No. 8613 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dansk Folkeblad
F.C. Olsen
[+]

Afsendersted

København

11.9.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til denne artikel er under udarbejdelse.

Billedhuggerkunstens Flor hos os.
(Fortsat*).)

Neppe gives der nogen nulevende Billedhugger, som staaer Thorvaldsen nærmere i Rigdom paa Ideer, i reen og dyb Skjønhedsfølelse, i Udførelsens Lethed og Sikkerhed, end Herman Wilhelm Bissen, Medlem af vort Kunstacademie: en Kunstner, som enhver Nation vilde være stolt af at besidde. Efterat siden Wiedewelts Tid neppe nogen større Statue er udført hertillands, er der i Bissens Attelier for Øieblikket ikke mindre end fire Marmorstatuer under Arbeide: Paris, der med Æblet i Haanden staaer hensunken i den Beskuelse af himmelske Skjønheder, som skal afgjøre hans Dom; Jægerinden Atalanta, Jægeren Cephalus, og Psyche, der med Fingeren prøver spidsen af Amors Piil. Den første Statue er bestilt af den rige Handelsmand Bernus i Frankfurt am Main; de tre sidste ere bestemte for en Havesal i Etatsraad Bauers Landsted i Blankenese, tilligemed en fjerde, nemlig: Narcis, der bøier Hovedet for at betragte sit Ansigt i Vandet, hvilken Statues skjønne Gibsmodel endnu venter paa at see sit Afbillede fremstaae af Marmorblokken. Hvo der ønsker at see Stenen antage Form under Kunstens Haand, at see, hvorledes, som i en ovidisk Forvandling, den menneskelige Skikkelse udvikler sig af Stenens taagede Masse, og under Mejselen meer og meer tvinges ind til bestemte Omrids, hvorledes tilsidst med større Forsigtighed det fuldendte Billedes Grændse søges og afdækkes, – hvo der ønsker dette, har her den bedste Leilighed dertil*). – Vender man Øiet fra hine yndige Skikkelser, saa møder det den herlige Statue af Anders Sandøe Ørsted, siddende, i antikt Costume: et i høi Grad ædelt og storartet Kunstværk, der er fuldt skikket til engang at laane Marmoret sin Form paa det taknemlige Fædrelands Bud. – Vi kunne her ikke opholde os ved de mindre Værker, der ere under Arbeide, saasom de smukt tænkte og udførte Basrelieffer til Boesens og Petzoldernes Gravminder, eller de mange Skizzer og Büster, som vidne deels om Kunstnerens Rigdom paa Opfindelse deels om den geniale Maade, hvorpaa han veed at opfatte sin Gjenstand; men endnu maa anføres et overmaade omfattende Arbeide, som i længere Tid har beskjeftiget Kunstneren, det er: Frisen til Riddersalen paa Christiansborg Slot, et Basrelief, der med en Høide af 1 Al. 7 Tom. vil gaae omkring alle fire Sider af Salen i en Længde af over 130 Alen og indeholde mere end 300 Figurer. Det forestiller, hvorledes Ceres og Bacchus, uddragende hver med sit Tog fra Olympens Guderforsamling, bringe deres Gaver og det ved dem betegnede civiliseerte og høiere aandelige Liv til Menneskeslægten, hvis første raae Tilstand er fremstilt i Scener af Fiskerens og Jægerens Færd og i vilde Kampe med Skovens Dyr og mellem Menneskene indbyrdes. Af dette store Værk, der udvikler en overordentlig Mangfoldighed i en ædel antik Stiil, ere omtrent de fem Sjettedele færdige og opsatte paa deres Plads. Men endnu vil det vare nogen Tid, for denne Strøm af Skjønheder er gaaet over Kunstnerens Modelleertavle. Næste Sommer venter han at have endt dette Arbeide samt de øvrige paabegyndte, og agter da for en Tid at reise til Rom, en Beslutning, hvortil desværre legemligt Ildebefindende ogsaa afgiver en Bevæggrund.

(Fortsættes).

Generel kommentar

Denne artikel udkom i Dansk Folkeblad, 1840, jf. Olsen, op. cit. Artiklen er anden del af Olsens trykte artikel ‘Billedhuggerkunstens Flor hos os’. Første og tredje del udkom hhv. 28.8.1840 og 18.9.1840.
Artiklen er ikke signeret, men det vides fra Olsens brev af 27.8.1840, at han var artiklens ophavsmand.

Arkivplacering
Småtryk 1840, Olsen
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • [F.C. Olsen]: ‘Billedhuggerkunstens Flor hos os’, in: Dansk Folkeblad, 6te Aarg., nr. 32, Fredag d. 11. September 1840, p. 128 (2. del af tre).
Emneord
Christiansborg Slot, Riddersalen
Personer
H.W. Bissen · Bertel Thorvaldsen · A.S. Ørsted
Sidst opdateret 10.02.2016 Print