No. 1244 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

8.4.1813 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dette udkast, men det er en tidligere version af passager i et andet brevudkast af 8.4.1813 til Slotsbygningskommissionen og er derfor dateret samtidigt.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Med fornøyelse har jeg modtaget Den Høy[e] Kongelige Commision for Slottes og baade Raad og Domhuse[t]s opførelse meget ærede Skrivelse af 6. febr[u]ar d.a. hvoraf jeg med Glæde erfarer Den Høye Commisions ivrige bestrebelse for Kunsten og derved seer mine varmeste Ønsker opfyldte at kunde Arbejde for mit Fædrerland og saa meget det staar i min Magt kunde bidrage til Prydelser for disse kiønne[?] og mester[lige] Bygninger.
Jeg agter derfor at tiltræde min Rejse til Kiøbenhavn [neste?] Aar 1814 og bereder mig nu at fuldlende de Arbejder som jeg ved Contragt har forplegtiget mig at forfærdige til den Tiid. De øvrige af mine Arbejder som ingen bestemt Tiid har, blive staaende her i mine vær[k]stæder entel jeg har udført de arbeider i Stuk og modelleret de Figurer til Slottet og det nye Raad og Domhuus, som den Høye Commision vil værdige mig at udføre, og derefter Rejser jeg tilbage til Rom for at pakke in[d] og rive mig løs fra Kunsten[s] Hovedstad for bestandig.

[med blæk midt på, også med Thorvaldsens hånd:]
A Thorvaldsen
Thorvaldsen

[på papirets anden side, C144v, med Thorvaldsens hånd:]
Hvad Arbejdere angaa saa skal det være min for
Det er mig tilstrækkelig for det første at have den stukkatør som er i Kiøbenhavn til at[?] gaa mig til haande naar modellen er giort og jeg har taget marmoret i betra[g]tning[?], saa skal jeg nok sørge for de fæ[rdige?] Arbeider.
Det er lang fra at tvivle paa den høye Commision efter Deres behagelige Yttring [xxx] for min Indtægt at miste [xxxx] mine Arbeider og de 300 Scudi som jeg taber ved at forlade Rom
at erstatte mig med Arbejder for de jeg taber her samt de 300 Scudi aarlig jeg har ved S.Lucca Academiet S.Lucca.

[med blæk og en anden hånd:]
Hvad mig selv angaaer har jeg ingensinde kunde drage i Tvevl[?] om at Commissionen paa

[med blæk, med Thorvaldsens hånd:]
Decembre
Decembre

Generel kommentar

Dette brevudkast optræder på både forside, C144r, og bagside, C144v, af en af Thorvaldsens tegninger.
Der findes yderligere to udkast til samme brev: Et med mindre tekst, og et andet mere gennemarbejdet.
På samme stykke papir findes to brudstykker af et brevudkast stilet til Herman Schubart.

Arkivplacering
C144r og C144v
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Sidst opdateret 06.03.2015 Print