Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7437 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.N. Clausen
Jonas Collin
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum
Redaktørerne ved Dansk Kunstblad
Just Mathias Thiele
[+]

Afsendersted

København

27.1.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen angiver publiceringsdatoen i det tidsskrift, hvor teksten er trykt. Men som det fremgår, blev teksten skrevet fire dage før, 23.1.1837.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Thorvaldsens Museum.

Den i Generalforsamlingen den 21de Juni 1837 valgte Committee for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum kundgjorde, under 18de Juli næstefter igiennem de offentlige Blade, at der til den Tid var af 8195 Subscriberende tegnet Bidrag til Beløb omtrent 61,600 Rbd., at man fandt det rigtigst saasnart som muligt at begynde med Indcasseringen, at man, uden endnu at kunne gjore noget bestemt Overslag over hvad Udførelsen af Forehavendet vilde koste, turde antage, at naar der især toges Hensyn til hvad der var nødvendigt til Udførelsen, maatte Resultatet af Subscriptionen ansees for at være tilfredsstillende, og — at Committeen ikke skulde undlade fra Tid til anden at aflægge Beretning om Foretagendets Fremgang.

Ifølge heraf meddeles herved, efter Committeens Beslutning og paa dens Vegne, Følgende:
1) Efter de senere indkomne Lister ere Bidragene forøgede med omtrent 1900 Rbd., nemlig:

  fra Kjøbenhavn
– Sjælland (udenfor Kjøbenhavn)
– Fyen
– Lolland og Falster
– Jylland
– Slesvig og Holsteen
særskilt fra Altona
saa at den hidtil belovede Sum bliver
Deraf udgjøre Bidragene for eengang
og de treaarige Bidrag 33,600 Rbd.,
hvoraf det første Aars Tilskud er
 
naar herfra drages
hvilke de Paagjældende have forbeholdt sig at erlægge, naar Iværksættelsen af Planen nærmede sig,
408 Rbd.
108 –––
21 –––
20 –––
282 –––
154 –––
    916 –––
63,500 Rbd.
29,900 Rbd.
 
11,200 –––
41,100 Rbd.
4,400 –––
 
 
saa blev 36,700 Rbd.
 

den Sum, hvormed Opkrævningen skulde begynde.
Efter Beretning fra Hr. Justitsraad S t æ g e r, som velvilligen har paataget sig denne vidtløftige Indcassation, er indkommet og gjort rentebærende:

 
under Indcassering
hos adskillige Subscribenter, som have ønsket Udsættelse, henstaae
udgjøre ovenmeldte
27,000 Rbd.
7,200 –––
 
2,500 –––
36,700 Rbd.
 


2) I et henimod Slutningen af forrige Aar hertil indløbet Brev fra Thorvaldsen yttrer han, „at den Virksomhed, hvormed man i hans Fædreneland imødekommer hans Yndlingsønske, opmuntrer ham til at angribe Tingen med fornyet Iver, og derfor vilde det være ham særdeles behageligt, dersom der i dette Foraar kom et Skib til Livorno, da han er ifærd med at pakke ind, og agter at afsende tillige en stor Deel af sine Malerier; at han mere og mere indseer, hvor nødvendig hans Nærværelse er i Kjøbenhavn for den endelige Afgjørelse af hans Anliggender, og at han haaber snart at løse det Løfte, hvis Opfyldelse kun alt for længe er udsat”.

Ved samme Leilighed erklærer han om en af Architect Bindesbøll i Rom, efter Thorvaldsens Opfordring, udkastet Tegning til et Museum, at dette Project — efter hvilket Bygningen vilde blive 120 Alen lang, 27 Alen dyb og 23 Alen høi til Taget — behager ham, og at han overhovedet ønsker Indretningen saa simpel som mulig.

Uagtet Committeen ikke for nærværende Tid kan tage noget særegent Hensyn til det nævnte Udkast, stadfæstes dog ved denne Thorvaldsens Erklæring den foreløbige Beregning: at en Sum af omtrent 100,000 Rbd. vil være tilstrækkelig til Foretagendets Iværksættelse. At denne Sum vil til rette Tid vorde tilveiebragt, derom bør man ikke nære nogen Tvivl.

3) Endeligen kan man glæde Kunstens Venner med den Efterretning, at det Kongelige Academie for de skjønne Kunster har, efter Hans Majestæt Kongens Befaling, i forrige Maaned tilskrevet Thorvaldsen, at en Fregat, der muligen til Foraaret skal udgaae til Kryds- og Øvelses-Toure, vil kunne anløbe Livorno for at modtage de Sager, som han ønsker at hidsende.

Idet vi anbefale Sagens videre Fremme til Enhvers Understøttelse, som interesserer sig for samme paa Kunstens og Fædrelandets Vegne, bringe vi i behagelig Erindring, at Bidrag, eller Anmeldelser om samme, kunne indsendes til medundertegnede Collin i ufrankerede Breve.

Kjøbenhavn d. 23de Januar 1838.

Collin. H. N. Clausen. J. Thiele.
Generel kommentar

Denne tekst er en trykt artikel, udgivet i Dansk Kunstblad, 2. Bd., nr. 29, 27.1.1838.
I Arkivet findes også det håndskrevne manus til artiklen.


Teksten blev samme dag trykt i avisen Kjøbenhavnsposten og to dage senere i avisen Dagen.

Arkivplacering
M17,38 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838)
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838 · Landsindsamlingen til Thorvaldsens Museum · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Gottlieb Bindesbøll · Rasmus Carl Stæger · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 27.05.2018 Print