No. 8584 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dansk Folkeblad 28.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Billedhuggerkunstens Flor hos os.

Vanskeligen vil nogen anden By, Rom ene undtagen, kunne opvise en saadan Virksomhed i Billedhuggerkunsten som den, Kjøbenhavn i dette Aar har været Sædet for. I Aar har Thorvaldsen nemlig for det Meste arbejdet i Kjøbenhavn, og høist betydelige Værker ere opstaaede under hans Haand og Øie; men, afseet herfra, have vi andre Kunstnerværksteder, som for sig betragtede udvikle en Virksomhed, der aldrig før har været saa blomstrende i Kjøbenhavn og maaskee i Norden. Vi ville give Læserne en Forestilling om den Rigdom, Billedhuggerkunsten har udfoldet hos os i den senere Tid.

En rum Tid af Thorvaldsens Ophold i Kjøbenhavn (siden September 1838) forgik, uden at Kunstneren frembragte synderlig mere end det Basrelief, der nu staaer i Marmor over den ene Fattigblok i Frue Kirke (en Skytsengel med et Barn), og Skizzerne til de 4 Statuer, der skulle staae i Nischerne ved Christiansborg Slots Hovedindgang : Hercules, Minerva, Nemesis og Æskulap. Da var det at Baronesse Stampe ved sin Hengivenhed for Kunsten og Kunstneren tilvejebragte Thorvaldsen Ro og samlet Tid ved at indbyde ham i Begyndelsen af Sommeren forrige Aar til at tage Ophold paa Nysø, hvor endog et eget Attelier (Arbeidslocale) blev indrettet for ham. Omgivet af en skjøn Natur og af venskabelig Opmærksomhed frembragte Thorvaldsen nu i en forholdsmæssig forunderlig kort Tid en Mængde af fortræffelige Værker, som her skulle anføres efter Tidsfølgen: Holbergs Brystbillede, som allerede var begyndt i Kjøbenhavn; Christus, som velsigner de smaae børn, Basrelief; Skizze til Kunstnerens eget Billede, slottet paa Haabet, Statue; Skizze til Christi Vandring til Golgotha, Basrelief, 12 Alen langt, 1 Alen høit; og medens dette af mangfoldige Figurer bestaaende Arbejde udførtes, modellerede Kunstneren tillige: Perseus, der bortfører Andromeda paa Pegasus, og Amor ilende forud, Medaillon; Skizze til en knælende Engel, bestemt til et Gravmæle i Lübeck (senere i Kjøbenhavn udført i større Maalestok), og Oehlenschlägers Brystbillede. Dernæst udførte Kunstneren sin Statue i Legemsstørrelse, efter den anførte Skizze; Skizze til Christi Indtog i Jerusalem, Basrelief i samme Størrelse som Vandringen til Golgotha; Christus i Emaus, Basrelief, bestemt til en Altertavle i Jungshoved Kirke paa Baroniet Stampenborg. Nytaarsdag 1840 udførte Kunstneren en Medaillon: Aarets Genius. Fremdeles modellerede han Grevinde Danneskjolds Brystbillede. — Senere, ved Baronesse Stampes Fødselsdag i April d. A besøgte Kunstneren atter Nysø og udførte da trende Basrelieffer: Diana, som beder Jupiter om ugift Stand og Jægerliv (det bærer Maanedens Himmeltegn og Fødselsdagens Datum, og skal udføres i Marmor som en Foræring til Baronessen); Amor, som bekrandser Sundhedens Gudinde; og Amor og Hymen. Ved et senere Besøg paa Nysø udførtes Basrelieffet: En Faun og en Bacchantinde dandsende, og Steffens’s Portrait i Medaillon.

