvaldsens udnævnelser
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 02.11.2016 Print