Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7495 af 10318
Afsender Dato Modtager
H.N. Clausen
Jonas Collin
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum
Redaktørerne ved Dagen
Just Mathias Thiele
[+]

Afsendersted

København

29.1.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af af den avis, hvori teksten blev trykt. Den blev oprindelig skrevet 23.1.1838, men så først dagens lys 27.1.1838 i Dansk Kunstblad.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Thorvaldsens Museum.

(Dansk Kunstblad.)

Den i Generalforsamlingen den 21de Juni 1837 valgte Committee for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum kundgjorde, under 18de Juli næstefter igjennem de offentlige Blade, at der til den Tid var af 8,195 Subskriberende tegnet Bidrag til Beløb omtrent 61,600 Rbd., at man fandt det rigtigst saasnart som muligt at begynde med Incasseringen, at man, uden endnu at kunne gjøre noget bestemt Overslag over hvad Udførelsen af Forehavendet vilde koste, turde antage, at naar der især toges Hensyn til hvad der var nødvendigt til Udførelsen, maatte Resultatet af Subscriptionen ansees for at være tilfredsstillende, og ‒ at Committeen ikke skulde undlade fra Tid til anden at aflægge Beretning om Foretagendets Fremgang.

I Følge heraf meddeles herved, efter Committeens Beslutning og paa dens Vegne, Følgende:

1) Efter de senere indkomne Lister ere Bidragene forøgede med omtrent 1900 Rbd, nemlig:

  fra Kjøbenhavn …
‒ Sjælland (udenfor Kjøbenhavn) ...
‒ Fyen …
‒ Lolland og Falster …
‒ Jylland …
‒ Slesvig og Holsteen …
særskilt fra Altona …
saa at den hidtil behøvede Sum bliver …
Deraf udgjøre Bidragene for eengang …
og de treaarige Bidrag 33,600 Rbd,
hvoraf det første Aars Tilskud er …
 
naar herfra drages …
hvilke de Paagjældende have forbeholdt sig at erlægge, naar Iværksættelsen af Planen nærmede sig,
den Sum, hvormed Opkrævningen skulde begynde.
 
Efter Beretning af Hr. Justitsraad Stæger, som velvilligen har paataget sig denne vidtløftige Indcassation, er indkommet og gjort rentebærende …
under Indcassering …
hos adskillige Subskribenter, som have ønsket Udsættelse, henstaae …
udgjøre ovenmeldte
408 Rbd
108 –—
21 –—
20 –—
282 –—
154 –—
916 –—
63,500 Rbd
29,900 Rbd
 
11,200 –—
41,100 Rbd
4,400 –—
 
saa blev 36,700 Rbd
 
 
 
 
27,000 Rbd
7,200 –—
 
2,500 –—
36,700 Rbd
 


2) I et henimod Slutningen af forrige Aar hertil indløbet Brev fra Thorvaldsen yttrer han, at den Virksomhed, hvormed man i hans Fædreneland imødekommer hans Yndlingsønske, opmuntrer ham til at angribe Tingen med fornyet Iver, og derfor vilde det være ham særdeles behageligt, dersom der i dette Foraar kom et Skib til Livorno, da han er ifærd med at pakke ind, og agter at afsende tillige en stor Deel af sine Malerier; at han mere og mere indseer, hvor nødvendig hans Nærværelse er i Kjøbenhavn for den endelige Afgjørelse af hans Anliggender, og at han haaber snart at løse det Løfte, hvis Opfyldelse kun alt for længe er udsat.”

Ved samme Leilighed erklærer han om en af Architect Bindesbøll i Rom, efter Thorvaldsens Opfordring, udkastet Tegning til et Museum, at dette Project ‒ efter hvilket Bygningen vilde blive 120 Alen lang, 27 Alen dyb og 23 Alen høi til Taget ‒ behager ham, og at han overhovedet ønsker Indretningen saa simpel som mulig.

Uagtet Committeen ikke for nærværende Tid kan tage noget særegent Hensyn til det nævnte Udkast, stadfæstes dog ved denne Thorvaldsens Erklæring den foreløbige Beregning: at en Sum af omtrent 100,000 Rbd. vil være tilstrækkelig til Foretagendets Iværksættelse. At denne Sum vil til rette Tid vorde tilveiebragt, derom bør man ikke nære nogen Tvivl.

3) Endeligen kan man glæde Kunstens Venner med den Efterretning, at det kongelige Academie for de skjønne Kunster har, efter Hans Majestæt Kongens Befaling, i forrige Maaned tilskrevet Thorvaldsen, at en Fregat, der muligen til Foraaret skal udgaae til Kryds- og Øvelses-Toure, vil kunne anløbe Livorno for at modtage de Sager, som han ønsker at hidsende.

Idet vi anbefale Sagens videre Fremme til Enhvers Understøttelse, som interesserer sig for samme paa Kunstens og Fædrelandets Vegne, bringe vi i behagelig Erindring, at Bidrag, eller Anmeldelser om samme, kunne indsendes til medundertegnede Collin i ufrankerede Breve.

Kjøbenhavn den 23de Januar 1838.

  Collin. H.N. Clausen. J. Thiele.  
Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i avisen Dagen, Nr. 25, d. 29.1.1838, men den blev publiceret første gang i Dansk Kunstblad 27.1.1838.


Den samme tekst blev også trykt i avisen Kjøbenhavnsposten, 12te Aarg. No. 27 og 28, 27.1.1838.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Dagen 29.1.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Gottlieb Bindesbøll · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 27.05.2018 Print