Under sit temmelig stadige Ophold i Kjøbenhavn i dette Aar, har Thorvaldsen udført Skizzerne til Bagsiden af Medaillerne i Anledning af vor nuværende Konges Regjeringstiltrædelse og af Sølvbrylluppet, samt to Skizzer til en Statue af Góthe; desuden har han under sit Tilsyn ladet udføre den før omtalte knælende Engel, samt en af Figurerne (Oceanus), der høre til Christiansborg Slots store Fronton. Men fortrinlig har han været beskjeftiget med Udførelsen af de to store Basrelieffer til Fruekirke, hvis Skizzer vi ovenfor have omtalt. Af disse er Christi Indtog i Jerusalem blevet udført i Freunds Attelier i en Størrelse af 24 Alens Længde, 2 Alens Høide; Vandringen til Golgotha derimod i Thorvaldsens eget Attelier, i en Størrelse af 36 Alens Længde, 3 Alens Høide (sandsynligt det største Maal for noget Basrelief, hvorom man hidtil veed); paa begge have yngre Kunstnere arbejdet, (saaledes har Hr. Borup anlagt og udført det sidstnævnte Basrelief), men de ere, ligesom de stykkeviis bleve færdige, omhyggeligen blevne overarbejdede af Thorvaldsen selv indtil den Grad af Fuldendelse, som var fornøden. Afformede i Gibs opsættes de i disse Dage paa deres Plads; det første bag Hovedindgangens Søilerække, det andet sees i en Halvtreds under Gesimsen af den Rundbygning, der danner Kirkens Baggrund. For Øieblikket er Kunstneren beskjeftiget med Fuldendelsen af Christian den Fjerdes Statue i Legemsstørrelse, bestemt til at støbes i Metal og staae i Roeskilde Domkirke.

En saa strømmende Skabeevnes synlige Virkninger kunne ikke andet end indgyde Forbauselse, naar man seer dem samlede, eller endnu mere, naar man iagttager, hvor rask de fremstaae en efter anden, og hvor hurtigt og hvor bestemt Opgaver løses, som vilde koste selv øvede og begavede Kunstnere lang Tid og megen Anstrengelse. Ved saaledes at see — ikke blot enkelte Statuer og andre Billedværker, men, som Tilfældet var med de store Basreliefs, hele Rækker af disse, Gruppe paa Gruppe, at fremstaae i en ubegribelig kort Tid, føler man sig i sin Erfaring berørt af det Vidunderlige, hvorom man ellers kun plejer ar læse uden ret at troe eller forstaae.

Men endnu var der Meget for Kunstneren at udføre, nærmest udentvivl de tre Frontoner til Christiansborg Slot og Kirke samt Raadhuset, og skjøndt Rygtet gaaer, at han snart vil afrejse, troe vi dog, at Kjærligheden til hine begyndte Arbejder (Skizzer dertil ere forlængst færdige) vilde byde ham at offre endnu nogen Tid her til dem,— hvis dertil maatte gives den fornødne Opfordring. Desværre mislykkedes Oceanus (der var formet i Leer, som Johannesgruppen) ved Brændingen og dermed standsedes Arbejdet paa Slotsfrontonen. Fra anden Side vides Intet at være skeet. Imidlertid staae nu de nøgne Pladser og vente paa at udfyldes; Kunstneren er her; Arbejderne, hvis Udførelse i Marmor ikke er at tænke paa, ville i et ringere og lettere bearbejdeligt Material (maaskee Cement?) ikke kunne udkræve nogen uoverkommelig Sum. — Fra Universitetet, der bestyrer Frue Kirkes Anliggender, blev Thorvaldsen, paa Bestræbelse af Mænd, der elske Kunsten, anmodet om at udføre hine store Arbejder, og han gjorde det med største Lyst uden at spare Tid eller Umage. Her er da en Mulighed til at forskjønne Staden med flere herlige Kunstværker, som man sikkert idetmindste burde søge at benytte.

(Fortsættes).

Generel kommentar

Billedhuggerkunstens Flor hos os er en føljeton som blev trykt i Dansk Folkeblad henholdsvis 28.8.1840, 11.9.1840 og 18.9.1840. Dette er første del i serien.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1840, Dansk Folkeblad 28.8.
Emneord
Forsvundne værker af Thorvaldsen
Personer
G. Borup · Christine Stampe · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 02.03.2017 Print