16.1.1819

Sender

Agnete Marie Rosencrone

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: Til S: T:I Hr Professor Thorvaldsen, Ridder af Dannebrog
Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Agnete Rosencrone beder Thorvaldsen om at sende busten af Henrik Hielmstierne, jf. A210, til Danmark. Hun minder Thorvaldsen om, at han har modtaget betalingen. Busten er skænket til kongen, så selve overdragelsen skal ske til Slotsbygningskommissionen.

Document

Efter at Hs. Excellence Hr GeheimekonferenzeRaad Baron SchubartII i en Skrivelse af 6te April f:A. havde underrettet mig om, at Deres Velbaarenhed havde havt den Godhed at love at ville iilsomst fuldføre min afg. FadersIII Marmor-BusteIV, hvortil for nogle Aar siden ved Hr Baron Schubarts Bevaagenhed min Faders MaskeV var bleven oversendt, remitterede jeg strax de 100 hollandske DukaterVI, som Hr Baronen havde meldet tilkom Hr ProfessorenVII for Bustens Forfærdigelse. Ligesom jeg herfor modtog Hr Professorens QuitteringVIII erholdt jeg og i en Skrivelse fra Hr Baron Schubart af 2 Juni f:A: den Forsikring, at Busten, som daglig nærmede sig Fuldendelsen, sikkert kunde ventes afsendt med den danske FregatIX, som i afvigte Aars Sommer, besøgte Middelhavets Havne. Endskiøndt nu dette ikke blev Tilfældet, formedelst en Hr. Professoren paakommen UpasselighedX, tvivler jeg dog ikke paa, at jo Busten nu fra Deres Haand maae være aldeles fuldført. Da Busten af mig er skiænket Hs. Majestæt KongenXI og jeg, i Følge det Foranførte, har giort alt hvad der stod i min Magt, er det nu af Hs. Kgl. Majestæt paa min Anmodning bleven overdraget Christiansborg Slots CommissionXII at besørge det videre Fornødne i Henseende til dens HidsendelseXIII.
I denne Henseende er det derfor at jeg har den Ære at tilmelde Hr Professoren, at som oftommeldte Buste nu er Hs Majestæt tilhørende, vil der med sammes Hidsendelse blive at forholde efter de Bestemmelser, som Hr Professoren og SlotsCommissionen maatte finde passende.
Med Forsikring om den fuldkomneste Høyagtelse har jeg den Ære at forblive

Kiøbenhavn den 16d. Januari 1819 Deres Velbaarenhed
ærbødige Tienerinde
A.M. Rosencrone
føed Hielmstierne.

General Comment

Dette er en rykker på Thorvaldsens marmorbuste af Henrik Hielmstierne, jf. A210. Busten blev oprindelig bestilt 29.4.1807, men først efter at have modtaget de nødvendige billedforlæg kunne Thorvaldsen gå i gang med modellering antagelig sommer 1812. Marmorhugningen fandt sted tidligst august 1812 – senest 1819.


Bortset fra underskriften er rykkeren nedfældet på papir af Adam Gottlob Müller, hvis håndskrift kan genkendes fra andre rykkerskrivelser af 12.12.1817 og 1819-20 i samme sag.

Brevet er konciperet af Adam Gottlob Müller.

Comment on amanuensis

Sammenligninger viser, at brevet tydeligvis er skrevet med Müllers håndskrift.

Archival Reference

m6 1819, nr. 4

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A210 Henrik Hielmstierne, Antagelig juni 1812 - august 1812, inv.nr. A210

Commentaries

 1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

 2. Dvs. den danske diplomat og Thorvaldsen ven Herman Schubart.

 3. Rosencrone var datter af den afdøde, danske embedsmand, historiker, kunst- og bogsamler Henrik Hielmstierne.

 4. Thorvaldsens portrætbuste Henrik Hielmstierne, Det Kongelige Bibliotek, København, jf. A210.
  Den blev oprindeligt bestilt i 29.4.1807, men arbejdet gik først i gang antagelig sommer 1812 .

 5. En gipsmaske-afstøbning af en ældre portrætbuste fremstillet af billedhuggeren Hartman Beeken (1743-1781).
  Masken blev brugt som forlæg for Thorvaldsens buste af Hielmstierne.

 6. Prisen for busten var 200 romerske scudi, der svarede til de 100 dukater, se evt. Møntenheder.
  Prisen havde Thorvaldsen fastsat i sit brev af 20.5.1807.

 7. Dvs. Thorvaldsen, der siden 23.9.1804 var professor på Kunstakademiet i København.

 8. Denne kvittering fra Thorvaldsen kendes ikke, lige så lidt som det brev af 2.6.1818 fra Schubart, som nævnes i det følgende.

 9. Dvs. den kongelige fregat Nymphen, der var på togt til Middelhavet 1.4.-4.11.1818 under ledelse af kaptajn J.C. Hoppe.

 10. Det vides ikke, om Rosencrone her refererer til en “Upasselighed”, som rent faktisk havde forhindret Thorvaldsen i at færdiggøre busten, og som hun var blevet informeret om – eller om hun blot spydigt ironiserer over den lange forsinkelse af busten.

 11. Dvs. Frederik 6. Busten var fra bestillingstidspunkt tænkt til opstilling i Det Kongelige Bibliotek, se Schubarts brev af 28.2.1812. Dvs. den blev skænket kongen / staten.

 12. Dvs. Slotsbygningskommissionen, som Thorvaldsen i flere andre sager stod i kontakt med.

 13. Busten blev først fremsendt fra Italien til Danmark med transporten i 1825.

Last updated 23.09.2016