No. 8576 af 10318
Afsender Dato Modtager
F.C. Olsen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rester af rødt laksegl. F.C. Olsen angiver desuden sin adresse i selve brevet: Pederstræde No. 136.

27.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: S.T. / R. Conferentsraad Thorvaldsen / p.p.
Udskrift: S.T. / Hr Conferentsraad Thorvaldsen, Storkors af Dbr. p.p.

Resumé

Olsen spørger, om Thorvaldsen har udført en portrætbuste af Christine Stampe. Svaret er nej, men han har i stedet udført busten af Conrad Hinrich Donner, A242.

Se original

Maa jeg ikke tillade mig at spørge Deres Høivelbaarenhed om en Ting, som igaar maaskee blev forglemt. Er ikke Baronesse Stampes Büste ogsaa bleven udført af Dem paa Nysø? eller er den overhovedet bleven udført?
Da jeg gjerne vilde have Fortegnelsen over de udførte Værker trykt til imorgen, er jeg saa fri at udbede mig Deres Svar, om muligt, ved Overbringeren af dette Brev – blot med et nei eller ja tegnet herpaa.

Kjøbenhavn d. 27 August 1840 Ærbødigst
F.C. Olsen.
Overlærer
/: St. Pederstræde No. 136: /


[på udskriftssiden, med Christine Stampes hånd:]
Paa Deres Spørgsmaal maae ieg sige ,Nei, derimod haver ieg giort, Confernsraad Donners Byste, som vi glemte at omtale Igaar.

Generel kommentar

Dette brev omtaler et møde, som Thorvaldsen og Olsen havde dagen før 26.8.1840. Mødet handlede om Olsens fortegnelse over Thorvaldsens værkproduktion siden hjemkomsten 1838. Fortegnelsen blev trykt dagen efter i første del af Olsens artikelserie, ‘Billedhuggerkunstens Flor hos os’ i Dansk Folkeblad.


Mødet fandt højst sandsynlig sted med deltagelse af Christine Stampe, da hun nederst besvarer dette brev på Thorvaldsens vegne, og da hun må have været ophavskvinde til mange af oplysningerne vedrørende de værker, som billedhuggeren havde udført på Nysø.

Brevet må være blevet modtaget og besvaret samme dag, den 27.8.1840, hvilket da må godtgøre, at Thorvaldsen og Stampe ikke rejste fra København dagen før, men først drog afsted 27.8.1840 for at nå frem til Nysø til fejringen af Holger Stampe-Charisius’ fødselsdag samme aften.

Brevet er ikke en del af Thieles oprindelige brevfund (se Arkivets historie). Det indgik først i Thorvaldsens Museum i 1955, jf. journal-nr. 6-27/1955.

Arkivplacering
m26 II, nr. 5
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Portrætbuster, samtidige personer
Personer
Conrad Hinrich Donner · Christine Stampe
Værker
Sidst opdateret 04.03.2016 Print