Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7605 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 11.9.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Kjøbenhavn, den 11te September 1838. At Fregatten „Rota”, Capt. Dahlerup, er underveis hertil med Thorvaldsen, og at dens Ankomst her paa Rheden med det Første kan ventes, er bekjendt. Ved et Seilskib lader Tiden sig naturligviis ikke nøiere bestemme, men for dog saa hurtig som muligt at sætte Publikum i Kundskab om, naar Thorvaldsen efter saa lang Fraværelse atter vil betræde sit Fædreland, er der paa Nicolai Taarn opreist en Flagstang, hvorpaa der, dersom Omstændighederne tillade det, vil blive heiset et Flag, saasnart „Rota” er under Opseiling fra Helsingør. Kjøbenhavnerne ville saaledes rimeligviis faae Lejlighed til at modtage det af Folket udsprungne, hæderkronede Geni paa en Maade, der vil have en ganske anden Betydning, end de Parader, hvormed der pleier at mynstres op ved Fyrstebesøg, og jo mere folkelig og hjertelig den Velkomst bliver, som kommer Thorvaldsen imøde, desto mere vil Folket derved tilegne sig den Hæder, som hans herlige Virken har udbredt over det danske Navn. Vi kunne derfor ikke andet end glæde os over de Forberedelser, der især af Konstnere og Studenter ere gjorte for at hædre vor store Konstner, og saaledes at vidne for Verden, at vi vide at skatte hans høie Værd, og maae vi kun ønske, at det ved denne Lejlighed vilde vise sig, at sand Dannelse og høiere Sands findes i alle Borgerclasser, og at Thorvaldsens Berømmelse er i Sandhed bleven national.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 12te Aarg., No. 250.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Kjøbenhavnsposten 11.9.
Emneord
Idolisering af Thorvaldsen · Rejsen til Danmark, august-september 1838 · Thorvaldsen som dansk nationalsymbol
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 12.03.2015 Print